8
Mac-đô-chê Jah Atŏc Padèch
Wop hì aih, cùng hang da Haman, mangai ma tagit ca jàn Juđa, bùa A-ha-su-ru am dìq ca Êxtê. Êxtê hadai doi ca bùa A-ha-su-ru loq, haq wa Mac-đô-chê oh daq. Bùa dŏih dèh ca nhàn ma i teo kìq khoi yŏc enh Haman, am ca Mac-đô-chê. Êxtê dèch Mac-đô-chê broq mangai wèq cùng hang Haman.
Èh Êxtê mùt ta nòi bùa mòiq yàng hòm, hacùn cràng enh ngìa ca bùa, crò hmoi waiq xìn bùa thê tàt đac bìac broq ngang dù da Haman, mangai Aga khoi pa'noh đòiq jêh dŏng dìq mangai Juđa. Bùa 'noh long wèq cwìang xam wang haq ma wê, hnhu ca Êxtê. Êxtê yòng trùh enh ngìa ca bùa.
Êxtê doi: “Tàng au jah xôq enh ngìa ca bùa wa bàu au jah lem manoh bùa, xìn bùa 'noh bàu thê wì cađac dŏng dìq jàiq Haman con Ha-mê-đa-tha, mangai Aga ma achìh 'noh đòiq haq jêh dŏng dìq mangai Juđa ta 'bài tình da bùa. Ma jah 'màng aih, 'màng leq au ma chìuq nui jò ngan hnoq bìac ranàc trùh ca jàn au? 'Màng leq au ma chìuq nui jò hnoq dèh hadròng hadrech 'bìq wì jêh đac?”
Bùa A-ha-su-ru doi ca Êxtê wa Mac-đô-chê, mangai Juđa: “Au khoi am dìq cùng hang Haman ca Êxtê. Cla Haman khoi 'bìq hanŏc đac taiq haq i manoh 'mèq enh jêh đac mangai Yothaiq. 'Màng aih chôp yŏc hiniq au, achìh ca mangai Juđa 'màng leq tiaq manoh chôp, hi khoi yŏc ca nhàn au kìq jang 'mat, ma jah 'màng aih bàu leq achìh 'noh kìq hiniq bùa wa ca nhàn bùa, èh bàu aih ùh jah cađac.”
Bàu Thê Da Bùa Jah Dèch Jàn Juđa
Jò cô wop 25, khê 6, aih khê Siwan, tagop dŏng dìq 'bài thò kìq da bùa, achìh hlài jàiq tiaq manoh Mac-đô-chê, gòi ca mangai Juđa, gòi ca cwan ma enh 'nhèq dìq ca cwan, cwan tình wa dìq ca 'bài cwan ta 'bài tình enh Ânđôq trùh Ê-thi-ô-bi, dìq dŏng aih 127 tình, jàiq aih jah achìh tiaq chù achìh da tang tình, tiaq bàu capoch da tang jàn, gòi ca mangai Juđa tiaq bàu capoch da mangai Juđa. 10 Mac-đô-chê achìh jàiq cô canòm ca hiniq bùa A-ha-su-ru wa kìq xam ca nhàn bùa. Mac-đô-chê gòi bàu nhò mangai còi axêh cadàu renh, axêh khoi ban crài đòiq broq bìac patìh toq ca bùa.
11 Bàu achìh ta jàiq cô, bùa 'noh cwìang am ca mangai Juđa tagop hlài dabau đòiq wèq dađeh. Wì haq jah jêh mangai leq, ùh kè ca jàn leq, loq mangai ta tình leq enh jêh wì haq, cadrì con, loq mai wì haq, èh wì haq jah yŏc hloi cùng hang mangai leq tagit wì haq. 12 Ta mòiq hì, jàp ta tình da bùa A-ha-su-ru, aih hì 13, khê 12, khê Ađa. 13 Wì haq phai broq jàiq troi jàiq ma khoi achìh tiaq ranenh đòiq gòi ca rìm tình ta Diac, đòiq doi anoi ca rìm jàn, đòiq mangai Juđa jah loq hì leq padon wèq dađeh wa tajraq hlài ca jàn leq tagit wì haq.
14 'Màng aih, nhò bàu thê da bùa, 'bài mangai còi axêh dahôiq 'ràng jàiq cô jàp tình ta Diac wa ta đôn ta phôq Susa.
15 Èh Mac-đô-chê hi loh enh hnem bùa, lam ti trong phôq. Haq caxùnh eo xenh wa taboc, gàu côi cadoh bùa broq xam wang 'ngah 'ngai, wa eo gòh xam bai habùac. Phôq Susa dêh bàu yŏc manoh manè bùi. 16 Jàn Juđa jah can ngah, manoh bình halùih ca lem bùi, wa rìm nòi jah padèch wì haq. 17 Ta rìm tình wa rìm phôq, nòi leq i bàu thê da bùa wa bàu bùa achìh ta jàiq khoi jah pa'noh, mangai Juđa dìq jaq lem bùi, caq hiniang tìah ca hì lè càn. Bàc mangai ma ŏi ta gùng jàn Juđa ma ŏi, wì haq hadai halìh wìa mangai Juđa, ma jah 'màng aih taiq wì haq crè ca mangai Juđa.