25
Hnem Traiq Cùh Waiq
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên dèch am dahwèq ca Au. Ìh nhàn yŏc ngè aih da rìm ngai i manoh joq 'nàng dèch am oq. Cô dahwèq pì jah nhàn yŏc da wì haq: Wang, 'bac, đùng, brai nhum xenh, gòh ngùi wa gòh mahem, bai xam brai habùac lem wa xàc bubi, akia trìu calô nhum gòh, akia ca nùac, long a-kê-si-a, dàu bùh đòiq xreo 'ngah, dahwèq xua thùm đòiq broq dàu xùt wa dàu xua thùm, hmu ngŏc gam, wa 'bài hmu ngŏc ma 'noiq đòiq 'mùt ta êphot wa capiac bac jang rada.
“Wì haq phai broq ca Au mòiq toq Hnem Traiq Cùh Waiq Hadròih đòiq Au jah ŏi ta'ne wì haq. Ìh phai broq Hnem Traiq Cùh Waiq wa dìq ca nà tìah troi 'mù Au ma patô ca pì beq.
Hom Wêh Jao
10 “Wì haq phai broq mòiq toq hom xam long a-kê-si-a, dàng yôh 2 hagat 'ne, dàng gat 1 hagat 'ne, dàng ha'nhèq 1 hagat 'ne. 11 Yŏc wang 'bìt jàp enh dalam wa enh gùng, wa clep grôi xam wang dudan ca hom. 12 Phai broq pôn toq gwiang xam wang 'mùt ta pôn toq mùm enh 'neq, baiq toq gwiang 'mùt mùm cô, baiq toq gwiang 'mùt mùm tau. 13 Phai broq baiq catŏch long tanòng tòng xam long a-kê-si-a 'bìt xam wang. 14 Hi khoi 'mùt long tanòng mùt ta gwiang baiq pah rawiang hom, đòiq broq long tòng hom. 15 Long tanòng aih phai ŏi hloi ta gwiang ùh khòh dŏih. 16 Phai đòiq ta hom capiac hmu wêh jao Au ma padon am.
17 “Phai broq mòiq toq Calàp Baxŏng Tôiq xam wang, dàng yôh 2 hagat 'ne, dàng gat 1 hagat 'ne. 18 Phai broq baiq toq 'mù chê-ru-bim xam wang đòiq ta baiq toq lùch crŏng Calàp Baxŏng Tôiq. 19 Đòiq mòiq toq chê-ru-bim ŏi pah cô, mòiq toq chê-ru-bim ŏi pah tau hatop ca Calàp Baxŏng Tôiq. 20 Baiq toq chê-ru-bim phai ngìa ca dabau, panan wa haq hlìa ti 'nhèq enh 'nhèq ca Calàp Baxŏng Tôiq, wa hadrò wa haq cùp ngan Calàp Baxŏng Tôiq. 21 Phai đòiq Calàp Baxŏng Tôiq enh 'nhèq ca Hom Wêh Jao, hi khoi tah enh dalam hom capiac wêh jao ma Au padon am. 22 Au jah glàm ìh ta Calàp Baxŏng Tôiq, ta'ne baiq toq 'mù chê-ru-bim enh 'nhèq Hom Wêh Jao. Au jah anoi ca ìh loq dìq ca bàu thê da Au ma am ca jàn Is-ra-ên.
Ca'bŏng Đòiq 'Benh Hadròih
23 “Phai broq mòiq toq ca'bŏng xam long a-kê-si-a, dàng yôh 2 hagat, dàng gat 1 hagat, dàng 'nhèq 1 hagat 'ne, 24 Phai 'bìt xam wang wa broq mòiq trong grôi dudan. 25 Phai broq khùan dudan ca ca'bŏng càn toq mòiq capiang tì wa broq grôi xam wang ti khùan aih. 26 Èh broq pôn toq gwiang wang, ŏi ta pôn toq mùm nòi jènh ca'bŏng. 27 'Bài gwiang ŏi haten ca khùan đòiq 'mùt long tòng ca'bŏng. 28 Phai broq long tanòng xam long a-kê-si-a, 'bìt xam wang, đòiq tòng ca'bŏng aih. 29 Ìh phai yŏc wang broq 'bài ngè đòiq ta ca'bŏng: dòt, achôn, abôq wa doi chê đòiq patìh jò broq lè dèch am ngè ôq. 30 Enh 'nhèq ca ca'bŏng, ìh jah đòiq 'benh hadròih i yôt jang ngìa Au.
Jènh Đen Xam Wang
31 “Ìh phai broq jènh đen xam wang mòiq calôq. Jènh, long ta'ne, abôq i riang wa 'bài riang da đen broq xam wang aih. 32 Long ta'ne đen i tadràu toq hamenh, piq hamenh ŏi pah cô, piq hamenh ŏi pah tau. 33 Ta tadràu hamenh enh 'nhèq jènh đen, rìm hamenh i piq toq abôq tìah ca riang apriac, pajùm ca acŏn wa riang. 34 Ta chac jènh đen, i pôn toq abôq tìah ca riang apriac, acŏn wa riang. 35 Ta tadràu hamenh enh long ta'ne jènh đen, enh 'neq rìm tang baiq toq hamenh, i mòiq toq acŏn. 36 Acŏn wa hamenh da jènh đen, broq xam mòiq calôq wang.
37 “Phai broq tapèh toq đen đòiq jò hi bùh đen, èh xreo jang ngìa jènh đen. 38 Deo cat tìm đen, wa dòt đòiq tah loc đen, hadai broq xam wang. 39 Phai yŏc mòiq talàng wang broq jènh đen cô wa 'bài ranac da jènh đen. 40 Ep broq tìah ca 'mù ma khoi patô am ca ìh ta bôi wang.