21
Sara Xa-ông ca Isac
Manàiq cô Chuaq broq am ca Sara tiaq troi dèh bàu Haq khoi doi adroi. Sara ŏi jiang, èh xa-ông am ca Ap-ra-ham mòiq toq con calô jò haq khoi craq, troq dèh jò Boc Plình ma khoi pajaq. Ap-ra-ham hiniq dèh ca con calô ma Sara khoi xa-ông ca haq, aih Isac. Trùh rahem hì, Ap-ra-ham broq ranenh cat akia ca Isac tiaq bàu Boc Plình khoi thê. Jò Isac xa-ông loh, Ap-ra-ham khoi jah 100 hanam.
Sara doi: “Boc Plình khoi broq ca au jah do, èh dìq ca mangai leq hìa, hadai jah do ca bìac au.” Haq doi hòm: “Cabô ma hùa doi ca Ap-ra-ham, èh Sara jah i con am ùq? Mahaq au khoi xa-ông mòiq toq con calô jò au khoi craq.”
Aga wa Ich-ma-ên 'Bìq Hnan Đac
Con aih rai yòng càn, èh cađac tôh. Wop hì Isac cađac tôh, Ap-ra-ham padon hiniang càn caq manè. Sara hnoq con calô da Aga mangai Aicàp, khoi xa-ông ca Ap-ra-ham, do lê. 10 Taiq 'màng aih, haq doi ca Ap-ra-ham: “Phai hnan đac hapŏng 'yoh meh wa con haq lam beq, ma jah 'màng aih con calô da hapŏng 'yoh cô ùh jah pajùm cùng hang ti con calô au, aih Isac.”
11 Bàu capoch cô broq ca Ap-ra-ham mango dìq jaq, taiq con calô aih con da cla haq. 12 Mahaq Boc Plình doi ca Ap-ra-ham: “Ìh apaq mango dèh ca con calô wa hapŏng ìh, Aga. Sara doi 'màng leq, ìh phai broq tiaq bàu haq, ma jah 'màng aih xinoi ìh, dìq loh enh Isac. 13 Au hadai am con calô da hapŏng ìh wìa mòiq jàn, ma jah 'màng aih haq hadai loh enh ìh.”
14 Ap-ra-ham rìu xrŏih, yŏc 'benh wa mòiq cabi diac am ca Aga, đòiq dahwèq aih ti aplêh haq, am da haq con calô, èh thê haq lam. Aga hi loh lam lìq lam làn ta braih càn Bê-e-sê-ba.
15 Jò diac ta cabi khoi dìq, Aga đòiq dèh con enh 'neq mòiq xèm long 'yoh. 16 Khoi èh haq lam ha'ngui ta jang ca aih mòiq apenh panenh, hmoi rai doi: “Ôi! Au ùh manaq hnoq dèh con cachìt.”
17 Boc Plình tàng bàu crò da con calô, èh 'bình plình da Boc Plình enh Plình creo ca Aga, doi: “Ôi Aga, bìac cleq 'mat? Apaq crè, ma jah 'màng aih Boc Plình khoi tàng bàu crò da con calô ŏi ta meh. 18 Yòng beq, rùp tì haq dèch haq yòng. Au jah broq ca haq wìa mòiq diac jàn càn.”
19 Khoi ca aih, Boc Plình pèh mat Aga. Haq hi hnoq mòiq toq diac adràm. Haq lam trùh 'mùt bình mòiq cabi 'ràng ca con haq ôq.
20 Boc Plình wèq ban con calô aih. Haq rai èh rai càn, rìh ŏi ta nòi braih càn. Khoi èh haq wìa thài ca bìac penh panenh. 21 Haq rìh ŏi ta nòi braih càn Paran. Miq haq ta'nèp ca haq mòiq toq mai enh gùng Aicàp.
Ap-ra-ham Wêh Jao ca A-bi-mê-lec
22 Jò aih bùa A-bi-mê-lec wa craq lình Phicôn, mangai ma wèq dìq ca lình, doi ca Ap-ra-ham: “Boc Plình ŏi ti ìh tiaq rìm bìac ìh broq. 23 'Màng aih, manàiq cô enh ngìa Boc Plình, ìh phai pachac èh ìh ùh hìaq broq bìac amòng ca au, con au, wa xinoi au, mahaq tiaq trong au ma xa-ŏch ca ìh, ìh khòh xa-ŏch ca au wa wì ta nòi ìh 'nang ŏi.”
24 Ap-ra-ham tèo: “Au pachac.”
25 Mahaq Ap-ra-ham mamùc ca bùa A-bi-mê-lec bìac diac adràm ma hapŏng haq ta'miaq yŏc. 26 Bùa A-bi-mê-lec doi ca haq: “Au ùh 'nì cabô khoi broq bìac aih. Ìh ùh doi ca au, èh au ùh tàng cleq trùh jò hì cô.”
27 Khoi èh, Ap-ra-ham 'ràng trìu wa 'bo am ca bùa A-bi-mê-lec, èh wa haq wêh jao ca dabau. 28 Ap-ra-ham ràih tam đòiq nòi ŏi crài ca calùh, tapèh toq trìu adrùh. 29 Èh bùa A-bi-mê-lec bòch haq: “Ìh đòiq crài broq cleq ca tapèh toq trìu adrùh 'mat?”
30 Ap-ra-ham tèo: “Bùa nhàn yŏc tapèh toq trìu adrùh cô enh tì cŏng cla au beq đòiq broq teo jah loq au ma chìa diac adràm cô.”
31 'Màng aih wì hiniq nòi aih Bê-e-sê-ba, ma jah 'màng aih jang aih wa baiq ngai khoi pachac ti dabau.
32 'Màng aih wa baiq ngai khoi wêh jao ti dabau ta Bê-e-sê-ba. Khoi ca aih, bùa A-bi-mê-lec wa Phicôn, cwan càn wèq dìq ca lình haq, wìh hlài ta gùng Phi-li-tin. 33 Ap-ra-ham pìt mòiq xèm long me jang Bê-e-sê-ba, ŏi jang aih haq waiq dang hiniq ca Chuaq ma rìh hloi hloi. 34 Ap-ra-ham ŏi dùnh hì ta gùng Phi-li-tin.