Đa-ni-ên
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Đa-ni-ên achìh bìac khoi loh jò Diac Is-ra-ên 'nang 'bìq rùp ŏi ta Ba-bi-lôn. Haq pariaq jàn phai canòm Boc Plình ma wèq dìq rìm hiniq ta crŏng taneh.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Ta 'nah bàu achìh i toq leq nòi tìah 'nat 9:2 wa 'nat 10:2, pachì Đa-ni-ên mangai achìh sech cô. Chuaq Jêxu Crich hadai pachì Đa-ni-ên, mangai achìh Sech Đa-ni-ên. (Mathêu 24:15). I bàu pachì Sech Đa-ni-ên khoi achìh ùac aiq 530 A.C. Aih atìq ca bùa Siru da Diac Batu tablàq yŏc Diac Ba-bi-lôn hanam 539 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài ta sech cô, aih Cwìang Càn Itai da Boc Plình: “Boc Plình Yi Ha'nhèq Dìq Jaq wèq dìq ca mangai rìh ta crŏng taneh.” (5:21) Can mahno da Đa-ni-ên hloi hloi pachì Boc Plình ta'blêq. Jò pulùch da cwìang wèq khoi patô 'noh ta Sech Bìac Mahno 11:15. Ngan: Đa-ni-ên 2:44; 7:27.
Rìm 'Nat:
1. Trong patô: Bìac 'màng leq jò aih: 1:1–21
2. Bìac Pulùch da 'bài Diac: 2:1—7:28
A. Bìac apô da Nê-bu-cat-nêt-xa: 2:1—4:37
B. Bìac raliang đac ca bùa Ben-sa-xa wa Diac Ba-bi-lôn: 5:1–31
C. Apô da Đa-ni-ên wa bìac dèch claih: 6:1—7:28
3. Bìac pulùch da Is-ra-ên: 8:1—12:13
A. Đa-ni-ên mahno bìac da Trìu Calô wa Bubi: 8:1–27
B. Bàu Waiq Khàn wa Tapèh Jàt Tùang da Đa-ni-ên: 9:1–27
C. Bìac Mahno da Đa-ni-ên wa Diac Is-ra-ên jah 'màng leq èh: 10:1—12:13
1
Đa-ni-ên wa Piq Ngai Bua Haq ta Hnem Bùa Nê-bu-cat-nêt-xa
Hanam ma piq ta 'nhòng Jê-hô-a-kim, bùa Juđa, Nê-bu-cat-nêt-xa, bùa Ba-bi-lôn, 'nong lình lam trùh dudan wa blah yŏc phôq Jê-ru-sa-lem. Chuaq am Jê-hô-a-kim, bùa diac Juđa, wa 'bài ranac ta hnem cùh waiq Boc Plình ca Nê-bu-cat-nêt-xa bùa diac Ba-bi-lôn, Nê-bu-cat-nêt-xa yŏc dìq 'bài ranac aih 'mùt dèh ta hnem can kiac haq ta gùng Si-nê-a, wa đòiq ta kho da can kiac aih.
Khoi ca aih Nê-bu-cat-nêt-xa thê At-bê-na, mangai broq gàu 'bài cwan pah, 'nong 'nah gu radam Is-ra-ên, gu radam rahù da bùa, wa con calô mangai gù craq i cwìang, 'ràng trùh ca haq, aih 'bài gù radam ùh hìaq i can hiniq, hadrò rông lem, khôn rabiaq rìm trong, i caq hŏc, loq tàng renh, loq yòng patìh ta hnem bùa. At-bê-na hadai ep hnài ca wì haq chù wa bàu da mangai Canđê. Bùa thê am ca wì haq tang hì dahwèq caq jìang da bùa wa ôq alac nho bùa, ban wa hnài wì haq piq hanam 'màng aih, khoi èh wì haq jah mùt bìac patìh jang ngìa bùa.
Ta 'bài gu radam aih i Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên wa A-xa-ria, aih con calô Juđa. Mangai ma broq gàu cwan pah hiniq hlài am ca wì haq: Đa-ni-ên wìa Bên-te-sat-xa; Ha-na-nia wìa Sađrac; Mi-sa-ên wìa Mêsac; wa A-xa-ria wìa A-bêt-nê-gô.
Bìac Đa-ni-ên 'Nac Broq
Mahaq Đa-ni-ên khoi 'nac đòiq dèh ta manoh ùh broq dađeh amùa taiq dahwèq caq jìang wa alac nho bùa; haq xìn mangai ma broq gàu cwan pah, apaq thê haq broq ca dađeh amùa. Boc plình broq ca mangai ma broq gàu cwan pah i manoh xa-ŏch tamèt ca Đa-ni-ên. 10 Mahaq mangai ma broq gàu cwan pah doi ca Đa-ni-ên: “Au crè ca bùa haq craq au, khoi pajaq dahwèq caq dahwèq ôq am ca pì. Tàng bùa hnoq hadrò pàt pì loh ca yi ragìq ca 'bài gù radam ma mòiq hanam ca pì, 'màng aih tìah ca pì am gàu au ca bùa?”
11 Đa-ni-ên xìn ca Mênxa mangai ma broq gàu cwan pah ma wèq ngan Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên wa A-xa-ria, haq doi: 12 “Au enh ìh ngan thù 'bài mangai hapŏng ìh cô trom 10 hì beq, nhèn caq toq cachiq ôq toq diac. 13 Khoi ca aih, ìh achùa hadrò pàt nhèn wa hadrò pàt 'bài gù radam ma caq dahwèq caq jìang da bùa; hi khoi ìh hi broq ca nhèn 'bài mangai hapŏng ìh troi bìac ìh khoi hnoq.” 14 Mênxa rùp bàu ma wì haq xìn, haq thù wì haq trom 10 hì.
15 Atìq ca 10 hì aih, hnoq hadrò pàt wì haq rông lem ta bình yi hnao ca 'bài gù radam 'noiq ma caq dahwèq caq jìang da bùa. 16 'Màng aih, Mênxa cađac phàn dahwèq caq jìang wa alac nho da bùa ca wì haq, am wì haq caq cachiq.
17 Boc Plình am ca pôn ngai gù radam aih jah loq 'nì rìm trong ma hŏc chù wa trong khôn rabiaq. Đa-ni-ên loq tam dìq dŏng ca bìac mahno 'noh wa bìac apô hnoq.
18 Trùh jò bùa ma pajaq đòiq 'ràng wì haq trùh, èh mangai ma broq gàu cwan pah 'ràng wì haq lam trùh jang ngìa bùa Nê-bu-cat-nêt-xa. 19 Bùa anoi tùang ca wì haq. Bùa hnoq dìq dŏng ca wì haq ùh i cabô dàng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, wa A-xa-ria; 'màng aih wì yòng patìh ŏi jang ngìa bùa. 20 Jò bùa bòch trong khôn rabiaq prau hwao, bùa hnoq wì haq rabiaq yi hnao bình ca jàt yàng ca 'bài mangai amòng broq bìac halac wa pajàu caxoiq ca dìq Diac bùa.
21 'Màng aih Đa-ni-ên ŏi hloi ta aih trùh hanam gàu 'nhòng bùa Siru.