7
Êxra Wìh Hlài ta Jê-ru-sa-lem
Atìq ca bìac aih, wop 'nhòng At-ta-xet-xe broq bùa Batu, i Êxra, con calô Sê-rai-a, Sê-rai-a con calô A-xa-ria, A-xa-ria con calô Hinkia, Hinkia con calô da Salum, Salum con calô da Xađoc, Xađoc con calô da A-hi-tup, A-hi-tup con calô A-ma-ria, A-ma-ria con calô A-xa-ria, A-xa-ria con calô Mê-ra-jôt, Mê-ra-jôt con calô Xê-ra-hi-ja, Xê-ra-hi-ja con calô Uxi, con calô Buki, Buki con calô da A-bi-sua, A-bi-sua con calô da Phi-nê-hat, Phi-nê-hat con calô da Ê-li-a-xa, Ê-li-a-xa con calô da Arôn, aih pajàu càn. Êxra cô hlài enh Ba-bi-lôn. Haq mangai ragài ca hnài ranenh da Môise, ma Chuaq, Boc Plình da Is-ra-ên khoi am. I tì da Chuaq jùp đò haq ma jah bùa am ca haq rìm bìac haq ma xìn. Wop hanam tapèh ta 'nhòng At-ta-xet-xe broq bùa, i 'nah mangai ta jàn Is-ra-ên, ta 'bài pajàu, wa mangai Lêwi, mangai calêu, mangai gŏc 'mang, wa mangai patìh bìac Hnem Cùh Waiq, dìq tŏc ta Jê-ru-sa-lem.
Khê padam, hanam tapèh ta 'nhòng bùa aih, Êxra lam trùh ta Jê-ru-sa-lem. Hì mòiq, khê mòiq, haq baxèm loh lam enh Ba-bi-lôn; nhò tì lem lình Boc Plình da haq jùp đò, haq trùh ta Jê-ru-sa-lem hì mòiq, khê padam. 10 Êxra dìq dèh ca manoh hŏc ranenh da Chuaq, wèq wa broq tiaq, haq hadai hnài jàn Is-ra-ên loq ca bàu thê wa bìac ep broq tiaq Boc Plình.
11 Cô bàu da bùa At-ta-xet-xe am ca Êxra, haq pajàu wa mangai ragài ca achìh hlài ranenh wa bìac ep broq tiaq da Chuaq khoi am ca Is-ra-ên.
12 At-ta-xet-xe, bùa da 'bài bùa,
 
Gòi ca Êxra, pajàu wa mangai achìh hlài ranenh da Boc Plình enh 'nhèq ca plình.
 
Waiq am ca ìh jah catèm.
 
13 Manàiq cô au 'noh am bàu pajaq, 'bài mangai leq da Is-ra-ên, pajàu wa mangai Lêwi ŏi ta Diac au, enh lam ta Jê-ru-sa-lem, èh jah lam pajùm ti ìh oq. 14 Au wa tapèh ngai cwan hatình, thê ìh lam ngan geo Juđa wa Jê-ru-sa-lem, tiaq troi ranenh da Boc Plình ìh ma wê ta tì ìh, 15 Ìh jah wê wang wa 'bac da bùa wa da 'bài cwan hatình da bùa to dèch am ca Boc Plình da Is-ra-ên ma ŏi ta Jê-ru-sa-lem; 16 xam 'bac wa wang ìh ma jah ta Ba-bi-lôn, wa 'bài ngè da mangai jàn wa pajàu to dèch am dèh ca Hnem Cùh Waiq Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem; 17 Ìh phai ran oq, yŏc 'bac cô rŏt 'bài 'bo calô, trìu calô, trìu con, pajùm ngè dèch am xam 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq, khoi èh dèch am ca Boc Plình ta ca'bŏng cùh waiq ta Hnem Cùh Waiq da Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem.
18 Phàn 'bac wa wang ma ŏi i aih, tàng enh broq bìac cleq, èh ep tiaq manoh ìh wa oh daq hnoq bìac aih lem, broq troq manoh enh da Boc Plình pì. 19 Phàn 'bài ranac ma khoi jao hlài ca ìh đòiq broq bìac patìh cùh waiq ta Hnem Cùh Waiq Boc Plình, 'noh dìq ŏi jang ngìa Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem beq. 20 'Bài ngè ma 'noiq ngè ma nhet ca i ta Hnem Cùh Waiq da Boc Plình ìh, ìh yŏc 'bài ngè aih enh adùq đòiq rìm ngè canaq da bùa beq.
21 Au bùa At-ta-xet-xe, 'noh bàu doi ca 'bài cwan gòm 'bac wang ŏi pah tau Diac: Tàng Êxra, pajàu wa mangai achìh hnài ranenh da Boc Plình, bòch pì ngè leq, pì lem bùi am ca haq troq tiaq haq bòch oq; 22 am ca haq 3.409 kìq 'bac; 18.200 lìt 'mau mì; 2.273 lìt alac, 2.500 lìt dàu, wa boh ùh pajaq. 23 Bìac leq Boc Plình ma thê broq ca Hnem Cùh Waiq da Haq, broq ma geo oq, yùq bìac ranàc loq ta-ùc ta Taneh Diac da bùa wa ta 'bài con bùa. 24 Èh hòm au doi ca pì loq: Ùh jah gop thèq loq 'bac thèq hanam, loq 'bac thèq ma 'noiq, enh mangai pajàu, mangai Lêwi, mangai calêu, mangai gŏc 'mang, mangai Nê-thi-nim, loq 'bài mangai ma 'noiq ma patìh ta Hnem Cùh Waiq da Boc Plình.
25 Phàn ìh, ôi Êxra, phai yŏc can khôn rabiaq da Boc Plình khoi am ca ìh, ìh phai pachì atŏc mangai broq mangai hadrah wa 'bài mangai rabiaq ca ranenh da Boc Plình ìh, đòiq wì hadrah mangai jàn ŏi ta gùng pah mat mahì mùt ca Cròng Diac; aih wì ma khoi canao loq ranenh da Boc Plình pì; phàn mangai leq ùh 'nì ca ranenh, pì ep hnài wì haq đòiq wì loq. 26 Tàng i mangai leq ùh iu tiaq Boc Plình ìh wa ranenh da bùa, pì baxa wì tajòi 'mòi beq, 'nhac ca jêh đac, loq hnan đac enh gùng ca Diac, yŏc dŏng cùng hang, loq đòiq wì haq ŏi tù himac.
27 Êxra doi: “Đang ca manè padèch am ca Chuaq Boc Plình da boc yaq nhèn. Haq khoi broq ca manoh bùa đòiq enh broq lem ca Hnem Cùh Waiq da Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, 28 wa broq ca au jah xôq ŏi jang ngìa bùa wa jang ngìa 'bài cwan hatình da bùa, 'màng aih, au khoi jah manoh cajap dìq jaq, taiq tì da Chuaq au jùp đò au, èh au adràc 'bài mangai broq gàu da xinoi Is-ra-ên hadai hlài ti au.”