33
Bìac Mangai Gòm Rap Phai Pa'yèp
I bàu Chuaq doi ca au: “Ô con mangai, doi ca con jàn ìh: ‘Jò Au thê chang gùm trùh ta mòiq taneh gùng leq, wa jàn taneh gùng aih ràih mòiq ngai ta wì haq đòiq broq mangai gòm rap, tàng mangai aih hnoq chang gùm trùh ta gùng, èh haq hlôi ken đòiq pa'yèp mangai jàn, Jò aih, mangai leq tàng bàu ken, èh ùh chìuq tamàng bàu pa'yèp, wa tàng chang gùm rùp yŏc haq, èh mahem da mangai aih ta-ùc hlài ta gàu cla haq; Taiq haq khoi tàng bàu ken èh ùh chìuq tamàng bàu pa'yèp, 'màng aih mahem haq ta-ùc hlài ta haq; mahaq tàng haq chìuq tamàng bàu pa'yèp haq jah rìh. Mahaq tàng mangai gŏc hnoq chang gùm trùh, mahaq ùh hlôi ken đòiq pa'yèp ca mangai jàn, chang gùm trùh jêh cachìt mangai leq, mangai aih cachìt taiq tôiq lôi dađeh, mahaq Au bòch hlài mahem haq nòi mangai gòm rap.’
“Mahaq phàn ìh, ô con mangai, Au khoi yŏc ìh đòiq broq mangai gŏc hnem Is-ra-ên; tamàng bàu enh hacùng Au beq, wa thai Au pa'yèp adroi am ca wì haq. Jò Au doi ca mangai dù: ‘Ô mangai dù, gè joq 'nàng cachìt,’ wa tàng gè ùh pa'yèp mangai dù cađac dèh trong 'mèq, èh mangai dù aih cachìt dèh ta bìac ngang dù; mahaq Au bòch mahem haq nòi tì gè. Tàng blàq hlài, ìh khoi pa'yèp mangai dù đòiq cađac dèh trong 'mèq, mahaq haq ùh cađac, èh haq cachìt dèh ta bìac ngang dù, phàn ìh khoi jah rìh.
10 “Ô con mangai, doi ca hnem Is-ra-ên beq: ‘Pì doi: “Taiq bìac ngang dù wa tôiq lôi nhèn tah trap enh 'nhèq ca nhèn, wa nhèn tagah lep taiq bìac haq, broq 'màng leq nhèn ma nui rìh?” ’ 11 Doi ca wì haq beq: ‘Chuaq Boc Plình doi: Joq 'nàng troi Au ma rìh hloi, Au ùh bùi bìac mangai dù cachìt, mahaq bùi bìac haq cađac dèh trong ngang dù đòiq jah rìh. Pì cađac trong 'mèq beq, cađac dèh trong ngang dù! Gleq pì ma enh cachìt, ô hnem Is-ra-ên?’
12 “Ô con mangai, khòh doi ca con caiq da jàn ìh: Bìac ta-atoq da mangai rìh ta-atoq ùh jah dèch haq ta hì haq broq tôiq, wa bìac dù da mangai dù ùh broq ca haq tacro ta hì haq cađac bìac dù aih, hadai 'màng aih mangai rìh ta-atoq ùh nhò bìac rìh ta-atoq dađeh ma jah rìh ta hì haq broq tôiq. 13 'Nhac ca Au doi ca mangai rìh ta-atoq ìh jah rìh, mahaq haq canòm dèh bìac rìh ta-atoq ma broq tôiq, èh ùh jah hmàng trùh mòiq bìac rìh ta-atoq leq da haq hòm; mahaq haq cachìt dèh ta bìac ngang dù haq khoi broq. 14 Jò Au doi ca mangai dù: Gè ùh claih ca cachìt, èh tàng mangai dù aih cađac dèh tôiq lôi, broq tiaq trong ta-atoq wa bìac lem jang, 15 tàng haq am hlài ngè baxon, am hlài ngè haq khoi tablah yŏc, lam tiaq ranenh da can rìh, ùh broq bìac ngang dù hòm, haq jah rìh wa ùh cachìt. 16 Ùh i ca mòiq tôiq leq haq khoi broq jah hmàng hlài đòiq ta'blêq ca haq; haq khoi broq tiaq ranenh wa trong lem jang, haq jah rìh.
