61
Mangai 'Bìq Padit Padiang Jah Padèch Ha'nhèq
Yiang da Chuaq ŏi ti Au,
ma jah 'màng aih Chuaq khoi xùt dàu ca Au,
đòiq anoi bàu lem ca mangai pa.
Haq thê Au càt rìt hlài habau 'bài mangai i manoh khoi padah,
anoi 'noh bàu ùh tawac pakènh ca mangai ma 'bìq rùp,
wa ca 'bài mangai ŏi tù jah loh khoi enh hnem tù.
Đòiq anoi 'noh hanam bìac am dech da Chuaq,
wa hì jêh chao da Boc Plình bèn;
wa alòng mangai 'nang crò hmoi;
đòiq am cadoh riang ca 'bài mangai ma crò hmoi ŏi Jê-ru-sa-lem
thai ca blo taneh,
am dàu lem bùi thai ca bìac crò hmoi,
am eo calêu padèch thai ca manoh trap trình;
mangai jah creo wì haq long rayai da bìac ta-atoq,
aih long Chuaq khoi pìt đòiq broq Haq jah padèch 'ngah 'ngai.
 
Èh wì haq jah broq hlài nòi raliang calah nèh,
dèch payòng hlài 'bài nòi raliang piang jò adroi,
broq hlài phôq ma raliang hnhung,
aih 'bài nòi raliang ralŏc khoi bàc 'nhòng.
'Bài jàn ma ŏi đò jah wèq ban trìu am ca pì,
'bài mangai Diac 'noiq jah lam abèq đùng taneh, pìt wa wèq nho am ca pì;
Mahaq wì jah creo pì pajàu da Chuaq;
wì jah doi pì mangai patìh da Boc Plình bèn.
Pì jah hùang cùng hang da 'bài Diac 'noiq,
gop yŏc bìac padrŏng da wì haq.
 
Pì jah nhàn hlài baiq phàn
thai ca bìac camaih;
thai ca bìac chìuq paha'neq dađeh,
jah lem bùi ca phàn taneh dađeh.
'Màng aih pì jah i cùng hang ŏi dèh ta gùng cla,
jah i can lem bùi hloi hloi.
 
Taiq Au, Chuaq, enh waq bìac ta-atoq,
git ca ngè atùng broq ngè tadreo bùh.
Au jah am baha ca wì haq tiaq loq wèq dèh bàu da Au,
wa broq wêh jao hloi hloi ca wì haq.
Xinoi wì haq jah i 'bang ta 'bài diac,
con xau wì haq jah i 'bang ta 'bài jàn;
mangai leq hnoq wì haq dìq doi
wì haq xinoi jah Chuaq am xôq ramŏt.
 
10 Au dìq jaq lem bùi ta Chuaq,
mahua yiang au lem bùi ta Boc Plình au;
taiq Haq khoi caxùnh am ca au eo dèch claih;
ha'mac am ca au eo cabac ta-atoq,
tìah ca con ŏng caxùnh hadrình riang,
tìah ca con mai anì xam ngŏc canaq.
11 Ma jah 'màng aih taneh broq ca long hon tŏc,
wa wia broq ca adrech plôh loh 'màng leq,
èh Chuaq broq ca bìac ta-atoq
wa bàu calêu padèch ŏi jang ngìa rìm jàn hadai 'màng aih.