Thò Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih
Ga-la-ti
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech Ga-la-ti tiaq hiniq gùng Ga-la-ti.
Ŏi ta gùng Ga-la-ti i mangai Yothaiq hèm mangai lùi Chuaq ta Tagop Hadròih xôq ŏi ep tiaq ranenh da mangai Yothaiq calah nèh. Wì doi Paulô ùh xài sùq đô lem joq 'nàng da Chuaq taiq haq khoi cađac 'nah ranenh ta Sech Hadròih ma Dùnh.
Wì doi mòiq bìac ma yi nhet dŏng, aih ranenh cat akia. Haq khoi cađac ranenh aih waq ca mangai Hilap ùh hìaq camaih èh lùi Chuaq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai achìh: Paulô. Haq achìh thò cô hanam: 50 Atìq C.
Bàu Anoi:
Bàu ta sech Ga-la-ti hnài bèn jah baxŏng tôiq wa jah broq hadròih nhò manoh lùi Chuaq Jêxu wa bìac Haq khoi broq am ca bèn. Nhò manoh dì tiaq Chuaq Jêxu wa yŏc manoh lùi bìac Haq khoi broq am ca bèn, bèn jah wìa hadròih – dìq bìac aih nhò bìac am dech wa cwìang itai da Chuaq Jêxu khoi broq cwa Yiang Hadròih ta can rìh bèn.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao wa Bàu Patùc: 1:1–9
2. Bàu Pa'noh Sùq Đô wa Manoh Lùi: 1:10—2:21
3. Bìac Mangai Jah Baxŏng tôiq wa Pa'noh Hadròih Nhò Manoh Lùi: 3:1—4:31
4. Can Rìh Ùh Tawac Pakènh wa Manoh Lùi: 5:1—6:10
5. Bàu Pulùch: 6:11–18
1
Gòi Bàu Bòch Hmàih
Au Paulô broq sùq đô ùh xài enh con mangai, hadai ùh nhò mòiq ngai leq thê au broq, mahaq enh Chuaq Jêxu Crich wa Boc Plình, aih Baq Haq ma khoi broq Chuaq Jêxu Crich rìh hlài enh nòi mangai cachìt. Dìq dŏng ca oh daq ma ŏi ti au, hadai gòi bàu hmàih ca pì ma ŏi ta 'bài Tagop Hadròih gùng Ga-la-ti:
Waiq xìn Boc Plình, Baq da Chuaq Jêxu Crich, Haq Chuaq bèn, am ca pì bìac am dech wa bìac catèm. Chuaq Jêxu Crich khoi am dađeh taiq tôiq bèn, waq ca jah dèch bèn claih enh 'nhòng ngang dù cô, tiaq troi manoh enh Boc Plình, Baq bèn. Waiq xìn Boc Plình jah padèch hloi hloi ùh lùch. Amen.
I Mòiq Toq Raq Bàu Lem
Au dìq jaq hamàih ca oh daq, jò hnoq pì renh enh cađac Haq ma khoi creo ca pì, nhò bìac am dech da Chuaq Jêxu Crich, đòiq tiaq bàu lem ma 'noiq. Joq 'nàng ùh i ca Bàu Lem ma 'noiq, mahaq toq i 'nah ngai broq waq ca pì hèm lìq, wa enh capoch baxrùq đac Bàu Lem da Chuaq Jêxu Crich. Mahaq tàng nhèn, loq 'bình plình ŏi ta plình, anoi hnài pì mòiq bàu lem ma 'noiq crài ca Bàu Lem nhèn khoi anoi ca pì, èh mangai aih đang ca 'bìq waiq hanip. Troi nhèn khoi doi, cô au doi hòm: Tàng i mangai leq anoi hnài bàu lem crài ca Bàu Lem pì ma khoi nhàn, èh mangai aih đang ca 'bìq waiq hanip.
10 'Màng aih, au ran đòiq broq lem manoh con mangai, loq broq lem manoh Boc Plình? Loq au ran ta manoh anoi wa broq tiaq manoh con mangai enh waq? Tàng au broq đòiq lem ca manoh con mangai, èh au pì xài hapŏng Crich hòm.
Paulô Palem Dađeh Broq Sùq Đô
11 Ôi oh daq, au doi ca pì, Bàu Lem au ma anoi hnài, joq 'nàng ùh xài trùh enh con mangai? 12 Ma jah 'màng aih au nhàn Bàu Lem ùh xài enh mangai leq, hadai ùh i ca mangai hnài au, mahaq Chuaq Jêxu Crich khoi mahno loh Bàu Lem aih am ca au.
13 Oh daq hadai khoi tàng au caq ŏi 'màng leq adroi cô nèh jò au tiaq đaoq Yothaiq. Au ti rùp dìq jaq wa raliang cađac Tagop Hadròih da Boc Plình. 14 Hadai nhèn mòiq lòp ta bìac tiaq đaoq Yothaiq, au mangai dêh nhang yi hnao ca wì ta bìac broq tiaq boc yaq enh calah nèh. 15 Mahaq Boc Plình khoi ràih au jò au ŏi ta cliac miq, khoi yŏc bìac am dech creo ca au, 16 Haq bùi manoh mahno Con Haq ŏi ta manoh au, waq ca au anoi hnài Con Haq loh ca mangai jàn 'noiq, èh tajòi 'mòi au pi capoch tùang bìac aih ca con mangai. 17 Au hadai ùh tŏc phôq Jê-ru-sa-lem, đòiq jah glàm 'bài mangai khoi broq sùq đô adroi ca au, mahaq au lam cwa gùng Aràp; khoi èh hlài hòm ta phôq Đamat.
18 Khoi ca aih piq hanam, au tŏc ta Jê-ru-sa-lem, lam hmàih ca Pêtrô. Au ŏi ti haq 15 hì. 19 Mahaq au ùh hnoq sùq đô ma 'noiq enh gùng ca Jacò, oh Chuaq. 20 Joq 'nàng, enh ngìa ca Boc Plình, au doi bàu au ma achìh ca pì ta thò cô ùh xài au amòng.
21 Khoi ca aih au lam ta gùng Siri wa gùng Si-li-si. 22 Jò aih 'bài Tagop Hadròih da Chuaq Jêxu Crich ŏi ta Juđia 'nhòq canao loq hadrò au. 23 Wì haq toq hìa tàng: “Mangai ma chaq rùp wì haq adroi cô nèh manàiq haq 'nang anoi hnài Bàu Lem ma adroi cô nèh haq ma dìq ca padren raliang cađac.” 24 'Màng aih, 'bài tagop aih taiq nen au, wì haq jah manè apôi Boc Plình.