4
Môise Pariaq Jàn Is-ra-ên Wèq Ranenh
Ôi Is-ra-ên, manàiq cô tamàng tiaq ranenh wa bìac thê broq, au ma hnài pì beq. Broq tiaq đòiq pì jah rìh wa jah 'mùt ta gùng Chuaq Boc Plình da boc yaq pì am ca pì nhàn yŏc. Pì apaq tam wa hadai apaq yŏc 'noh 'nah bàu au ma thê, mahaq phai wèq tiaq ranenh hnài da Chuaq Boc Plình pì, aih bàu thê au ma anoi ca pì.
Pì khoi hnoq bìac Chuaq khoi broq ca Ba-an Pêo, ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì khoi jêh đac rìm ngai ma lùi tiaq Ba-an Pêo. Mahaq phàn pì, mangai ma tiaq Chuaq Boc Plình cla pì, hì cô dìq dŏng ŏi rìh.
Cô, au khoi hnài pì trong tiaq ranenh wa bìac thê broq tiaq bàu Chuaq Boc Plình au, khoi thê au, đòiq pì broq tiaq jò ŏi ta gùng cla jah mùt đòiq nhàn yŏc. 'Màng aih, pì ep wèq wa broq tiaq bàu thê wa ranenh cô, ma jah 'mang aih cô bìac khôn rabiaq wa thài manoh da pì jang ngìa jàn 'noiq. Jò wì haq tamàng pì anoi ranenh cô, wì jah doi: “Jàn cô joq 'nàng khôn rabiaq wa thài manoh!” I ca jàn leq 'nhac ca càn mahaq i Yiang cla haten ca wì haq tìah troi bèn khoi i, aih Chuaq Boc Plình haten ca bèn, rìm jò bèn waiq dang Haq ùh? Ma i Diac leq 'nhac ca càn ma i trong ranenh wa bìac thê broq leq ta-atoq troi dìq ca ranenh cô ma au đòiq jang ngìa pì hì cô?
Mahaq pì phai wèq dađeh oq, wèq dèh mahua cla, yùq pì loq hèt ca bìac pì ma khoi hnoq, paq đòiq bìac aih loh khoi ca manoh pì, hadai ep hnài bìac aih am ca 'bài con wa con xau pì. 10 Hmàng hlài hì ma pì yòng enh ngìa ca Chuaq Boc Plình pì ta Hôrêp, jò Chuaq doi ca au: Tagop jàn jang ngìa ca Au beq đòiq wì haq tamàng bàu Au, waq ca loq iu crè ca Au jò wì haq rìh ŏi ta nòi crŏng taneh, wa hnài bàu aih am dèh ca con cla. 11 Pì thia haten yòng jang jènh wang jò ùnh cheo jàp ta wang wa pla ùnh xrŏc tŏc ta plình. I can clam clôiq yùc glom ta wang. 12 Enh ta'ne ùnh Chuaq doi ca pì. Pì tàng bàu capoch, mahaq ùh hnoq chac Haq, mahaq tàng toq bàu. 13 Haq doi am ca pì loq bìac wêh jao da Haq, aih Mòiq Jàt Bàu Thê da Ranenh, thê pì wèq. Haq achìh bàu thê aih ta baiq capiac hmu. 14 Jò aih, Chuaq hadai thê au hnài pì trong tiaq ranenh wa bìac thê broq, đòiq pì broq tiaq jò ŏi ta gùng pì padon lam mùt nhàn yŏc.
