8
Apaq Hèt Chuaq
Pì phai wèq dađeh broq tiaq dìq ca bàu thê Au ma khoi anoi 'noh ca pì hì cô, đòiq pì jah rìh, jah bàc tam, èh jah lam nhàn yŏc gùng Chuaq ma khoi pachac am ca boc yaq pì, đòiq am ca pì. Pì phai hmàng ta 40 hanam Chuaq Boc Plình pì khoi 'nong pì lam nòi braih càn, am pì glàm bìac nan xa, đòiq 'bàt thù manoh pì, ngan pì wèq bàu thê Haq loq ùh. Haq đòiq pì chìuq pangot, khoi èh am caq mana, aih dahwèq pì wa boc yaq pì 'nhòq lah loq. Haq broq 'màng aih đòiq pì loq con mangai rìh, ùh xài toq nhò 'benh caq, mahaq con mangai rìh nhò rìm bàu loh enh hacùng Chuaq. Trom 40 hanam cô, eo cwàn pì ùh radàm, jènh pì ùh êh. 'Màng aih, pì phai loq ta manoh, Chuaq Boc Plình pì baxa hnài pì tìah ca mangai baq baxa hnài dèh con.
'Màng aih, pì phai loq iu, loq crè Chuaq Boc Plình pì, wèq tiaq bàu thê da Haq wa lam tiaq trong da Haq. Ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì padon am pì mùt gùng jìang lem, i hŏc diac, cròng diac 'yoh wa diac tamŏc loh enh wang wa ŏi ta 'bài thòng; gùng i 'mau mì, 'mau mat, tùn nho, long pŏc, long ôi rôm, dàu ôliu wa diac xùt; aih gùng pì jah dahwèq caq tàu tìa, ùh thìuq dahwèq caq, ùh thìuq ngè leq, gùng i mem bàc tìah ca hmu, wa pì jah chìa yŏc đùng ta go.
10 'Màng aih, jò pì khoi caq panàc, pì phai manè pôi Chuaq Boc Plình pì, taiq Haq khoi am ca pì gùng lem jìang. 11 Pì phai wèq manoh oq, apaq hèt ca Chuaq Boc Plình pì, phai wèq bàu thê, 'bài ranenh wa bìac ep broq, au ma anoi thê pì hì cô oq, 12 èh hòm yùq atìq ca jò khoi caq panàc, broq hnem ŏi cajap, 13 wa jò ngè aban, 'bo wa trìu loh bàc, jah bàc 'bac wa wang, wa dìq ngè ma 'noiq loh bàc, 14 èh manoh pì padèch dađeh, hèt ca Chuaq Boc Plình pì, Haq ma 'nong pì loh khoi ca gùng Aicàp, claih ca broq hapŏng dìch. 15 Haq khoi 'nong pì lam cwa braih càn xa dìq jaq, bình bìh tùa cap loq cachìt, agôt, taneh croh crenh ùh i ca diac ôq, èh Haq broq diac loh enh hmu am ca pì. 16 Ta nòi braih càn, Haq am ca pì caq mana, dahwèq boc yaq pì 'nhòq lah 'nì. Haq broq ca pì chìuq xalep đòiq 'bàt thù pì, atìq lùch Haq am xôq ramŏt ca pì. 17 Paq hèm ta manoh doi: Aih nhò cwìang itai wa padren dêh da tì cla au khoi broq loh ca au jah can padrŏng. 18 Mahaq pì phai hmàng ca Chuaq Boc Plình pì beq, ma jah 'màng aih cla Haq am pì padren hiwa broq loh can padrŏng, đòiq broq gêh bìac wêh jao Haq khoi pachac ca boc yaq pì, tìah troi Haq khoi broq hì cô.
19 Tàng pì hèt ca Chuaq Boc Plình pì, lam tiaq 'bài can kiac, patìh bìac wa cùh waiq jang ngìa wì aih, èh hì cô au doi joq 'nàng, pì joq 'nàng jah 'bìq jêh đac. 20 Pì jah 'bìq jêh đac troi mangai jàn Chuaq ma khoi jêh đac jang ngìa pì, ma jah 'màng aih taiq pì ùh tamàng tiaq bàu Chuaq Boc Plình pì.