Thò Baiq Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih Tê-sa-lô-ni-ca
2 Tê-sa-lô-ni-ca
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Paulô broq loh Tagop Hadròih cô jò haq lam anoi hnài Bàu Lem yàng baxèm. Haq anoi hnài ta aih 3 tùang adroi haq da'ngàc nhet lam đac nòi aih taiq bìac tajraq hlài da mangai Yothaiq. Mangai neo lùi Chuaq khoi 'bìq padit padiang. Paulô achìh thò cô đòiq parông wa alòng wì haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò hanam 51 Atìq C. loq 52 Atìq C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi ta thò cô hadai doi bàc bìac Chuaq Jêxu tawìh hlài – (Trùh Yàng Baiq). I 'nah ngai lùi jò aih raq Chuaq Jêxu padon hlài ta crŏng taneh. Ji i mangai khoi hêq ca broq bìac, èh toq ha'ngui gòm Haq trùh! 'Màng aih Paulô nhet parông hnài wì haq manoh hèm 'màng aih ùh troq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao, Manè wa Waiq Khàn: 1:1–12
2. Bàu Parông Hnài Da Bìac Chuaq Jêxu Wìh Hlài wa 'Màng Leq Phai Rìh. 2:1–17
3. Xìn Waiq Khàn wa Bàu Pa'yèp tajraq Hlài Can Rìh Alah: 3:1–15
4. Bàu Chao Pulùch: 3:16–18
1
Bàu Bòch Hmàih
Nhèn Paulô, Sila wa Ti-mô-thê, gòi bàu bòch hmàih Tagop Hadròih phôq Tê-sa-lô-ni-ca, ŏi enh dalam ca Boc Plình, Haq Baq bèn, wa ŏi enh dalam ca Chuaq Jêxu Crich.
Waiq xìn Boc Plình Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich hnhu am ca pì bìac am dech wa can catèm.
Bìac Hadrah Hì Atìq
Ôi oh daq, nhèn ep hloi hloi manè apôi Boc Plình taiq manoh lùi oh daq rai èh rai càn, wa pì rìm ngai loq waq ca dabau rai èh rai bàc, 'màng aih nhèn dìq jaq i manoh catèh ca pì ta rìm Tagop Hadròih da Boc Plình, doi ca wì loq bìac pì yòng cajap wa i manoh lùi 'nhac ca pì 'nang 'bìq wì ti rùp wa pì 'nang chìuq xalep.
Aih teo da bìac hadrah ta-atoq da Boc Plình, 'màng aih pì mangai joq tajì đang ca nhàn yŏc Diac Boc Plình, taiq diac aih dài pì ma chìuq nan xa, ma jah 'màng aih Boc Plình joq ta-atoq yŏc bìac xalep da oh daq ca'naih hlài ca mangai ma padit padiang pì, hi khoi Haq am ca pì mangai 'nang chìuq xalep, jah padài tìah ca nhèn dìq jò Chuaq Jêxu loh enh plình pajùm 'bài 'bình plình càn dêh da Haq wa i pla ùnh dudan ca wì haq, đòiq tabroq hlài ca mangai ùh chìuq nhàn loq ca Boc Plình wa ùh dì tiaq Bàu Lem Chuaq Jêxu Crich da bèn. Wì haq 'bìq baxa wa raliang đac hloi hloi khoi enh ngìa ca Chuaq i cwìang itai 'ngah 'ngai, 10 jò Chuaq Jêxu wìh hlài Hì aih wa jah mahno bìac 'ngah 'ngai ta'ne mangai hadròih, wa wì manè padèch Haq taiq dìq ca wì khoi lùi Chuaq Jêxu wa pì hadai khoi lùi bàu nhèn.
11 Taiq 'màng aih nhèn hloi hloi waiq khàn am ca pì đòiq Boc Plình da bèn broq ca pì tajì ca jah nhàn yŏc can rìh da con caiq ma lùi Chuaq, wa nhò cwìang itai Haq, Haq jah broq gêh dìq ca bìac lem ma ngèh enh wa bìac manoh lùi da pì, 12 'màng aih hiniq Chuaq Jêxu Crich da bèn jah manè padèch ŏi enh dalam pì wa pì jah padèch ha'nhèq ŏi enh dalam Haq, tiaq dèh bìac am dech da Boc Plình wa Chuaq Jêxu Crich.