19
Wì Trùh ta Braih Càn Sinai
Khê ma piq, atìq ca jò loh khoi gùng Aicàp, troq hì aih, jàn Is-ra-ên trùh nòi braih càn Sinai. Jò wì loh lam enh Rê-phi-đim trùh nòi braih càn Sinai, đòiq traiq ta aih ngìa ta jang ca wang.
Môise tŏc trùh Boc Plình, hi khoi Chuaq ŏi ta bôi wang creo doi ca haq: “Anoi ca cadraq Jacôp, aih jàn Is-ra-ên: ‘Pì khoi hnoq bìac Au broq ca mangai Aicàp, wa 'màng leq Au pòq pì ta panan chìm cliang càn wa 'nong pì trùh ti Au. 'Màng aih, manàiq cô tàng pì iu tiaq bàu Au wa wèq bìac wêh jao da Au, èh dìq ca pì jah wìa jàn xôxech da Au ta'ne dìq ca jàn, taiq dìq ca crŏng taneh da Au. Pì jah wìa mòiq toq diac pajàu càn, wa mòiq toq tamoi hadròih ca Au.’ Aih bàu ma ìh jah anoi hlài ca jàn Is-ra-ên.”
'Màng aih, Môise trùh creo ca 'bài gu craq broq gàu ta jàn, ta'mon hlài ca wì rìm bàu ma Chuaq khoi thê haq anoi hlài. Dìq ca jàn Is-ra-ên pajùm bàu tèo hlài: “Nhèn joq 'nàng broq rìm bìac Chuaq ma khoi tanap.” Môise ta'mon hlài bàu da jàn Is-ra-ên ca Chuaq.
Chuaq doi ca Môise: “Cô, Au ŏi ta'ne yùc habàu lam trùh ta ìh, đòiq jò leq Au doi ca ìh, èh jàn tamàng wa lùi canòm ca ìh hloi hloi.” Môise 'ràng bàu da jàn anoi hlài ca Chuaq.
10 Chuaq hadai doi ca Môise: “Lam trùh ti jàn Is-ra-ên beq, broq lè lah crài loh hadròih am ca jàn. Hì cô wa hì da èh, tanap ca wì rùh dèh eo yôh cla; 11 wa hì piq jàn khòh hachang đòiq, ma jah 'màng aih, Chuaq jah thia trùh jang ngìa jàn ta bôi wang Sinai. 12 Ìh phai pajaq acang ca jàn ŏi dudan ca wang, tanap wa wì: Ep wèq dađeh apaq heo tŏc ta wang, loq thia trùh jang jènh wang. Tàng mangai leq thia bèq wang jah 'bìq jêh đac. 13 Ùh jah i cabô leq đùng tì ta chac mangai aih, mahaq mangai aih ep 'bìq tèm đac xam hmu, loq penh xam panenh, 'nhac ca ngè aban loq mangai, ji ùh đòiq rìh. Jò leq i ken hlôi tanam tanuiq wì haq men jah lam haten wang.”
14 Môise loh enh bôi wang, thia trùh ti jàn, thê wì wèq dađeh, wa rùh dèh eo cwàn cla. 15 Môise tanap ca jàn: “Ta piq hì phai hamang đòiq, apaq trùh ten ca gu cadrì.”
16 Daxroq hì piq, i hilùng, camlet, mòiq đam yùc habàu ŏi ta bôi wang. I bàu ken hlôi dìq jaq tanam tanuiq, dìq ca jàn ŏi ta nòi traiq tarìt tariang. 17 Môise thê jàn loh khoi nòi traiq đòiq glàm Boc Plình. Jàn yòng ŏi jang ti jènh wang. 18 Èh jò aih, jàp ca wang Sinai loh nhòi, ma jah 'màng aih Chuaq ŏi ta ùnh lam trùh nòi aih. Nhòi loh ùh crài cleq ca nhòi enh tanùh ùnh càn wa dìq ca wang tadroq dìq jaq. 19 Jò bàu ken rai dùnh rai tanam tanuiq, Môise bòch, wa Boc Plình tèo hlài xam hilùng.
20 Chuaq lam trùh ta bôi wang Sinai creo ca Môise tŏc wa Môise tŏc. 21 Chuaq doi: “Loh tàt jàn, apaq am thia trùh haten ngan Chuaq beq, yùq bàc ngai ta jàn loq cachìt. 22 Hadai thê 'bài pajàu, jò trùh haten ca Chuaq, hadai ep lah crài dađeh loh hadròih, tàng ùh, èh yùq Chuaq jêh đac wì.”
23 Môise doi ca Chuaq: “Jàn ùh jah tŏc ta wang Sinai, ma jah 'màng aih Ìh i padràng nhèn, doi: Pajaq acang dudan ca wang beq wa lah crài nòi aih loh hadròih.”
24 Chuaq doi: “Loh beq, hi khoi 'nong Arôn tŏc ta ìh, mahaq 'bài pajàu wa jàn apaq thia đòiq tŏc trùh haten ca Chuaq, yùq Haq loq jêh wì.”
25 'Màng aih Môise loh doi hlài ca jàn tamàng.