12
Lè Lam Cwa
Ŏi ta gùng Aicàp, Chuaq doi ca Môise wa Arôn. “Khê cô pajaq broq khê baxèm am ca pì, aih khê mòiq ta rìm hanam. Doi ca dìq dŏng jàn Is-ra-ên beq, trùh hì 10, khê cô, rìm gu calô ep rùp mòiq trìu con am dèh cadraq cla, rìm cadraq mòiq cadraq mòiq toq con trìu con. Tàng mòiq cadraq caq ùh dìq mòiq toq trìu, 'màng aih phai caq pajùm ti mòiq cadraq haten hatìa, đòiq rìm ngai caq bu tôm. Pì phai rùp mòiq toq trìu calô loq bubi calô, bu jah mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq. Khoi èh, đòiq gòm trùh hì 14, khê cô, rìm tang cadraq ta jàn Is-ra-ên hi pàc bubi loq trìu ca dađeh jò xèq dradrìch. Wì haq phai yŏc mahem xùt ta radua 'mang enh 'nhèq wa baiq apah pòng 'mang hnem leq ma wì caq. Mang aih wì caq jam trìu bùh ta ùnh, 'benh ùh tah blo wa cachiq xang. Apaq caq jam 'ne chìn 'ne adrìh loq jam lùac ta diac, mahaq ep phiang ta ùnh pajùm gàu, jènh tì, cliac clèm. 10 Pì apaq đòiq i rah trùh hì atìq, tàng ŏi i, pì ep bùh đac. 11 Caq jam aih ep 'màng cô: Caxi ca'nam càt, jènh tŏc jai, tì cadop long canhra, caq dahôiq, aih Lè Lam Cwa da Chuaq.
12 “Mang aih, Au jah lam cwa gùng Aicàp jêh đac dìq 'bài con ramua mangai Aicàp, enh con mangai trùh ngè aban. Au jah hadrah 'bài can kiac da gùng Aicàp. Au cô Chuaq. 13 Mahem xùt ti hnem pì jah broq teo pachì, jò Au baxa gùng Aicàp hi hnoq mahem aih, Au jah lam cwa, ùh hìaq i bìac 'mèq jêh đac dŏng pì.
14 “Pì yŏc hì aih đòiq hmàng hlài beq, wèq lè aih ca Chuaq cwa hloi rìm 'nhòng beq. Aih ranenh hloi hloi Au thê pì wèq tiaq. 15 Ta tapèh hì ep caq 'benh ùh tah blo. Bu trùh hì mòiq, thê pì cađac dŏng blo beq. Ma jah 'màng aih, tàng cabô caq 'benh i blo enh hì mòiq trùh hì tapèh, haq 'bìq hnan đac khoi ca jàn Is-ra-ên. 16 Hì mòiq, jah i mòiq bìac tagop hadròih, cwa hì tapèh pì hadai jah i mòiq bìac tagop hadròih hòm. Ta hì aih ùh khòh abroq, toq padon dahwèq caq ca rìm ngai jah acaq raq.
17 “Pì hadai phai wèq Lè Caq 'Benh Ùh Tah Blo, ma jah 'màng aih, hì aih raq Au 'nong pì mangai bàc loh khoi Diac Aicàp. 'Màng aih, cwa rìm 'nhòng, ep wèq hì aih taiq aih ranenh hloi hloi Au thê pì wèq tiaq. 18 Enh hì 14, khê mòiq, trùh jò chìu xèq hì 21, khê aih, pì phai caq 'benh ùh tah blo. 19 Ta tapèh hì aih ùh khòh i blo ŏi ta hnem pì, ma jah 'màng aih 'nhac ca mangai jàn 'noiq loq mangai Is-ra-ên, tàng cabô leq i caq 'benh i blo, jah 'bìq hnan đac loh khoi ca jàn Is-ra-ên. 20 Apaq caq 'benh i blo. Rìm nòi ŏi ta pì ep caq 'benh ùh i ca blo.”
21 'Màng aih Môise tagop hlài 'bài gu craq broq gàu Is-ra-ên, doi ca wì: “Rùp mòiq toq trìu ta calùh da rìm hnem pì beq, èh pàc haq broq Lè Lam Cwa. 22 Hi khoi yŏc long cachiq xônh chùq ta dòt mahem, xùt ta radua 'mang enh 'nhèq wa baiq apah pòng 'mang beq. Khoi èh dìq ca pì ùh jah i mangai leq loh khoi enh gùng ca 'mang cla trùh daxroq. 23 Chuaq jah lam cwa đòiq jêh đac mangai Aicàp. Jò Haq hnoq mahem nòi radua 'mang, Haq lam cwa, ùh thê haq ma jêh đac mùt hnem pì đòiq jêh đac.
24 “Phai wèq Lè Lam Cwa cô tìah ca ranenh broq loh hloi hloi am ca con xau pì. 25 Jò pì mùt ta gùng Chuaq padon am, troi bàu Haq khoi doi, pì phai wèq lè cô. 26 Jò con xau pì bòch: ‘Lè cô enh doi cleq?’ 27 Pì phai tèo 'mang cô: ‘Aih ngè tadreo Lam Cwa da Chuaq, ma jah 'màng aih jò Haq baxa jêh đac gùng Aicàp.’ ” Haq lam cwa 'bài hnem jàn Is-ra-ên wa dèch hnem nhèn 'màng aih. 28 Jàn Is-ra-ên cùp gàu cùh waiq, hi khoi lam broq tiaq troi bàu Chuaq khoi doi ca Môise wa Arôn.
