Ôsê
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech: Sech cô khoi jah achìh hiniq Ôsê, aih hiniq tiaq mangai capoch thai Boc Plình. Jò da Ôsê loh dìq ca hì lùch da Diac Is-ra-ên. Aih jò i 6 bùa wèq cwìang ta jò 25 hanam. Hanam 733 A.C. Diac A-si-ri raliang piang Is-ra-ên. Hanam 722-721 A.C. Sa-ma-ri 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh Diac. 'Màng aih Diac pah 'ngeo ca mat mahì loh – aih Is-ra-ên – khoi trùh lùch.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Ôsê anoi 'noh bàu adroi Diac A-si-ri rùp yŏc Diac pah 'ngeo ca mat mahì loh wa atìq ca Amôt, mangai capoch thai Boc Plình. Ôsê broq bìac capoch bàu thai ca Boc Plình 70 hanam.
Bàu Anoi:
Bàu phàn adroi da sech khoi yŏc 'nhòng rìh da cadraq da Ôsê đòiq alìah bìac dèch claih da Chuaq.Chuaq loq waq con jàn da wêh jao Haq, Haq bùi manoh ahlài wì 'nhac ca wì khoi cađac trong Haq bàc yàng. 'Nah yàng baiq ta sech anoi 'noh bìac jàn Is-ra-ên cùh waiq dua 'mù da mangai Diac 'noiq. Ôsê creo jàn cađac dèh manoh broq tôiq wìh hlài tiaq Chuaq. Tàng ùh enh 'bìq raliang piang, ep tawìh hlài tiaq Chuaq.
Rìm 'Nat:
Mai ùh wèq dèh manoh wa ŏng wèq dèh manoh: 1:1—3:5
Jàn ùh wèq dèh manoh wa Boc Plình ma wèq Dèh Manoh: 4:1—13:16
A. Bìac ùh wèq dèh manoh da Is-ra-ên: 4:1—6:3
B. Is-ra-ên 'bìq baxa: 6:4—10:15
C. Can Loq Waq da Chuaq cajap hloi hloi: 11:1—14:9
1
Bìac Ùh Cajap Manoh Da Jàn Is-ra-ên Wa Bìac Baxa
I bàu Chuaq doi ca Ôsê, con Bê-ê-ri, ta 'nhòng da bùa Ôxia, Jôtham, Acha, Ê-xê-chia da Juđa, wa bùa Jê-rô-bô-am, con Jôach, da Is-ra-ên.
Jò Chuaq baxèm doi ca Ôsê, Chuaq doi ca haq: “Lam yŏc mai tango anang beq, đòiq jah xa-ông con tango anang; taiq jàn cô khoi broq tôiq tango anang, cađac Chuaq.” 'Màng aih, Ôsê lam yŏc Gôme, con Đip-la-im broq mai. Mai haq ŏi jiang xa-ông ca haq mòiq toq con calô.
Jò aih Chuaq doi ca haq: “Hiniq ca con nga aih Jê-rê-ên, ma jah 'màng aih ŏi toq 'biaq hòm, au tabroq chao ca hnem Jêhu taiq haq khoi broq ta-ùc mahem ca hnem Jê-rê-ên, wa pŏt đac taneh Diac da hnem Is-ra-ên. Ta hì aih au jah goh đac panenh da Is-ra-ên ta thòng Jê-rê-ên.”
Mai haq ŏi jiang hòm hi khoi xa-ông mòiq toq con cadrì. Èh Chuaq doi ca Ôsê: “Hiniq ca con nga cô Lô-ru-ha-ma, taiq au pi xa-ŏch ca hnem Is-ra-ên hòm, đòiq Au baxŏng tôiq ca wì haq. Mahaq Au xa-ŏch ca hnem Juđa; jah dŏih claih wì haq, ma jah 'màng aih Au cô Chuaq Boc Plình da wì haq đòiq dŏih claih wì haq; Au ùh nhet ca i panenh, chang, axêh lình còi axêh loq bìac tajêh poh leq.”
Atìq ca Lô-ru-ha-ma cađac tôh, miq haq ŏi jiang hòm, hi khoi xa-ông tam mòiq toq con calô. Chuaq doi: “Hiniq ca con nga aih Lô-am-mi, taiq pì pi xài jàn Au wa Au pi broq Boc Plình pì.
10 “ 'Nhac ca 'màng aih, con calô Is-ra-ên xôq jah cràm tìah ca braih diac raxìq, ùh dìq tŏng, ùh jah rèn sôq pliang braih; nòi khoi achìh bàu: ‘Pì ùh xài jàn Au,’ èh doi hlài: ‘Pì con calô da Boc Plình ma rìh hloi hloi.’ 11 Con caiq Juđa wa con caiq Is-ra-ên jah pajùm hlài ti dabau; jah ràih yŏc pajùm mòiq toq cwan; wì haq jah yŏc hlài dèh taneh, ma jah 'màng aih cô mòiq hì dìq jaq càn caiq ta thòng Jê-rê-ên.