17 “Mahaq con jàn ìh doi: ‘Trong da Chuaq ùh ta-atoq,’ mahaq trong da wì haq raq ma ùh ta-atoq! 18 Tàng mangai rìh ta-atoq cađac dèh bìac ta-atoq èh broq bìac ngang dù, haq jah cachìt ta aih. 19 Tàng mangai dù cađac dèh bìac dù èh lam tiaq ranenh wa trong lem jang, nhò nen aih haq jah rìh. 20 Mahaq pì doi: ‘Trong da Chuaq ùh troq!’ Ô hnem Is-ra-ên, Au jah hadrah pì, tiaq bìac broq da rìm ngai.”
Bàu Anoi Jê-ru-sa-lem 'Bìq Rùp
21 Hanam 12 atìq ca jò nhèn 'bìq rùp broq hapŏng, hì padam khê 10, mòiq ngai mot khoi ca Jê-ru-sa-lem lam trùh doi ca au: “Phôq khoi 'bìq yŏc raliang!” 22 Jò daxèq, adroi ca mangai mot aih trùh, tì Chuaq ŏi ta au; Haq khoi pèh hacùng au daxroq, jò mangai aih trùh ta au; èh hacùng au jah tapèh, au pi hìaq làu.
23 I bàu Chuaq doi ca au: 24 “Ô con mangai 'bài mangai ma ŏi ta nòi taneh hech hoch đa Is-ra-ên doi: Ap-ra-ham mòiq ngai raq haq khoi jah nhàn yŏc taneh cô; bèn bàc ngai, èh taneh cô jah am ca bèn broq xôxech. 25 Taiq 'màng aih, khòh doi ca wì haq: ‘Chuaq Boc Plình doi 'màng cô: Pì caq jam ŏi raq i mahem, blèch mat hanhoi ngan dèh dua 'mù, wa broq ta-ùc mahem; pì jah taneh cô broq xôxech 'mòh? 26 Pì dèch chang gùm, broq 'bài bìac ramòt, rìm ngai ta pì broq camaih ca mai da mangai haten hatìa ca pì; pì jah taneh cô broq xôxech 'mòh?’
27 “ 'Màng aih ìh khòh doi ca wì haq: ‘Chuaq Boc Plình doi 'màng cô: joq 'nàng troi Au ma rìh hloi, 'bài mangai ŏi nòi hech hoch ùh claih ca pla chang gùm, wa Au jao 'bài mangai ŏi ta đùng tamang ca 'bài ngè ta rôm cap caq; phàn mangai ŏi ta 'bài đôn hanình wa ta còp hmu èh cachìt ca can jìq blôh. 28 Au jah broq ca taneh cô loh ca nòi catù wa 'ngwan; cwìang da bìac catèh jah hnhung đac; 'bài wang da Is-ra-ên jah wìa nòi catù trùh 'mòi ùh i ca cabô lam cwa nòi aih hòm. 29 Jò aih wì haq jah loq Au cô Chuaq, jò Au khoi broq ca taneh cô loh ca wang wê wa hech hoch, taiq nen rìm bìac ramòt wì haq khoi broq ùh troq.’
30 “Ô con mangai, 'bài con jàn da ìh ma ŏi roc ti panàt phôq wa ti 'mang hnem capoch tùang ca dabau bìac ìh; wì haq doi ca dabau, mangai cô doi ca mangai tau: ‘Xìn lam trùh tamàng bàu loh enh Chuaq beq!’ 31 Khoi èh wì haq adràc dabau bình ca calùh lam trùh jang ngìa ìh; 'màng ca jàn Au ma ha'ngui jang ngìa ìh, wì haq tamàng bàu ìh; mahaq wì haq ùh broq tiaq. Hacùng wì haq pa'noh loh bàc bìac loq waq, mahaq manoh wì haq toq chaq lòiq ca dađeh. 32 Cô, wì haq ngan ìh tìah ca mangai calêu rangot i bàu lem bùi wa đêh broc ragài; wì haq tamàng bàu ìh mahaq ùh broq tiaq.
33 “Taiq 'màng aih, jò can ranàc cô trùh, wa joq 'nàng jah trùh, wì haq jah loq khoi i mòiq ngai capoch thai Boc Plình ŏi ta'ne wì haq.”