Jôên
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq Jôên i hiniq: “Chuaq, Haq Boc Plình.” Ta dìq ca Diac wa gùng pah mat mahì loh bàc ngŏng hanam i lìp tùc. Jôên ngan ngè lìp tùc trùh bàc dìq jaq aih bìac hadrah Boc Plình broq ca wì haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Ùac aiq sech cô jah achìh hanam 830 A.C. jò bùa Jôach wèq cwìang, wa jò Jê-hô-a-đa broq pajàu ha'nhèq ta Juđa.
Bàu Anoi:
Jôên ngan bìac nan xa da lìp tùc wa bìac padiang aih baxèm da Hì Chuaq trùh èh. Haq creo dìq ca mangai phai cađac dèh manoh broq tôiq tawìh hlài tiaq Chuaq. Bìac ha'naoq hlài wa xôq ramŏt toq jah 'noh am atìq ca bìac hadrah wa wì haq cađac dèh manoh broq tôiq.
Rìm 'Nat:
1. Bìac tiaq ca bìac Hì Da Chuaq: 1:1—2:17
A. Jôên creo wì trùh crò hmoi wa waiq khàn: 1:1–14
B. Bàu anoi trùh Hi Chuaq: 1:15—2:11
C. Bàu creo wì cađac dèh manoh broq tôiq: 2:12–17
2. Bìac dèch claih Hì Chuaq: 2:18—3:21
A. Chuaq ha'naoq hlài Juđa: 2:18–27
B. Chuaq broq ca jàn ma neo: 2:28–32
C. Hì Chuaq padon trùh: 3:1–21
1
Bìac Raliang Piang Da Lìp Tùc
Bàu Chuaq doi ca Jôên, con calô da Pê-thu-ên:
 
Ô 'bài gu craq, tamàng bàu cô beq!
Ô dìq dŏng 'bài jàn ta gùng taneh, halang don tamàng beq!
I ca jò leq bìac cô khoi lah loh ta 'nhòng da pì,
loq ta 'nhòng 'bài boc yaq pì ùh?
Pì 'mon hlài bìac cô ca con caiq pì;
con caiq pì 'mon hlài dèh ca con caiq wì haq,
con caiq wì haq 'mon hlài ca xinoi ma atìq hòm.
Cleq ma lìp tùc ŏi rong đòiq,
lìp mŏc lam caq,
cleq lìp mŏc ŏi rong đòiq,
can hàng lam caq,
cleq can hàng ŏi rong đòiq,
hadrùng lam caq.
 
Ô 'bài mangai bù bia,
hrao wa hmoi beq!
Ô pì mangai ôq alac nho,
rayoih beq taiq pi i ca alac nho ti hacùng pì!
Ma jah 'màng aih i mòiq jàn dêh
wa bàc khoi tŏc jêh taneh Au;
hanenh wì haq aih hanenh baco hlari;
wì haq i hanenh hapoh da baco hlari can.
Haq khoi raliang đac long nho au
wa luch đac ca'nhah long pŏc au.
Haq khoi luch dŏng ca'nhah long aih;
hamenh long loh ca taboc.
 
Ìh hmoi tìah ca mòiq ngai gu cadrì adrùh caxùnh bai briang
hmoi dèh ca ŏng cachìt adroi ca hì padon ôq caq beq!
Ngè ma dèch am xam 'mau mì
wa lè pùc alac nho khoi pi i đòiq hi dèch am ca hnem Chuaq hòm;
'bài pajàu ma patìh
bìac ca Chuaq hi crò hmoi.
10 Đùng tamang raliang piang,
taneh mango crò;
taiq 'mau khoi 'bìq raliang đac,
alac nho neo khoi xŏt,
dàu khoi pi i.
 
11 Ô mangai abèq taneh,
camaih beq;
Ô mangai broq wia, hmoi beq,
taiq 'mau gon wa 'mau mat, ta đùng khoi raliang dìq.
12 Long nho loh ca hŏnh,
long pŏc dadrùih plì;
long plì ôi rôm hadai tìah ca long rêq, long taoq,
rìm toq long ta đùng dìq loh ca hŏnh;
bìac lem bùi da con mangai
khoi loh ca hŏnh!
 
13 Ô 'bài pajàu, càt ca'nam wa hmoi rayoih beq.
Ô pì mangai patìh bìac nòi ca'bŏng tadreo, hràng beq.
Ô mangai patìh da Boc Plình au,
trùh caxùnh bai briang rìu 'ngah ca mang beq,
taiq ngè dèch am xam 'mau mì
wa lè pùc alac nho ùh jah mùt ta hnem Boc Plình pì!
Pangot Hrah Wa Jò Pađang
14 Broq lè rôn ca acaq
wa creo tagop dabau;
tagop dìq ca cwan
wa dìq ca jàn ta gùng
trùh ta hnem cùh waiq Chuaq Boc Plình pì
wa waiq dang Chuaq beq.
 
15 Ôi hì aih, hì aih dìq jaq ramòt, taiq hì Chuaq khoi haten!
Haq trùh tìah ca can ranàc baxa
loh enh Chuaq i cwìang itai dìq dŏng.
 
16 Dahwèq caq khoi pi i jang ngìa bèn,
wa bìac lem bùi khoi pi i ta hnem Boc Plình bèn?
17 Pliang adrech khoi croh crenh
enh 'neq ca cato taneh haq;
adùq kho 'mau khoi raliang,
hapom 'mau khoi ta-ùc đac,
taiq pi i ca 'mau.
18 Tau, ngè aban hràng rayoih! Tau,
calùh 'bo manhài!
Aih taiq wì haq ùh i ca đùng nhat caq!
Calùh trìu hadai xalep.
 
19 Ôi Chuaq, au creo dang Ìh;
taiq ùnh khoi lŏn 'bài đam nhat nòi đùng wang wê,
pla ùnh khoi cheo dìq dŏng 'bài long ŏi ta đùng!
20 Joq 'nàng, 'bài ngè rôm hihèm lep xìn Ìh,
taiq 'bài diac cròng khoi xŏt,
ùnh khoi lŏn 'bài đam nhat nòi đùng wang wê.