34
Can Nòih Xrông Da Boc Plình ca 'Bài Diac
Ô 'bài Diac, thia haten tamàng beq;
ô 'bài jàn, hamang oq!
Taneh wa rìm 'bài ngè ma ŏi ta taneh,
crŏng taneh wa rìm 'bài ngè ma ŏi ta aih, dìq tamàng oq.
Taiq Chuaq loh nòih tajraq hlài ca rìm Diac;
can nòih Haq tajraq hlài dìq ca 'bài lình wì;
Haq khoi jao wì ca bìac cachìt,
'mùt ca wì ca bìac raliang đac.
Mangai ma 'bìq jêh đac da wì haq jah 'bìq hwenh đac,
hanang loh ca xua om, 'bài wang 'bìq tàm mahem.
Dìq ca halŏng ta plình loh ca prai priang,
'bài lòp plình canua hlài tìah ca canua sech;
dìq ca halŏng taclìh
tìah ca hla nho hadrùih
tìah ca hla bah taclìh enh long bah.
 
Taiq chang gùm Au khoi ôq bù ta plình;
cô haq loh ta Êđôm, jàn ma Au khoi cađac,
đòiq broq bìac hadrah.
Chang gùm da Chuaq top bình mahem,
top 'bài ramaq,
aih mahem con trìu wa bubi calô,
ramaq plì crŏng da trìu calô.
Taiq i bìac dèch am ca Chuaq ta Bôt-ra,
wa i bìac tajêh poh càn ta taneh Êđôm.
'Bài 'bo brì, 'bo bu chuai wa 'bo tadêh dìq tacro ti wì;
'màng aih taneh wì tàm ca mahem, ramaq 'yôm ca blo taneh.
Ma jah 'màng aih Chuaq i hì tabroq chao,
i hanam tabroq hlài taiq nen Jê-ru-sa-lem.
'Bài diac cròng diac da Êđôm wìa chai 'nang cheo,
taneh wìa dahwèq ngèq wa taneh wìa chai 'nang cheo.
10 Dahì damang ùh pat,
loh yôt nhòi pan tŏc;
taneh loh wìa nòi catù enh 'nhòng cô trùh 'nhòng 'noiq,
hloi hloi ùh i ca mangai lam cwa ta aih.
11 Mahaq chìm hacùng càn wa hima mùt ŏi ta aih,
da-ôh wa ac hadai jah ŏi ta aih.
Chuaq jah ca'nìh caxi manhài ta aih
wa wêh Êđôm đòiq broq raliang đac.
12 'Bài mangai ma i cwìang da wì haq pi ŏi i;
ta aih pi i cabô wì jah padèch broq bùa,
dìq dŏng 'bài cwan da haq dìq pi loh cleq.
13 Hila hon ta hnem gòm rap ha'nhèq,
nhat wa drudrèn hon ta phôq hagao hagình.
Nòi aih hadai wìa nòi ŏi da coq brì,
wa chìm đađìu.
14 Jam rôm wa coq yiang glàm dabau ta aih;
'bài bubi brì creo ca dabau;
chìm da-ôh lam acaq damang padài ta aih.
15 Bìh heo long broq pù wa xêh catap ta aih,
àm catap xêh wa wèq wì haq.
'Bài cliang kèn gop dabau
ŏi ta aih.
16 Chaq sech Chuaq èh đŏc beq:
Ta 'bài ngè rôm aih ùh thìuq mòiq toq leq,
ùh i ca ma leq ùh tôm đôi.
Ma jah 'màng aih bàu Chuaq khoi thê
wa Yiang Haq khoi gop wì haq hlài.
17 Chuaq raq khoi ràih am ca wì haq,
tì Chuaq khoi yŏc caxi axong taneh cô.
'Bài ngè rôm aih jah yŏc taneh cô hloi hloi,
jah ŏi hloi enh 'nhòng cô trùh 'nhòng 'noiq.