Jê-rê-mi
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô khoi i hiniq tiaq hiniq Jê-rê-mi, mangai capoch thai Boc Plình, mangai i bàu achìh tiaq bìac haq broq wa anoi. Jê-rê-mi capoch adroi bàu Boc Plình ta Diac Juđa jò 'nhòng da Jôsia wa 'bài bùa trùh jò mangai ma 'bìq rùp 'nong lam trùh Diac Ba-bi-lôn. 'Nhòng aih bình bìac nan xa wa hlè lèt wa bàc Diac xam cla Juđa 'nang 'bìq padit padiang. Atìq ca 'nhòng Jôsia, Jê-rê-mi glàm bìac dìq jaq yat nhò mangai i cwìang wa mangai broq bìac Boc Plình taiq wì haq nòih ca bàu anoi 'noh da haq. Cwa dìq ca bìac cô, Boc Plình wèq ban Jê-rê-mi đòiq haq jah pa'yèp mangai ngang dù wa alòng mangai canòm Boc Plình.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Sech cô Jê-rê-mi achìh bàu doi adroi da Boc Plình. Bèn jah loq Jê-rê-mi rìh yi halình dŏng dìq ca mangai capoch thai Boc Plình ma 'noiq khoi i hiniq ta Sech Hadròih Ma Dùnh. Haq baxèm bìac haq hanam 626 A.C. èh broq gêh hanam 586 A.C.
Bàu Anoi:
Enh baxèm, Jê-rê-mi canao loq Boc Plình khoi creo haq broq bìac mangai capoch thai Boc Plình. 'Màng aih taiq haq loq bàu haq achìh aih bàu enh Boc Plình anoi 'noh, haq loq bìac anoi aih joq 'nàng troq wa tôm gêh.
Mòiq hiniq haq achìh wa anoi 'noh, aih bìac hadrah, mahaq haq hloi hloi doi tàng mangai i manoh cađac dèh manoh broq tôiq joq 'nàng, wì jah claih ca bìac hadrah.
Jê-rê-mi achìh ro Boc Plình broq dìq dŏng rìm hiniq ta crŏng taneh. Haq i cwìang tôm gêh yi hnao dìq dŏng wa Haq ŏi rìm nòi hloi hloi. Mahaq haq khoi anoi Boc Plình hadai i manoh hèm trùh rìm tàng ngai wa 'màng leq wì haq ep canòm Haq.
Rìm 'Nat:
1. Jê-rê-mi khoi jah Boc Plình creo broq bìac Haq: 1:1–19
2. Bàu pa'yèp wa bàu hnài 'noh ca Juđa: 2:1—29:32
3. Bàu hùaq ha'naoq hlài: 30:1—33:26
4. Bàu calah adroi da Diac: 34:1—35:19
5. Bìac xalep Jê-rê-mi chìuq àt: 36:1—38:28
6. Phôq Jê-ru-sa-lem tacro wa bìac loh atìq ca aih: 39:1—45:5
7. Bìac hadrah tajraq hlài ca 'bài Diac: 46:1—51:64
8. Bàu calah adroi achìh tam: 52:1–34
1
Chuaq Ràih Jê-rê-mi Broq Mangai Capoch Thai Boc Plình
Cô bàu da Jê-rê-mi, con calô Hinkia; haq mòiq ngai ŏi ta 'bài pajàu ta A-na-tôt, gùng Bên-ja-min. I bàu Chuaq trùh ca haq wop hanam ma 13, 'nhòng da bùa Jôsia, con Amon, bùa Juđa, wa ta 'nhòng da bùa Jê-hô-a-kim, con Jôsia, bùa Juđa, trùh hanam ma 11 'nhòng da Sê-đê-kia, con calô Jôsia, bùa Juđa, jò jàn Jê-ru-sa-lem 'bìq rùp lam broq hapŏng dìch ta Ba-bi-lôn khê ma padam.
I bàu Chuaq doi ca au:
“Adroi ca broq wìa ìh ta cliac miq ìh, Au khoi loq ca ìh;
adroi ca ìh xa-ông loh, Au lah crài ìh loh hadròih,
Au khoi ràih ìh đòiq broq mangai capoch thai Boc Plình ca 'bài jàn.”
Au doi: “Chuaq ôi! Au ùh 'nì capoch cleq, ma jah 'màng aih au cô ŏi raq 'yoh hanam.”
Mahaq Chuaq doi ca au: “Apaq doi ìh ŏi raq 'yoh, ma jah 'màng aih ìh jah trùh ta mangai leq Au thê ìh trùh, ìh jah capoch bàu leq Au thê ìh capoch. Ìh paq crè ca wì haq, ma jah 'màng aih Au hloi hloi ŏi ti ìh đòiq dŏih dèch ìh.” Bàu Chuaq doi 'màng aih.
Chuaq dèch tì bèq hacùng au, Chuaq doi ca au: “Cô Au đòiq bàu Au ta hacùng ìh. 10 Hì cô Au am ca ìh cwìang enh 'nhèq dìq ca rìm jàn, rìm Diac, đòiq bùiq đac, hit đac, raliang đac, ùc đac, èh đòiq payòng wa đòiq pìt.”
Hamenh Long Apriac Wa Gŏc 'Nang Tro
11 Chuaq doi ca au: “Jê-rê-mi ìh hnoq cleq?”
Au tèo: “Au hnoq hamenh long apriac.”
12 Chuaq doi ca au: “Ìh doi troq, ma jah 'màng aih Au rìu gòm đòiq broq gêh dèh bàu Au khoi doi.”
13 Chuaq doi hòm ca au yàng baiq: “Jê-rê-mi ìh hnoq cleq?”
Au tèo: “Au hnoq mòiq toq gŏc đòiq enh 'nhèq ca tanùh ùnh 'nang tro, gŏc aih ngah haq cachình loh pah 'ngeo ca mat mahì loh.”
14 Chuaq doi ca au: “Bìac ranàc enh pah 'ngeo ca mat mahì loh jah trùh dìq ca con mangai ŏi crŏng taneh.” 15 Bàu Chuaq doi: “Taiq 'màng aih Au gop dìq ca jàn enh 'bài Diac pah 'ngeo ca mat mahì loh.
“Wì haq trùh ma leq xôq đòiq dèh gèq bùa
jang ngo mùt ta phôq Jê-ru-sa-lem,
dudan jêh phôq aih,
wa 'bài phôq da Juđa.
16 Au jah 'noh bàu hadrah baxa wì haq,
taiq bìac ngang dù wì haq khoi broq:
Wì haq khoi cađac Au, tadreo ca dua 'mù 'bài can kiac,
cùh waiq bìac tì cla wì haq broq loh.
17 “Mahaq ìh, padon manoh beq, paq yùq crè. Dêh bàu doi ca wì rìm bìac Au khoi doi ca ìh; tàng ùh, Au jah broq ca ìh yùq crè hloi enh ngìa ca wì haq. 18 Phàn Au, Au jah broq ca ìh wìa phôq gao gình, jrang xam mem, panàt xam đùng, đòiq tajraq hlài ca rìm Diac, ca 'bài bùa, 'bài cwan gùng Juđa, 'bài pajàu wa 'bài jàn.” 19 Bàu Chuaq doi: “Wì haq tajêh ca ìh mahaq ùh 'blêq, ma jah 'màng aih Au hloi hloi ŏi ti ìh đòiq wiang ti ìh.”