15 'Màng aih, pì rabiaq ca wèq dèh mahua yiang cla oq, ma jah 'màng aih pì ùh hnoq chac Haq ta hì Chuaq Boc Plình pì ŏi ta'ne ùnh doi ca pì ta Hôrêp. 16 Phai dìq ca padren wèq dađeh đòiq ùh broq dù, aih broq mòiq dua 'mù leq, dua 'mù da mangai gu calô loq gu cadrì, 17 loq 'mù ngè rôm leq lam ta crŏng taneh, loq 'mù da ngè leq i panan pan ta plình, 18 loq 'mù da ngè 'yêq leq moq ta crŏng taneh, loq 'mù da ca cleq ŏi ta diac. 19 Jò pì ngoi mat ta plình hnoq mat mahì, mat khê, wa mat halŏng ta plình, phai wèq dèh manoh apaq 'bìq padô 'nùt, hacùn cràng cùh waiq jang ngìa 'bài mat halŏng aih, Chuaq Boc Plình pì lah axong am dìq ca jàn ŏi enh ca'nàm plình. 20 Mahaq phàn pì, Chuaq khoi ràih wa dèch pì claih ca tanùh ùnh bùh mem tau, aih gùng Aicàp, đòiq pi wìa mòiq jàn da Haq, tìah troi i hì cô.
21 Khoi èh taiq nen pì, Chuaq nòih ca au, Haq pachac doi: Au ùh jah lam cwa cròng diac Jôđan, wa ùh jah mùt ta gùng lem lình Chuaq Boc Plình pì ma am ca pì broq xôxech. 22 Ma jah 'mang aih, au phai cachìt ta gùng cô, ùh jah cwa cròng diac Jôđan, mahaq pì jah lam cwa wa nhàn yŏc gùng lem lình aih. 23 Rabiaq ca wèq dađeh oq, apaq hèt ca wêh jao da Chuaq Boc Plình pì khoi broq ŏi ti pì, wa apaq pùng padì dua 'mù leq Chuaq Boc Plình pì ùh thê broq. 24 Ma jah 'mang aih Chuaq Boc Plình pì tìah ca mòiq pla ùnh loq bùh cheo, Haq Boc Plình loq tagrình.
25 Jò pì hi jah i con wa con xau, wa jò ŏi ta gùng cô khoi dùnh, tàng pì broq 'mèq wa broq dua 'mù leq, ùh kè ca dua 'mù cleq, ma hi broq dù jang ngìa Chuaq Boc Plình pì, aih taleoq Haq nòih, 26 èh hì cô au waiq creo plình wa taneh ngan hnoq au khoi pa'yèp pì: Tàng pì ŏi broq tôiq taleoq ca Chuaq aih pì joq 'nàng renh cachìt wa hnhung đac khoi ca gùng pì ma padon lam nhàn yŏc ŏi pah tau cròng diac Jôđan. Pì ùh jah ŏi ta aih dùnh, mahaq phai 'bìq jêh đac dìq. 27 Chuaq broq pì pac lac ta wì jàn 'noiq, èh ŏi i hlài toq 'biaq ta wì jàn nòi Chuaq ma hnan pì 'mùt. 28 Ŏi ta aih, pì tadreo cùh waiq dua 'mù broq xam hmu, aih bìac da tì con mangai broq loh xam long wa hmu ma ùh xau hnoq, ùh jah tàng, ùh jah caq, wa ùh 'nì xua. 29 Mahaq tàng pì chaq Chuaq Boc Plình pì, jah glàm Haq, tàng pì chaq wa cùh waiq Haq dìq ca manoh wa dìq ca mahua yiang. 30 Jò pì 'bìq nan xa, wa dìq ca bìac aih trùh ca pì, jò aih trom 'bài hì pulùch, pì jah wìh hlài ti Chuaq Boc Plình, èh pì tamàng bàu Haq. 31 Ma jah 'màng aih Chuaq pì, Haq Boc Plình loq xa-ŏch, ùh hìaq cađac pì wa ùh hìaq jêh đac pì, hadai ùh hèt bìac wêh jao Haq ma khoi pachac ca boc yaq pì.
