40
Bìac Mahno Da Mangai Wê Long Wêh
Hanam 25 atìq ca jò bèn 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh Diac, gàu hanam, khê mòiq, hì 10, aih 14 hanam atìq ca jò Jê-ru-sa-lem 'bìq raliang đac, hadai ta hì aih, tì da Chuaq đòiq ti chac au Haq 'ràng au mùt ta phôq aih. Ta bìac mahno da Boc Plình, Haq 'ràng au mùt ta gùng taneh Is-ra-ên, wa đòiq au ta mòiq bôi wang ha'nhèq; ta wang aih, wìh pah 'ma ca mat mahì loh, au hnoq tìah gleq i broq mòiq toq phôq. Jò Haq 'ràng 'mùt au ta aih, au hnoq mòiq ngai dua dang haq tìah ca đùng. Mangai aih wê ta tì mòiq hadrang caxi wêh wa mòiq gàn đòiq wêh, yòng ti nòi 'mang. Haq doi ca au: “Ô con mangai, blèch mat ngan beq, halang don tamàng beq, wa 'nac manoh mùt ta bìac ma au jah pa'noh ca ìh; Aih đòiq ìh hnoq dŏng, bìac ma 'ràng ìh trùh ta cô. 'Màng aih rìm bìac ìh ma jah hnoq, khòh anoi hlài ca hnem Is-ra-ên loq.”
Bìac Wêh Hnem Cùh Waiq
Cô, i mòiq panàt enh gùng dudan ca hnem cùh waiq. Mangai aih wê ta tì mòiq toq gàn wêh dàng yôh 7 hagat đòiq wêh; Haq wêh dàng habàu da panàt aih 7 hagat, wa dàng ha'nhèq aih 7 hagat.
Atìq ca aih, mangai aih trùh nòi 'mang hnem pah mat mahì loh, cadiang tŏc tapèh calŏih, đòiq wêh nòi mùt 'mang hnem, dàng gat tapèh hagat; 'mang ma 'noiq hadai dàng gat tapèh hagat. Mòiq adùq gòm rap dàng yôh 2 hagat wa dàng gat 2 hagat, ta'ne 'bài adùq gòm rap i nòi dàng gat 10 hagat; radua da hawài 'mang pah trom i nòi dàng gat 2 hagat.
Atìq ca aih, haq wêh hawài 'mang pah trom tapèh hagat. Haq wêh enh gùng da hawài 'mang ngo, jah 8 hagat, wa 'bài long jrang haq 2 hagat; hawài 'mang pah trom 'nah ta hnem cùh waiq.
10 'Bài adùq gòm rap da hawài 'mang pah mat mahì loh, mòiq pah i piq adùq; piq adùq dìq wêh ta-atoq, wa 'bài jrang hadai ta-atoq. 11 Haq wêh dàng gat pah trom da hawài 'mang jah 10 hagat, wa dàng yôh 13 hagat. 12 Jang ngìa 'bài adùq gòm rap i mòiq panàt dàng gat 1 hagat yôh đêq da-adàng; wa adùq gòm rap aih dàng gat 6 hagat yôh đêq da-adàng. 13 Haq wêh 'mang enh cùa da adùq gòm rap cô trùh cùa da adùq gòm rap 'noiq, aih 25 hagat dàng gat enh 'mang cô trùh 'mang tau. 14 Khoi èh haq wêh 'bài long jrang dàng ha'nhèq 60 hagat, haten ca 'bài jrang aih i xàn dudan hawài 'mang. 15 Enh ngìa ca 'mang mùt ta hnem trùh ngìa hawài 'mang, dàng gat aih 50 hagat. 16 Enh ngìa ca adùq gòm rap, ta 'bài long jrang, hawài 'mang wa dudan enh trom, i 'bài 'mŏc i rang bàng. Enh trom i 'bài 'mŏc dudan wa ta rìm pah long jrang i 'bài 'mù long rêq.
