Thò Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih
Ê-phê-sô
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq Sech Ê-phê-sô tiaq hiniq phôq. Calah nèh phôq cô i tìang 'bang yi ha'nhèq dìq ca phôq ta Tình Asi. Ma jah 'màng aih i bàc ngai padro baxen lam cwa bàc trong ta gùng aih. Paulô anoi hnài ta Ê-phê-sô 3 hanam. Ŏi ta phôq aih i dua 'mù càn da can kiac mangai jàn cùh waiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Sùq đô Paulô achìh thò ca Tagop Hadròih Ê-phê-sô hanam 60 Atìq C. jò haq 'bìq tù ŏi ta Rôma.
Bàu Anoi:
Paulô enh mangai ta Ê-phê-sô cô loq ro manoh enh da Boc Plình broq loh ca Tagop Hadròih da Haq. Mangai ta Tagop Hadròih phai rìh tiaq mòiq manoh, tìah mòiq cadraq, wa loq waq ca dabau. Haq hadai patô ca wì, Tagop Hadròih ùh xài mòiq hnem, mahaq 'bài mangai ma lùi Chuaq wa i manoh ma neo.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao: 1:1–2
2. Can 'Ngah 'Ngai wa Cwìang Wèq Da Chuaq Jêxu: 1:3–14
3. Waiq Khàn Đòiq Jah Canao Loq Cwìang Itai wa Manoh Enh Da Boc Plình: 1:15–23
4. 'Bài Cadiang Waq ca Jah Broq Gêh Bìac Manoh Enh Da Boc Plình: 2:1—3:21
5. Trong Broq Gêh Manoh Enh Da Boc Plình Ŏi ta Tagop Hadròih: 4:1—6:20
6. Bàu Pulùch: 6:21–24
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Paulô sùq đô da Chuaq Jêxu Crich tiaq manoh enh Boc Plình, gòi thò ca mangai hadròih ta Ê-phê-sô ma loq wèq dèh bàu ta Chuaq Jêxu Crich.
Waiq Boc Plình, Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich am bìac am dech wa can catèm ca oh daq.
Bìac Rŏt Dèch ta Chuaq Jêxu Crich
Manè pôi Boc Plình Baq Chuaq Jêxu Crich Chuaq bèn, Haq khoi am xôq ramŏt da Yiang Hadròih ca bèn ta Chuaq Jêxu Crich ta nòi Diac Plình. Adroi ca plình crŏng taneh broq loh, Haq khoi ràih bèn ta Chuaq Jêxu Crich đòiq broq wìa hadròih ùh i bìac cleq jah trech enh ngìa ca Haq. Nhò bìac loq waq wa manoh enh lem lình da Haq, Haq khoi pajaq adroi am bèn jah wìa con caiq da Haq nhò Chuaq Jêxu Crich, đòiq bèn jah calêu manè bìac am dech 'ngah 'ngai da Boc Plình, khoi am dech ca bèn ta Con Haq ma loq waq. Ta Chuaq Jêxu Crich, bèn nhò mahem Haq rŏt dèch, bèn jah baxŏng tôiq nhò bìac can padrŏng da bìac am dech càn caiq da Boc Plình. Haq khoi ùc 'noh bình halùih ta bèn pajùm xam rìm bìac khôn rabiaq wa bìac 'nì loq ca bàu joq 'nàng da Haq. Tiaq manoh lem da Haq, Haq broq bèn jah loq ca bìac halac halùai da manoh enh Haq ma Haq khoi padon đòiq adroi ŏi ta Chuaq Jêxu Crich, 10 trùh jò khoi dìq ca jò pajaq, Haq tagop rìm ngè bìac ŏi ta plình wa ngè bìac ŏi ta crŏng taneh dìq ŏi enh 'neq ca cwìang Chuaq Jêxu Crich.
11 'Màng aih hadai ŏi ta Chuaq Jêxu Crich, èh bèn khoi jah Boc Plình ràih đòiq jah nhàn yŏc bìac Haq khoi pajaq adroi, tiaq manoh enh Haq, ma jah 'màng aih Boc Plình i cwìang broq rìm bìac tiaq dèh manoh enh cla, 12 waq ca bèn mangai adroi dŏng khoi lùi canòm Chuaq Jêxu Crich jah calêu manè bìac 'ngah 'ngai Haq. 13 Hadai ta Chuaq Jêxu Crich, jò oh daq tàng bìac joq 'nàng, aih Bàu Lem jah dèch claih mangai, pì lùi Haq, èh pì khoi jah Yiang Hadròih pateo, aih Yiang Hadròih Chuaq khoi rùp bàu am. 14 Yiang aih wèq cajap xôxech da bèn, trùh jò bìac rŏt dèch 'bài mangai Haq khoi ràih đòiq manè bìac 'ngah 'ngai Haq.
Bàu Waiq Khàn Da Paulô
15 Taiq 'màng aih, jò au jah loq manoh lùi da pì ta Chuaq Jêxu Crich wa bìac pì loq waq ca 'bài mangai hadròih, 16 au manè pôi Chuaq ùh hêq, ràu yôt oh daq jò au waiq khàn, 17 xìn Boc Plình, aih Baq 'ngah 'ngai da Chuaq Jêxu Crich, Chuaq da bèn, am ca pì manoh khôn rabiaq wa mahno am ca pì jah canao loq ca Haq, 18 hadai xreo 'ngah mat ta manoh pì đòiq pì jah loq ma ro xam manoh ngèh gòm da mangai Chuaq creo, aih bìac can padrŏng xôxech càn caiq 'ngah 'ngai Haq rùp bàu am ca con caiq Haq, 19 wa jah loq ca cwìang itai càn caiq da Haq broq am ca bèn, 'bài mangai khoi lùi Haq càn dàng leq, hadai cwìang itai càn caiq aih da Haq, 20 ma Haq khoi pa'noh loh ta Chuaq Jêxu Crich, jò Haq broq Chuaq Jêxu Crich enh mangai cachìt rìh hlài ha'ngui pah 'ma Haq ŏi ta Diac Plình, 21 yi ha'nhèq cwìang ma wèq cwìang, cwìang broq càn, cwìang i padren dêh, cwìang broq gàu; yi ha'nhèq dŏng dìq ca rìm hiniq wì ma padèch ta 'nhòng cô, wa ta 'nhòng ma atìq hòm. 22 Boc Plình khoi rùp rìm ngè bìac đòiq enh 'neq ca jènh Chuaq Jêxu Crich wa am ca Haq broq gàu rìm bìac ta Tagop Hadròih. 23 Tagop Hadròih aih chac hamac Chuaq Jêxu Crich khoi jah bình halùih rìm hiniq xam cla Haq.