Ramòt Mòiq Jàt: Con Ramua Cachìt
29 Jò 'ne mang, Chuaq jêh đac rìm con ramua ta gùng Aicàp, enh con ramua da Pha-ra-ôn ma ha'ngui ta gèq bùa, trùh con ramua da mangai ma ŏi tù, wa dìq dŏng con ramua da ngè aban. 30 'Nang jò damang, Pha-ra-ôn wa 'bài cwan, dìq dŏng mangai jàn Aicàp cadrat yòng, i bàu cachech ta-oih ta gùng Aicàp, ma jah 'màng aih ùh i ca hnem leq ma ùh i ca mangai cachìt.
31 Ta mang aih, Pha-ra-ôn thê creo ca Môise wa Arôn trùh, haq doi ca wa: “Chôp wa jàn Is-ra-ên rìu beq, loh khoi ca jàn au lam patìh Chuaq troi pì khoi doi beq, 32 hadai 'nong hloi calùh 'bo wa trìu troi bàu pì khoi doi beq, wa waiq xôq ramŏt ca au dìq.”
Loh Enh Aicàp
33 Mangai Aicàp bahôiq jàn Is-ra-ên loh khoi gùng wì haq ma renh, ma jah 'màng aih wì haq doi: “Nhèn cachìt dŏng.” 34 'Màng aih, jàn Is-ra-ên cayôp hloi dàc wa abôq rawàt dàc ta eo, tang abôq ŏi bình đeh dàc khoi rawàt ùh i tah blo, khoi èh xùi ta plêh 'nong lam. 35 Jàn Is-ra-ên khoi broq tiaq troi bàu Môise khoi tanap, xìn mangai Aicàp am ca wì haq ngè 'bac, wang wa eo. 36 Chuaq broq ca jàn Is-ra-ên jah xôq jang ngìa mangai Aicàp, taiq wì haq khoi am ca jàn Is-ra-ên rìm ngè bìac ma jàn Is-ra-ên khoi bòch xìn. 'Màng aih mangai Aicàp khoi 'bìq jàn Is-ra-ên lôch yŏc bàc ngè bìac da wì haq.
37 Jàn Is-ra-ên lam enh Ramse trùh Sucôt, ùh tình xam wì 'yoh, jah 600.000 toq gu calô. 38 Hadai i bàc ngai jàn 'noiq lam pajùm; calùh trìu, 'bo ngè aban hadai bàc. 39 Wì broq 'benh ùh tah blo xam dàc cla wì khoi wê enh gùng Aicàp, dàc ùh i tah blo, ma jah 'màng aih taiq nen wì bahôiq loh renh, wì ji ùh tem padon dahwèq caq.
40 'Màng aih, 'nhòng mangai Is-ra-ên ŏi ta Aicàp, aih 430 hanam. 41 Trùh hi pulùch ca 430 hanam, èh hadai ta hì aih bàc mangai da Chuaq loh khoi gùng Aicàp. 42 Mang aih wì ep wèq ca Chuaq, ma jah 'màng aih Haq dŏih jàn Is-ra-ên loh khoi gùng Aicàp. Dìq ca jàn Is-ra-ên ep wèq mang aih cwa dìq ca 'nhòng wì haq.
43 Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Cô ranenh da Lè Lam Cwa.
“Mangai Diac 'noiq ùh jaq caq lè aih, 44 mahaq phàn da mangai dìch, mangai 'noh 'bac rŏt hlài, pì phai broq lè cat akia ca wì haq, èh wì haq men jah caq. 45 Tamoi trùh enh jàn 'noiq wa mangai abroq caq cùng hadai ùh jah caq lè.
46 “Lè aih khòh caq toq ta hnem raq, apaq 'nong 'noh jam enh gùng wa hadai apaq broq tagoh mòiq toq hadrang caxènh leq. 47 Dìq dŏng 'bài jàn Is-ra-ên ep wèq Lè Lam Cwa.
48 “Jò mòiq ngai enh mangai jàn 'noiq ŏi ta hnem pì, enh wèq Lè Lam Cwa da Chuaq, rìm ngai gu calô wì haq ep chìuq broq lè cat akia, khoi èh wì haq men jah trùh haten wèq lè cô, wa jah ngan tìah ca mangai xa-ông ta pì. Mahaq tàng cabô ùh chìuq broq lè cat akia, ùh jah caq lè. 49 Hadai pajùm mòiq ranenh am ca mangai xa-ông ta gùng Is-ra-ên wa mangai enh jàn 'noiq ma ŏi ta pì.”
50 Dìq ca jàn Is-ra-ên broq troi bàu Chuaq khoi tanap ca Môise wa Arôn. 51 Hadai ta cla hi aih, Chuaq dŏih jàn Is-ra-ên loh khoi enh Aicàp tiaq dèh mangai bàc da wì haq.