17 Atìq ca aih, haq 'nong au mùt ta nòi xàn enh gùng; cô, ta aih i 'bài adùq, wa i xap hmu dudan ca xàn; roc tiaq xàn xap hmu aih i 30 toq adùq. 18 Xàn xap hmu ti 'neq aih ŏi pah pôn 'mang, wa dàng gat da-adàng ca 'bài 'mang aih. 19 Èh haq wêh dàng gat enh ngìa 'mang 'neq trùh ta ha'mai xàn enh trom, 100 hagat, pah mat mahì loh wa pah 'ngeo ca mat mahì loh hadai 'mang aih.
20 Haq wêh dàng yôh wa dàng gat da xàn enh gùng 'nah ta pah 'ngeo ca mat mahì loh; 21 Xàn enh gùng aih i piq toq adùq gòm rap rìm pah; 'bài jrang wa hawài 'mang enh gùng hadai mòiq maneh ca 'mang ma mòiq; dàng yôh 50 hagat wa dàng gat 25 hagat. 22 'Bài 'mŏc gàu wa hawài 'mang wa 'mù long rêq da haq hadai mòiq maneh ca 'mang ngìa pah mat mahì loh; i tapèh calŏih cadiang tŏc, hawài 'mang enh gùng ŏi jang ngìa 'bài calŏih aih. 23 Xàn enh trom i 'mang ngìa tajang ca 'mang pah 'ngeo ca mat mahì loh wa i 'mang pah mat mahì loh; Enh 'mang cô trùh 'mang tau, ùac jah 100 hagat.
24 Khoi ca aih, haq 'nong au cwa pah 'ma ca mat mahì loh, cô, ta aih i 'mang ngìa pah 'ma ca mat mahì loh; haq wêh 'bài jrang wa 'bài hawài 'mang enh gùng, hadai da-adàng ca dabau. 25 'Mang wa hawài 'mang aih i 'bài 'mŏc tìah ca 'bài 'mŏc ma adroi ŏi dudan, dàng yôh da hawài 'mang cô aih 50 hagat, wa dàng gat 25 hagat. 26 I tapèh calŏih cadiang tŏc, jang ngìa 'bài calŏih aih i hawài 'mang; baiq pah long jrang i 'mù long rêq. 27 Xàn enh trom i mòiq toq 'mang ngìa pah 'ma ca mat mahì loh; mangai aih wêh enh 'mang ma cô trùh 'mang ma 'noiq, ngìa pah 'ma ca mat mahì loh, 100 hagat.
28 Khoi èh haq 'ràng au mùt ta xàn enh trom jang ngìa 'mang pah 'ma ca mat mahì loh; haq wêh 'mang pah 'ma ca mat mahì loh, da-adàng ca dabau. 29 'Bài adùq gòm rap, 'bài jrang, wa 'bài hawài 'mang da haq hadai mòiq maneh. 'Mang wa hawài 'mang cô i 'bài 'mŏc dudan; maneh da haq dàng yôh 50 hagat, wa dàng gat 25 hagat. 30 Dudan ca hnem i hawài 'mang, dàng yôh 25 hagat, wa dàng gat 5 hagat. 31 'Bài hawài 'mang enh ngìa ca xàn enh gùng; i 'bài 'mù long rêq ŏi ta 'bài long jrang, wa i rahem calŏih cadiang tŏc.
32 Atìq ca aih, mangai aih 'nong au mùt ta xàn enh trom ngìa pah mat mahì loh; haq wêh 'mang aih hadai mòiq maneh. 33 'Bài adùq gòm rap, 'bài jrang wa hawài 'mang hadai mòiq maneh. 'Mang wa hawài 'mang i 'bài 'mŏc dudan; aih dàng yôh 50 hagat wa dàng gat 25 hagat. 34 'Bài hawài 'mang ta ngìa 'nah xàn enh gùng; i 'mù long rêq rìm pah da 'bài long jrang, wa i rahem calŏih cadiang tŏc.
