13
Bàu Doi Adroi Bìac Ba-bi-lôn Raliang Piang
Bàu doi adroi bìac Ba-bi-lôn ma Êsai con Amôt khoi hnoq.
Pa'nàng cò ta bôi wang tangùn beq,
cachech creo ca wì beq,
gwàih tì ca wì lam mùt ti 'bài
'màng da xinoi mangai gù craq!
Au khoi am bàu thê ca 'bài mangai au ma khoi ràih dèh crài,
wa creo ca 'bài lình tanuq da au đòiq broq tiaq can nòih au,
aih 'bài mangai lem bùi jò au jah padèch ha'nhèq.
 
I bàu tagrùang tagràt da calùh mangai ta bôi wang,
tìah ca bàu tagrùang tagràt da mangai cràm!
Bàu cachech enh 'bài Diac 'noiq wì tagop dabau!
Chuaq I Cwìang Itai rèn dèh lình đòiq loh tajêh.
Cla Chuaq wa 'bài ranac tajêh da can nòih Haq trùh enh nòi hangai,
enh nòi dìq jaq hangai ta plình,
đòiq jêh raliang đac dìq dŏng Diac aih.
Ta Hì Da Chuaq I Can Hadrah Loh
Pì hmoi rayoih beq,
ma jah 'màng aih hì da Chuaq khoi ten trùh!
Hì aih trùh tìah ca bìac jêh raliang đac trùh enh Boc Plình I Cwìang Itai Dìq Dŏng.
Taiq 'màng aih dìq ca tì loh ca ìuq,
dìq ca manoh mangai hech loh diac.
Wì dìq crè crep, can jìq xa wa can mango rùp yŏc wì,
jìq tagŏt cliac 'màng ca gu cadrì jìq xa-ông;
wì talè tala ngan dabau,
hadrò wì gòh 'màng ca ùnh khàng!
 
Cô hì da Chuaq 'nang trùh,
xam manoh nòih xrông wa hùng hang,
đòiq broq ca taneh cô loh ca wang wê,
jêh đac mangai i tôiq ma ŏi ta aih.
10 Ma jah 'màng aih 'bài halŏng
wa đam halŏng ta plình pi xreo,
mat mahì loh ca clam,
khê pi xreo 'ngah.
11 Au baxa crŏng taneh taiq crŏng taneh ngang dù,
wa baxa mangai dù taiq wì broq tôiq;
bahnhung đac can loq catèh da mangai loq catèh;
'noh đac ti ha'neq can loq padèch dađeh da mangai xòc ngang.
12 Au jah broq ca mangai 'biaq yi hnao ca wang 'bac,
wa broq ca con mangai 'biaq yi hnao ca wang 'bac gùng Ôphia.
13 Taiq 'màng aih, Au broq ca 'bài lòp plình da'rù,
taneh jah talìch khoi dèh ca nòi,
nhò can nòih da Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình,
ta hì Haq loh nòih xrông.
 
14 Jò aih, rìm ngai tìah ca jìu ragiang cadàu ca wì axan hnan tiaq,
tìah ca trìu ùh i ca mangai ban.
Cabô ji hlài dèh ta tamoi cla
wa cadàu hlài dèh ta gùng cla.
15 Mangai leq ma wì chaq hnoq jah 'bìq wì pàc đac;
mangai leq wì jah rùp wì jêh đac xam chang gùm.
16 'Bài con nga wì jah 'bìq jêh đac ŏi jang ngìa wì haq;
hnem wì haq jah 'bìq tablah yŏc, wa mai wì haq 'bìq wì tango.
Bùa Mêđi Blah Yŏc Ba-bi-lôn
17 Au parông mangai Mêđi tajraq hlài ca wì haq,
aih 'bài mangai ùh waq ca 'bac,
ùh waq ca wang.
18 Panenh wì penh bahech mangai radam,
ji ùh xa-ŏch ca con nga ta cliac miq,
mat wì ùh xa-ŏch ca con 'yoh.
19 Ba-bi-lôn, can 'ngah 'ngai da 'bài Diac;
bìac catèh dèh can rahù da mangai Canđê
jah 'bìq Boc Plình hacùp đac
'màng ca Sôđôm wa Gô-mô-ra.
20 Ba-bi-lôn pi jah i mangai lam ŏi ta nòi aih,
'nhòng cô trùh 'nhòng tau ùh i ca mangai lam ŏi ta aih;
mangai Aràp ùh broq traiq ta aih,
wa 'bài mangai ban trìu hadai ùh am dèh trìu ŏi padài ta aih.
21 Mahaq 'bài ngè rôm lam ŏi ta aih; da-ôh ŏi bình ta 'bài hnem.
Chìm đađìu ŏi ta aih wa bubi brì ca'nhrŏc clŏng ta nòi aih.
22 Coq gùng co ta đôn hanình phôq aih,
wa coq yiang broq nòi ŏi ta hnem bùa ma rahù.
'Bài hì da phôq Ba-bi-lôn pi ŏi dùnh hòm.
Jò haq 'bìq raliang đac ten trùh.