37
Jôsep wa 'Bài Daq Haq
Jacôp ŏi ta gùng baq haq khoi ŏi, aih gùng Ca-na-an.
 
Cô bìac xinoi da Jacôp.
 
Jôsep, con Jacôp, jò khoi jah 17 hanam haq lam ban trìu ti 'bài daq haq, aih 'bài con da Bila wa Xinpa. Jôsep anoi hlài ca baq haq bàu 'mèq da wì haq.
Is-ra-ên loq waq ca Jôsep yi hnao ca 'bài con ma 'noiq, ma jah 'màng aih haq con ma xa-ông clòi, 'màng aih Jacôp jìp ca Jôsep mòiq blah eo bàc nhum teo achìh. 'Bài daq haq hnoq dèh baq loq waq ca Jôsep yi hnao ca wì haq, 'màng aih wì loh ca i manoh git ca Jôsep. Wì pi enh capoch bàu habùat ca haq hòm.
I mòiq mang Jôsep cùi haq apô, xroq èh rìu, haq ta'mon hlài dèh ca 'bài daq tamàng, 'màng aih wì daq haq kiang git tam ca haq hòm. Haq anoi: Xìn pì daq tamàng au ta'mon hlài bìac apô au beq. Jò 'nang ŏi ta đùng rùang cô achauq 'mau, 'mau da au pa'nàng yòng, èh dìq achauq 'mau da pì daq trùh ŏi dudan bla-op dađeh jang ngìa achauq 'mau au.
'Bài daq haq tèo: “ 'Màng aih, gè jah wèq cwìang 'bài nhèn 'mòh?” Gè jah enh 'nhèq ca nhèn 'mòh? Taiq bìac haq apô wa bàu haq anoi aih, wì daq haq git tam ca haq yi hnao hòm.
Jôsep cùi apô hòm, haq ta'mon hlài dèh ca 'bài daq: Pì phai tamàng bìac apô da au oq: Cô mat mahì, mat khê, wa 11 toq halŏng dìq bla-op dađeh jang ngìa au.
10 Jôsep ta'mon hlài bìac apô aih dèh ca baq wa ca 'bài daq haq tamàng, mahaq baq haq lech ca haq doi: “Bìac apô da gè aih 'màng leq? I joq au, miq gè, 'bài daq gè dìq ep trùh bla-op dađeh ta taneh jang ngìa gè 'mòh?” 11 'Bài daq haq i manoh ta'mrua ta'bì ca haq, phàn da baq haq hmàng đòiq bìac aih ta manoh.
12 Èh 'bài daq haq lam ban calùh trìu baq haq ta Sichem. 13 Is-ra-ên doi ca Jôsep: “ 'Bài daq gè ban trìu ta Sichem joq ùh? Thia cô, baq thê con lam trùh ti wì haq.”
Jôsep tèo: “Cô au baq.”
14 Is-ra-ên doi: “Gè lam beq ngan thù 'bài daq gè 'màng leq ŏi aiq đeh ùh, wa 'bài calùh trìu 'màng leq, khoi èh hlài doi ca baq loq.”
'Màng aih enh thòng tamang Hêprôn, haq thê lam trùh ta Sichem.
15 I mòiq ngai glàm haq ta đùng, bòch haq: “Ìh chaq cleq.”
16 Haq tèo: “Au chaq 'bài daq au, xìn patô 'biaq ca au loq wì ban trìu nòi leq?”
17 Haq doi: “ 'Bài daq ìh ŏi ta cô mahaq wì khoi lam, ma jah 'màng aih au tàng wì haq adràc dabau doi: ‘Beq bèn lam trùh Đôthan.’ ”
'Màng aih, Jôsep lam chaq dèh 'bài daq, jah glàm wì ta Đôthan. 18 'Bài daq haq hnoq haq lam ŏi enh hangai, 'nhòq trùh haten, wì khoi chaq trong jêh đac haq.