35 Khoi èh mangai aih 'nong au mùt ta 'mang pah 'ngeo ca mat mahì loh; haq wêh 'mang, hadai mòiq maneh, 36 'bài adùq gòm rap, 'bài jrang, wa 'bài hawài 'mang. 'Mang aih i 'bài 'mŏc ŏi tap dudan; 'mang cô dàng yôh 5 hagat, wa dàng gat 25 hagat. 37 'Bài long jrang i 'bài 'mù long rêq rìm pah ngìa tajang ca xàn enh gùng; wa i rahem calŏih cadiang tŏc.
38 I mòiq toq adùq wa 'mang haq ŏi haten ca 'bài jrang da 'mang, aih nòi wì 'nheo 'bài ngè tadreo bùh. 39 Ta trom hawài 'mang, mòiq apah i baiq toq ca'bŏng; ta aih wì pàc 'bài ngè tadreo bùh, ngè tadreo rŏt hlài enh bìac broq lôi, wa ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 40 Enh gùng, ta nòi cadiang tŏc, ta ngìa 'nah ta 'mang pah 'ngeo ca mat mahì loh, i baiq toq ca'bŏng; pah tau ta ngìa da hawài 'mang, hadai i baiq toq ca'bŏng. 41 'Màng aih, i pôn toq ca'bŏng ŏi pah cô hawài 'mang, wa pôn toq ca'bŏng ŏi pah tau, dìq dŏng rahem toq; ta crŏng 'bài ca'bŏng aih wì pàc ngè broq ngè tadreo. 42 Èh hòm i pôn toq ca'bŏng xam hmu aih nòi đòiq am ngè tadreo bùh, dàng yôh mòiq hagat 'ne, dàng gat mòiq hagat 'ne, dàng ha'nhèq mòiq hagat. Wì đòiq ta aih 'bài ranac broq ngè tadreo bùh wa 'bài ngè tadreo 'noiq. 43 I 'bài pla glêh dàng gat toq capiang tì abôi đòiq ta pôn pah panàt; jam tadreo ep đòiq ta 'bài ca'bŏng.
44 Enh gùng trùh ca 'mang enh trom, i 'bài adùq đòiq am ca 'bài mangai calêu ta nòi xàn dalam. I mòiq adùq haten ca 'mang pah 'ngeo ca mat mahì loh, ta ngìa 'nah ta pah 'ma ca mat mahì loh; èh hòm mòiq adùq ŏi pah 'mang pah 'ma mat mahì loh, ta ngìa 'nah pah 'ngeo ca mat mahì loh. 45 Mangai aih doi ca au: Adùq ta ngìa 'nah ta pah 'ma ca mat mahì loh, aih đòiq am ca 'bài pajàu gòm hnem cùh waiq. 46 Adùq ta ngìa 'nah ta pah 'ngeo ca mat mahì loh đòiq am ca 'bài pajàu wèq ca'bŏng tadreo. Aih 'bài con caiq da Xađoc, ta 'bài con calô Lêwi, thia haten ca Chuaq đòiq patìh bìac Haq.
47 Khoi èh mangai aih wêh xàn, dàng yôh wa dàng gat hadai 100 hagat. Ca'bŏng cùh waiq aih ŏi jang ngìa hnem cùh waiq.
48 Atìq ca aih mangai aih 'ràng au mùt ta hawài 'mang da hnem cùh waiq; wa mangai aih wêh 'bài long jrang ŏi ti aih, pah cô 5 hagat, pah tau 5 hagat; 'mang pah cô dàng gat 3 hagat, pah tau 3 hagat. 49 Hawài 'mang enh gùng i 20 hagat dàng yôh, wa 11 hagat dàng gat; i 'bài calŏih cadiang tŏc, haten ca 'bài jrang i baiq toq xèm, pah cô mòiq toq pah tau mòiq.