6
Bìac Ngang Dù da Con Mangai
Jò con mangai baxèm bàc tam ta crŏng taneh, wa jò con mangai khoi xa-ông tam con cadrì, èh 'bài con calô da Boc Plình hnoq con cadrì da con mangai ngan lem. 'Màng aih wì yŏc broq mai mangai leq troq manoh. Chuaq doi: “Yiang Au ùh jah chìuq ŏi hloi ta con mangai, ma jah 'màng aih wì haq toq chac xech raq. 'Nhac 'màng aih, 'nhòng mangai rìh jah 120 hanam hêq.”
'Nhòng aih wa 'nhòng atìq, i mangai ca'nhòng dìq jaq, jò con calô Boc Plình caq ŏi ti con cadrì da con mangai, èh xa-ông con caiq ma i 'bang càn.
Chuaq hnoq bìac ngang dù hlòm da con mangai ta crŏng taneh; manoh hèm da wì haq xôq 'mèq 'mac hloi hloi. Èh Haq rawòi taiq Haq khoi broq con mangai ta crŏng taneh; Haq mango ta manoh. Chuaq doi: “Au raliang đac con mangai Au ma broq loh khoi enh taneh. Enh con mangai trùh ngè aban ta hnem, ngè rôm, ngè 'yêh wa chìm ta plình, ma jah 'màng aih Au rawòi Au khoi broq loh wì haq.” Mahaq Noah jah xôq enh ngìa Chuaq.
Noah Broq Bong
Cô xinoi da Noah.
 
Haq mangai rìh ta-atoq, ùh nòi leq jah trech haq ta'ne 'bài mangai rìh pajùm ta 'nhòng da haq. Noah mòiq manoh ca Boc Plình trong caq ŏi. 10 Noah wìa baq da piq toq con calô: Sem, Ham wa Japhêt.
11 Manàiq crŏng taneh, dìq broq lìq broq làn 'mèq 'mac enh ngìa ca Boc Plình, wa crŏng taneh bình halùih bìac ngang dù. 12 Boc Plình ngan crŏng taneh, hnoq joq 'nàng dìq broq lìq broq làn, ma jah 'màng aih dìq ca con mangai khoi broq trong dađeh loh ca 'mèq 'mac. 13 Boc Plình doi ca Noah: “Bìac lùch da rìm chac xech khoi trùh enh ngìa ca Au, taiq con mangai ma crŏng taneh bình halùih bìac ngang dù. 'Màng aih Au phai raliang đac wì haq wa taneh hòm. 14 Ìh phai broq mòiq toq bong xam long Gôphe, broq bàc adùq, khoi èh baxìa xam chai enh trom wa enh gùng. 15 Ìh phai broq tiaq 'màng cô: Dàng yôh 280 hagat, dàng gat 46 hagat, dàng ha'nhèq 28 hagat. 16 Ìh phai broq ta bong mòiq toq 'mŏc gàu mòiq hagat enh 'neq ca cùa bong, broq mòiq 'mang pah pinh bong, wa broq piq hagan: hagan 'nhèq, hagan ta'ne, hagan 'neq. 17 Ngan cô, cla Au cô thê diac càn jàp enh 'nhèq ca crŏng taneh, đòiq raliang cađac dìq ca chac xech i hihèm ŏi enh ca'nàm plình, wa dìq ca hiniq ma rìh ta crŏng taneh cachìt dŏng dìq. 18 Mahaq Au broq wêh jao ca ìh; Ìh phai mùt ta bong pajùm mai ìh, 'bài con wa mai wì haq. 19 Ìh phai 'ràng mùt ta bong rìm hiniq ma rìh, mòiq adrech baiq toq, i cadrì i calô, i hmùng i can, ìh phai wèq wì haq ùh hìaq cachìt. 20 Chìm tiaq dèh adrech, ngè rôm wa ngè aban tiaq dèh adrech, rìm hiniq 'yêh moq ta taneh tiaq dèh adrech. Èh rìm adrech mòiq adrech i baiq toq jah trùh ta ìh đòiq ìh wèq wì haq jah ŏi rìh. 21 Ìh phai yŏc rìm hiniq dahwèq caq 'ràng tiaq đòiq gop hanìuq broq dahwèq caq am ca ìh wa wì haq.”
22 Noah broq tiaq bàu Boc Plình khoi tanap ca haq.