'Bài Cwan Hadrah
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô patô mangai broq gàu 'màng leq atìq ca Jôsuê. 'Nat 2:16 anoi 'noh gleq ma i mangai broq gàu 'màng cô: “Jò aih Chuaq dèch 'bài mangai cwan hadrah đòiq dŏih dèch wì haq loh khoi enh tì i cwìang da 'bài mangai ma atùng ngè wì haq.” Sech cô anoi 'noh dadroang calah da Is-ra-ên jò ta'ne can cachìt da Jôsuê wa bìac broq da Sa-mu-ên.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Tiaq craq calah nèh, Sa-mu-ên achìh sech cô. I 'nah hèm mangai capoch thai ca Boc Plình khoi anoq hlài 'nah bàu achìh: (1 'Nhòng Bùa 29:29) Sech cô khoi jah achìh adroi hanam 1000 A.C.
Bàu Anoi:
Pah mòiq trong hèm, sech Jôsuê patô 'màng leq jàn Yothaiq yôt yôt tawìh cađac tiaq Chuaq, hi broq ca Chuaq nòih. Pah trong hèm ma 'noiq, sech cô anoi 'noh jò wì chìuq nan xa, wì creo dang Chuaq. Èh Chuaq ràih payòng craq hadrah wèq jàn, hi khoi dŏih dèch jàn Haq loh khoi ca wì diac 'noiq ma padit padiang, èh i catèm. Ta 'nat 21:25 i bàu patô ca bèn dawòng aih 'màng leq: “Jò aih jàn Is-ra-ên ùh i ca bùa, rìm ngai broq tiaq dèh manoh doi dèh troq.”
Rìm 'Nat:
1. Bàu baxèm: Ùh jah ta'blêq tôm gêh wa tawìh cađac tiaq Chuaq yôt yôt: 1:1—3:6
A. Yàng baxèm: 1:1—2:5
B. Yàng baiq: 2:6—3:6
2. Diac 'noiq padit padiang; Wì haq jah dèch claih nhò craq hadrah: 3:7—16:31
3. Bìac cùh waiq wa bìac rìh hadròih ùh lem – ùh tiaq trong troq: 17:1—21:25
A. Yàng baxèm: 17:1—18:31
B. Yàng baiq: 19:1—21:25
1
Mangai Juđa Jêh Yŏc Jê-ru-sa-lem
Atìq ca Jôsuê cachìt, jàn Is-ra-ên waiq bòch Chuaq: “Ŏi ta nhèn mangai leq lam adroi jêh jàn Ca-na-an?”
Chuaq tèo wì haq: “Hadròng hadrech Juđa tŏc jêh adroi, ma jah 'màng aih Au khoi am gùng cô ca wì haq.”
Mangai Juđa doi ca mangai Si-mê-ôn, aih oh daq wì haq: “Xìn jùp nhèn tŏc jêh jàn Ca-na-an ta phàn taneh ma khoi axong ca nhèn, khoi ca aih nhèn hadai lam ti pì trùh phàn taneh ma khoi axong ca pì.” Èh mangai Si-mê-ôn lam tiaq wì haq.
'Màng aih mangai Juđa tŏc jêh. Chuaq am jàn Ca-na-an, jàn Pe-rê-xit ca wì haq. Wì haq jêh 'blêq 10.000 ngai ta Bêxec. Ŏi i ta Bêxec wì haq jêh 'blêq bùa A-đô-ni-bê-xec, jêh 'blêq jàn Ca-na-an wa jàn Pe-rê-xit. A-đô-ni-bê-xec cadàu mot, mahaq wì 'nat tiaq wa jah rùp haq. Wì coh catech 'bài hadrang can da tì wa da jènh haq.
A-đô-ni-bê-xec doi: “Au khoi coh cađac hadrang can jènh wa hadrang can tì da 70 toq bùa. Wì caq rah ngè caq clìh enh ca'bŏng au ma caq. Bìac au ma broq ca mangai 'noiq, bìac aih Boc Plình ca'naih hlài da au.” Wì 'ràng bùa A-đô-ni-bê-xec trùh ta Jê-ru-sa-lem, hi khoi haq cachìt hloi đeh ta aih.
Mangai Juđa jêh yŏc Jê-ru-sa-lem, haq jêh mangai jàn ta aih xam chang gùm, hi yŏc ùnh bùh đac phôq.
Khoi ca aih mangai Juđa loh jêh jàn Ca-na-an ŏi ta gùng tamang ha'nhèq, pah 'ma ca mat mahì loh, wa ŏi ta đùng tamang ha'neq. 10 Mangai Juđa hadai jêh jàn Ca-na-an ŏi ta gùng Hêprôn wa jêh hloi 'bài phôq Sêsai, A-hi-man wa Tanmai. 11 Enh aih mangai Juđa jêh jàn phôq Đêbia. Adroi nèh hiniq phôq aih: Ki-ri-at Sêphe.
12 Jò aih Calep doi: “Mangai leq jêh 'blêq Ki-ri-at Sêphe, èh au am con adrùh au ca mangai aih broq mai, hiniq con adrùh au, haq Acsa.” 13 Manàiq cô, Ôt-ni-ên, con calô Kêna, oh da Calep, tŏc blah yŏc phôq aih, 'màng aih Calep am dèh con cadrì haq aih Acsa broq mai Ôt-ni-ên.
14 Jò Acsa hlài dèh ta hnem ŏng, haq thê dèh ŏng xìn baq haq am ca wa mòiq đùng taneh. 'Màng aih jò haq padon hlài ŏi hloi dèh ta hnem ŏng, haq còi lùa. Èh haq loh enh crŏng lùa, 'màng aih baq haq bòch: “Con enh xìn baq bìac cleq?”