19 Wì doi ca dabau: “Tau, mangai ma apô khoi trùh! 20 Beq bèn jêh đac haq, hwenh ca'nìh đac ta mòiq toq hàm, khoi èh bèn doi haq khoi 'bìq ngè rôm hich caq, khoi èh ngan bìac apô hnoq da haq loh 'màng leq.”
21 Rubên tàng bàu aih, haq dŏng Jôsep loh khoi enh tì 'bài oh daq haq, haq doi: “Bèn apaq jêh haq cachìt.” 22 Rubên doi hòm: “Bèn ùh khòh broq ta-ùc ca mahem; hwenh haq ta hàm nòi wang wê, apaq đòiq tì ti chac haq.” Haq doi 'màng aih taiq haq i manoh enh ca'naih Jôsep claih enh ti wì daq haq đòiq ahlài Jôsep ca baq haq.
23 Jò Jôsep bu trùh ti 'bài daq haq, wì lêh đac eo haq, aih eo i bàc nhum teo achìh haq 'nang caxùnh ta chac cla. 24 Khoi èh rùp haq 'ràng ca'nìh đac ta hàm, ùh i ca diac.
Jôsep 'Bìq Tech 'Ràng Cwa Aicàp
25 Khoi èh, wì ha'ngui acaq, blèch mat ngan hnoq mòiq lù jàn Ich-ma-ên ŏi pah Ga-la-at lam trùh. Ta crŏng lŏcđa wì haq i jan xua thùm, nhù hùang wa mùc jùac 'nang 'ràng lam trùh Aicàp.
26 Juđa doi dèh ca 'bài daq 'bài oh: “Jêh đac oh èh bèn cadoc mahem haq, jah i lòiq cleq ca bèn ùh? 27 'Màng aih beq bèn tech ca jàn Ich-ma-ên, apaq đòiq tì ta chac haq, ma jah 'màng aih haq oh bèn, haq mòiq xech ca bèn.” Dìq ca 'bài wì oh daq tàng tiaq bàu haq doi.
28 Èh, jò 'bài mangai padro Ma-đi-an lam cwa pagat ti aih, 'bài daq Jôsep dùi haq tŏc enh hàm, khoi èh wì tech haq ca jàn Ich-ma-ên jah 20 hliac 'bac. Wì haq 'ràng Jôsep cwa gùng Aicàp.
29 Rubên wìh hlài ta hàm hnoq ùh i Jôsep. Haq hich dèh eo. 30 Haq wìh hlài ta nòi 'bài oh haq doi, “Ôi, oh khoi hnhung ta leq? Phàn au cô èh lam ta leq?”
Jacôp Hmoi Xoh Jôsep Cachìt
31 'Bài daq haq jêh mòiq toq bubi calô, khoi èh yŏc eo Jôsep 'nhrùq ta mahem. 32 Khoi 'ràng eo bàc nhum aih hlài dèh ca baq, hi doi: “Cô ngè nhèn khoi chaq jah, 'màng aih xìn ngan beq, i joq eo con calô da baq loq ùh?”
33 Jacôp ngan wa doi, “Òq, cô eo con calô au, mòiq toq ngè rôm khoi hich dŏng, hi caq dŏng jam chac Jôsep!”
34 Jacôp hich dèh eo, yŏc bai briang caxùnh, ta-oih dèh ca con calô bàc hì. 35 Dìq dŏng con calô, con cadrì pajùm ti dabau alòng dèh baq, mahaq baq wì haq ùh xùai ca mango, haq doi: “Au ta-oih dèh ca con trùh jò au loh ta ralùng.” 'Màng aih, baq Jôsep hmoi crò ca haq 'màng aih.
36 'Bài mangai padro Ma-đi-an 'ràng Jôsep trùh ta gùng Aicàp, tech ca Po-ti-pha cwan gòm rap da Pha-ra-ôn.