Thò Baiq Da Paulô Gòi Ca Ti-mô-thê
2 Ti-mô-thê
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Khoi ca Paulô jah ca'naih khoi ca hnem tù ta Rôma hanam 62-63 Atìq C. wa atìq ca lam trong anoi hnài yàng pôn, haq khoi 'bìq clêh tù hòm ta Rôma hanam 66-67 Atìq C. Haq chìuq nan xa dìq jaq ta tù hangeo wa 'bìq càt xam caxi mem. Haq khoi loq can rìh wa bìac broq da haq jêq gêh.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò cô hanam 66 Atìq C.
Bàu Anoi:
I piq bìac taiq Paulô nhet achìh thò ca Ti-mô-thê:
1. Paulô mango taiq ŏi dèh mòiq ngai, taiq dìq ca bua haq khoi lam đac. Èh haq enh dìq jaq Ti-mô-thê ŏi ti haq.
2. Haq hlè lèt ca Tagop Hadròih jò wì 'bìq padit padiang enh 'neq ca cwìang wèq da Nêrò. Haq pariaq hnài Ti-mô-thê wèq ngan Bàu Lem wa tàng nhet ji chìuq nan xa đòiq Bàu Lem xôq tadêh.
3. Haq enh waq achìh thò ca Tagop Hadròih Ê-phê-sô nhò Ti-mô-thê.
Rìm 'Nat:
1. Paulô Loq Enh Wèq Ban Ti-mô-thê: 1:1–14
2. Bìac da Paulô: 1:15–18
3. Bàu Parông Hnài ca Ti-mô-thê: 2:1–26
4. Bàu Pa'yèp ca Hì Lùch: 3:1–17
5. Bàu Parông Hnài, Bàu Bòch wa Bàu Chao: 4:1–22
1
Bàu Hmàih
Au Paulô, tiaq manoh enh Boc Plình, broq sùq đô da Chuaq Jêxu Crich, tiaq bàu hùaq da can rìh ŏi ta Chuaq Jêxu Crich,
Gòi ca Ti-mô-thê, con au ma loq waq:
Waiq xìn ìh jah bìac am dech, bìac catèm, hnhu am enh Boc Plình Baq, wa enh Chuaq Jêxu Crich, Chuaq da bèn.
 
Au manè apôi Boc Plình, au ma patìh bìac Haq xam manoh loq ma lem hreo, tìah ca boc yaq au khoi patìh, dahì damang au hmàng yôt ca ìh ùh hêq jò au waiq khàn. Au hmàng ca diac mat ìh, 'màng aih au enh trùh hmàih ca ìh dìq jaq đòiq au jah lem bùi, taiq au hmàng manoh lùi joq 'nàng da ìh, manoh lùi aih adroi khoi ŏi ta manoh Lôit yaq pah miq da ìh wa ŏi ta Unit, miq da ìh, au loq joq 'nàng manoh lùi aih manàiq hadai ŏi ta ìh.
Apaq Camaih ca Bàu Lem
Taiq 'màng aih au doi ca ìh phai broq dêh hlài bìac hnhu am da Boc Plình am ìh khoi jah nhàn yŏc nhò bìac au đòiq tì waiq khàn. Ma jah 'màng aih Boc Plình ùh hnhu am ca bèn manoh loq yùq crè, mahaq am ca bèn manoh i cwìang, i can loq waq, wa nui pagàt dađeh. 'Màng aih ìh apaq camaih jò anoi hlài bìac Chuaq Jêxu da bèn, hadai apaq camaih ca bìac au ŏi tù dài hiniq Chuaq, mahaq phai canòm cwìang itai da Boc Plình đòiq pajùm ca au chìuq xalep ca Bàu Lem. Chuaq khoi dèch claih bèn wa creo bèn xam bàu hadròih da Haq, ùh xài nhò bìac cla bèn ma broq, mahaq tiaq manoh da Haq khoi pachì đòiq wa bìac am dech, aih khoi hnhu am ca bèn enh dalam Chuaq Jêxu Crich adroi ca jò baxèm i crŏng taneh. 10 Mahaq manàiq bìac am dech aih jah pa'noh nhò bìac mahno loh da Chuaq Jêxu Crich, Chuaq ma dèch bèn. Haq khoi raliang cađac bìac cachìt, yŏc can 'ngah da Bàu Lem 'ràng can rìh, wa ùh i can cachìt hòm. 11 Taiq Bàu Lem aih Boc Plình khoi ràih au lam broq mangai anoi hnài, broq mangai sùq đô wa broq mangai hnài. 12 Taiq nen aih dài au ma chìuq xa, mahaq au ùh camaih, ma jah 'màng aih au loq ro rang Haq ma au khoi lùi joq 'nàng, Haq i cwìang itai wèq cajap dìq ca bìac au ma khoi jao am ca Haq trùh Hì Hadrah pulùch.
13 Phai yŏc manoh lùi wa can loq waq ŏi ti Chuaq Jêxu Crich, wa wèq cajap dua da bàu joq 'nàng ma ìh khoi tàng au hnài. 14 Ep wèq bìac lem lình aih ma khoi jah jao am ca ìh nhò Yiang Hadròih 'nang ŏi ta manoh bèn.
15 Ìh loq i bàc mangai ŏi gùng Asi khoi cađac au, ŏi ta aih i Phigen, Het-mô-gen.
16 Waiq xìn Chuaq xa-ŏch tamèt ca hnem Ô-nê-si-phô-rò, ma jah 'màng aih haq bàc yàng alòng au, haq ùh hìaq loq camaih ca bìac au 'bìq càt xam caxi mem tagwat, 17 mahaq jò bu trùh ta phôq Rôma, haq khoi hôiq haiq chaq au waq ca jah glàm au. 18 Xìn Chuaq am ca haq chaq jah bìac xa-ŏch tamèt da Chuaq ta Hì Hadrah. Ìh hadai loq ro rang, bìac haq dìq ca manoh broq đòiq jùp au rìm trong jò ŏi Ê-phê-sô.