32 Joq 'nàng 'màng aih, pì ti bòch enh 'nhòng adroi ca pì beq. Pàng hì Boc Plình broq loh con mangai ta crŏng taneh, enh ca'nàm plình cô, tàng jò leq i loh bìac cleq càn 'màng cô, loq wì i tàng bìac leq tìah 'màng cô? 33 I ca mòiq jàn leq jah tàng bàu Boc Plình ta'ne ùnh troi pì khoi tàng, mahaq xôq ŏi rìh ùh? 34 Loq i yiang leq khoi yŏc bìac càn caiq wa bìac ramòt đòiq lam tablah yŏc ca dađeh mòiq tamoi ŏi ta'ne mòiq jàn 'noiq troi rìm bìac Chuaq Boc Plình pì ma khoi broq am ca pì ŏi ta gùng Aicàp jang ngìa pì 'mòh?
35 Pì khoi wiang hnoq rìm bìac aih đòiq canao loq ca Chuaq, aih Boc Plình, ùh i Chuaq leq enh gùng ca Haq. 36 Ŏi enh plình Haq broq pì tàng bàu Haq đòiq baxa hnài pì. Ŏi ta crŏng taneh Haq broq ca pì jah ngan hnoq ùnh càn da Haq wa pì tàng bàu Haq ŏi ta'ne ùnh. 37 Taiq Haq loq waq boc yaq pì, ma jah 'mang aih Haq ràih yŏc xinoi wì haq raq. Nhò dèh cwìang itai cla Haq dèch pì loh khoi ca Diac Aicàp, 38 đòiq hnan đac jàn 'noiq yi càn wa yi dêh ca pì jang ngìa pì đòiq pì mùt ta gùng jàn aih, wa am ca pì taneh gùng wì haq broq xôxech tìah ca bìac aih khoi i hì cô manàiq.
39 'Màng aih, hì cô manàiq pì phai loq hmàng ta manoh pì: Chuaq aih Boc Plình da plình wa ta crŏng taneh cô, enh gùng ca Haq ùh i chuaq leq. 40 Tàng pì wèq ranenh wa bàu thê da Haq, au ma khoi doi ca pì hì cô, pì wa con xau pì i xôq ramŏt wa jah rìh halình ta gùng Chuaq Boc Plình pì ma am ca pì hloi hloi.
41 Jò aih Môise ràih crài piq toq phôq ŏi pah tau cròng diac Jôđan, pah mat mahì loh, 42 đòiq mangai ma troq lò jêh đac mangai, ùh xài i manoh hèm ca git enh adroi, jah lam mot ta mòiq phôq cô, èh jah rìh. 43 Aih Bêxe nòi rôm hawit, ta gùng đùng tamang ha'nhèq đòiq am ca mangai Rubên; Ramôt nòi Ga-la-at đòiq am ca mangai Gat; Gôlan nòi Basan đòiq am ca mangai Ma-na-se.
44 Cô ranenh Môise ma pa'noh jang ngìa jàn Is-ra-ên. 45 Cô bàu anoi joq 'nàng, bàu thê wa ranenh Môise ma anoi 'noh am ca jàn Is-ra-ên jò wì loh khoi ca Diac Aicàp, 46 cwa pah tau cròng diac Jôđan, ta thòng ta jang ca Bêt Pêo, gùng Sihôn, bùa jàn A-mô-rit, ŏi Hêtbôn, aih bùa khoi 'bìq Môise wa jàn Is-ra-ên jêh 'blêq, atìq ca jò wì loh khoi ca gùng Aicàp. 47 Jàn Is-ra-ên blah yŏc gùng haq wa gùng Ot, bùa da Basan, wa baiq toq bùa da jàn A-mô-rit ŏi pah tau cròng diac Jôđan pah mat mahì loh, 48 enh A-rô-e roc ti kenh thòng Atnôn, trùh wang Siôn, aih wang Hetmôn, 49 wa dìq ca đùng tamang pah tau cròng diac Jôđan, pah mat mahì loh trùh hloi diac raxìq A-ra-ba enh 'neq criang wang Phichga.