27
Bàu Waiq Hanip Ta Wang Êban
Môise wa 'bài gu craq anoi bàu thê cô ca jàn: “Pì phai wèq rìm bàu ranenh au ma anoi ca pì hì cô. Jò pì khoi cwa diac Jôđan đòiq mùt ta gùng Chuaq Boc Plình pì ma am ca pì, èh pì phai pa'nàng 'bài cato hmu càn wa xùt capùa, èh achìh ta 'bài cato hmu aih bàu da ranenh cô jò pì khoi cwa diac Jôđan, mùt ta gùng Chuaq Boc Plình pì ma am ca pì, aih gùng taneh bình halùih sùa wa diac xùt tìah troi Chuaq Boc Plình da boc yaq pì khoi rùp bàu am ca pì. 'Màng aih jò dìq ca pì khoi cwa diac Jôđan, pì phai pa'nàng 'bài cato hmu cô ta bôi wang Êban, wa xùt capùa, tìah troi bàu au ma thê hì cô. Ta nòi aih, pì hadai phai broq mòiq toq ca'bŏng tadreo ca Chuaq Boc Plình pì, aih mòiq toq ca'bŏng tadreo xam hmu, apaq yŏc ranac xam mem đòiq trah palaoq hmu. Pì phai broq ca'bŏng tadreo da Chuaq Boc Plình pì xam hmu calôq, wa dèch am 'bài ngè tadreo bùh ca Chuaq Boc Plình pì. Pì hadai phai dèch am ngè tadreo waiq catèm, acaq ta aih wa lem bùi jang ngìa Chuaq Boc Plình pì. Pì phai choh achìh ro ta 'bài cato hmu dìq ca bàu ranenh cô.”
Atìq ca aih, Môise wa 'bài pajàu da xinoi Lêwi doi dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên: “Jàn Is-ra-ên ôi! Àt ma hatenh wa tamàng beq! Hì cô pì khoi wìa jàn da Chuaq Boc Plình. 10 'Màng aih pì phai tiaq bàu thê da Chuaq Boc Plình pì wa wèq tiaq trong ranenh da Haq, au ma thê pì hì cô.”
11 Hì aih, Môise anoi bàu thê cô ca jàn.
12 Jò pì lam cwa diac Jôđan, èh Si-mê-ôn, Lêwi, Juđa, I-sa-ca, Jôsep wa Bên-ja-min phai yòng ta bôi wang Ga-ri-xim, đòiq waiq xôq ramŏt ca jàn. 13 Phàn Rubên, Gat, Ase, Xe-bu-lun, Đan, Nep-ta-li ep yòng ta bôi wang Êban đòiq waiq hanip.
14 Mangai Lêwi phai cachech bàu dêh doi ca rìm ngai gu calô Is-ra-ên:
15 “Đang ca waiq hanip mangai leq broq dua hmu loq tùh dua hmu, bìac loh enh tì mangai thòq pa'nàng haq ta nòi hlèp. Ngè aih ramòt ca Chuaq.”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
16 “Đang ca waiq hanip mangai leq ùh loq iu dèh miq baq.”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
17 “Đang ca waiq hanip mangai leq 'nhac cŏt acang da mangai haten hatìa cla haq.”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
18 “Đang ca waiq hanip ca mangai leq broq ca mangai ùh xau lac trong!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
19 “Đang ca waiq hanip mangai leq broq ùh ta-atoq ca mangai jàn 'noiq, mangai lac, wa mangai hadrô.”
Dìq dŏng ca jàn tèo: “Amen.”
20 “Đang ca hanip mangai leq cùi dèh ti mai yang baq, taiq bìac aih broq camaih dèh ca baq.”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
21 “Đang ca waiq hanip mangai leq cùi ti ngè aban.”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
22 “Đang ca waiq hanip mangai leq cùi ŏi dèh ti gu cadrì oh daq cla, aih con dèh baq, miq crài loq con dèh miq, baq crài!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
23 “Đang ca waiq hanip mangai leq cùi ŏi dèh ti miq mai!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
24 “Đang ca waiq hanip mangai leq jêh đac hlèp dèh mangai haten hatìa!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
25 “Đang ca waiq hanip mangai leq nhàn yŏc 'bac rŏt manoh đòiq jêh đac mangai ùh i ca tôiq!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”
26 “Đang ca waiq hanip mangai ùh wèq dìq bàu da ranenh cô đòiq broq tiaq!”
Dìq dŏng ca jàn phai tèo: “Amen.”