15 Haq tèo: “Au enh xìn baq am ca au mòiq hiniq. Manàiq cô ìh khoi am ca ma gùng taneh ŏi pah 'ma ca mat mahì loh, aih nòi croh crenh, èh xìn baq hadai am ca au 'bài tamŏc diac hòm.” 'Màng aih Calep am ca haq 'bài tamŏc diac ŏi enh 'nhèq wa 'bài tamŏc diac ŏi enh 'neq.
16 'Bài con xau da Kênit, aih oh daq pah mai da Môise, tŏc enh phôq Long Rêq hadai tŏc ti mangai Juđa. Haq trùh ŏi ti 'bài mangai ma rìh ŏi ta gùng đùng hawit da Juđa, gùng pah 'ma ca mat mahì loh haten ca Arat.
17 Wì mangai Juđa lam dèh ti oh daq mangai Si-mê-ôn tŏc jêh jàn Ca-na-an ma ŏi ti Xêphat wa jêh đac dŏng nòi aih. 'Màng aih wì ma jah hiniq ca nòi cô Hotma. 18 Wì Mangai Juđa hadai jêh yŏc phôq Gaxa xam gùng dudan, Ach-ca-lôn xam gùng dudan wa Ecrôn xam gùng dudan ca aih.
19 Chuaq ŏi ti wì mangai Juđa ma jah wì haq jêh 'blêq 'bài gùng rôm wang, mahaq wì ùh hnan jah jàn Ca-na-an ŏi ta gùng tamang taiq jàn cô i xê xam mem. 20 Tiaq bàu Môise khoi doi, wì am Hêprôn ca Calep. Calep hnan đac piq ngai con calô da Anac loh đac enh gùng aih. 21 Mahaq wì mangai Bên-ja-min ùh hnan jàn Jê-bu-xit ŏi ta Jê-ru-sa-lem, 'màng aih jàn Jê-bu-xit xôq rìh ŏi ta Jê-ru-sa-lem ta'ne mangai Bên-ja-min trùh manàiq.
22 Hnem Jôsep hadai tŏc jêh Bêtên. Chuaq ŏi ti wì haq. 23 Hnem Jôsep thê 'bài mangai lam rinh ngan Bêtên. Adroi nèh phôq aih i hiniq Luxò. 24 'Bài mangai lam rinh ngan hnoq mòiq ngai loh enh phôq. Wì bòch haq: Ìh patô ca nhèn trong mùt ta phôq beq, èh nhèn loq xa-ŏch ca ìh. 25 'Màng aih mangai aih patô ca wì haq trong mùt ta phôq. Wì haq yŏc chang gùm jêh cachìt đac dŏng jàn ta phôq aih, mahaq wì đòiq ca mangai aih wa cadrì con haq loh lam. 26 Mangai aih trùh ta gùng da jàn Hêtit, broq mòiq toq phôq ta aih, hi khoi hiniq ca phôq aih Luxò, aih hiniq phôq trùh hloi manàiq.
Nòi Jàn Is-ra-ên Ùh Jah 'Blêq
27 Mahaq wì mangai Ma-na-se ùh jah hnan jàn ŏi Bêt Sêan, 'bài phôq wa plài wì haq, jàn ŏi Ta-a-nac, 'bài phôq wa plài wì haq, jàn ŏi Đôrò wa 'bài plài wì haq, jàn ŏi Gip-lê-am wa 'bài plài wì haq, loq jàn ŏi Mê-gi-đô wa 'bài plài wì haq, ma jah 'màng aih jàn Ca-na-an khoi hatình ca ŏi ta gùng aih. 28 Jò jàn Is-ra-ên hi dêh, èh wì ep jàn Ca-na-an broq hapŏng dìch ca wì haq, mahaq ùh hnan wì lam. 29 Wì mangai Ep-ra-im hadai ùh hnan jàn Ca-na-an ma rìh ŏi ta Ghêxe, mahaq jàn Ca-na-an xôq rìh ta'ne wì haq ŏi ta Ghêxe. 30 Wì Mangai Xe-bu-lun hadai ùh hnan jàn ŏi ta Kitrôn wa jàn ŏi Na-ha-lô lam, mahaq jàn Ca-na-an xôq rìh ta'ne wì haq. Wì haq rùp jàn Ca-na-an broq hapŏng ca wì haq. 31 Wì Mangai Ase hadai ùh hnan jàn ŏi Acô, jàn ŏi Siđôn, jàn ŏi Achlap, jàn ŏi Acxip, jàn ŏi Hênba, jàn ŏi Aphec, wa jàn ŏi Rêhôp lam. 32 Wì mangai Ase hadai ùh hnan jàn Ca-na-an lam taiq 'màng aih wì haq hadai rìh ŏi pajùm ti mangai Ase. 33 Wì Mangai Nep-ta-li hadai ùh hnan jàn ŏi Bêt Sêmêt wa jàn ŏi Bêt Anat lam, mahaq wì haq rìh ŏi ta'ne jàn Ca-na-an, aih jàn gùng aih, mahaq jàn Bêt Sêmêt wa jàn Bêt Anat ep broq hapŏng dìch ca Nep-ta-li. 34 Jàn A-mô-rit hnan mangai jàn Đan tŏc ŏi ta wang, ùh am wì haq loh ta tamang ha'neq. 35 Jàn A-mô-rit hatình ca ŏi hlài ta gùng Hêre, A-ja-lôn wa Sa-an-bim, mahaq mangai da hnem Jôsep tàt wì haq, ep wì haq broq hapŏng dìch ca hnem Jôsep. 36 Acang taneh gùng da jàn A-mô-rit yôh enh Hawac Agôt trùh Sêlah dang tŏc.