Jôsuê
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Adroi ca Môise cachìt, Boc Plình khoi ràih pachì Jôsuê broq gàu jàn Haq, èh 'nong wì haq mùt Ca-na-an. Jò cô jàn Yothaiq ŏi pah 'mat mahì loh ca cròng diac Jôđan.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Jôsuê achìh sech cô. Toq bàu lùch ma anoi can cachìt da Jôsuê, Ê-li-a-xa, con da Arôn achìh. Sech Jôsuê khoi achìh adroi hanam 1000 A.C.
Bàu Anoi:
Sech Jôsuê cô anoi 'noh 'màng leq jàn Is-ra-ên jah ŏi cajap cajình ta đùng taneh khoi rùp bàu am. Boc Plình jùp wì haq jah padrài cròng diac Jôđan, wa jah blah yŏc đùng taneh Ca-na-an. Ta pulùch sech, Jôsuê bahmàng ca jàn ca wêh jao da Boc Plình, hi khoi haq anoi hnài wì haq phai xôq ŏi loq waq wa dì tiaq Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Wì padon mùt blah yŏc Ca-na-an: 1:1—5:12
2. Bìac ta'blêq yŏc đùng taneh Ca-na-an: 5:13—12:24
3. Bàu lah axong đùng taneh tiaq hiniq hadròng hadrech: 13:1—21:45
4. Jôsuê cachìt: 22:1—24:33
1
Bàu Boc Plình Thê Jôsuê
Atìq ca Môise hapŏng da Boc Plình cachìt, Chuaq doi ca Jôsuê con calô Nun, mangai patìh ca Môise. “Môise hapŏng Au khoi cachìt. Manàiq cô ìh wa dìq ca jàn cô yòng beq lam cwa diac Jôđan, đòiq mùt ta gùng Au ma khoi rùp bàu am ca jàn Is-ra-ên. Nòi leq jènh ìh jôiq, jang aih Au am ca pì tìah ca Au khoi doi ca Môise. Taneh gùng enh braih càn wa wang Liban trùh diac cròng càn, aih Cròng Diac U-phra-tê, xam taneh diac da mangai Hêtit, trùh Diac Raxìq Càn pah mat mahì mùt jah wìa gùng da pì. Lùch ca 'nhòng ìh, ùh i ca mangai leq ma nui yòng tajraq hlài ca ìh. Au khoi ŏi ti Môise 'màng leq, Au hadai ŏi ti ìh 'màng aih. Au ùh jò leq hangai ca ìh loq cađac ìh. Ìh ep cajap manoh wa tanuq, ma jah 'màng aih ìh jah 'ràng jàn cô mùt ta taneh Au ma khoi pachac am ca boc yaq wì haq.
“Ìh phai cajap manoh wa dìq jaq tanuq! Phai rabiaq iu tiaq dìq ca ranenh Môise hapŏng Au ma khoi doi ca ìh. Apaq tawìh pah 'ngeo loq pah 'ma, đòiq ìh lam trùh pàng leq èh jah ta'blêq pàng aih. Sech ranenh cô ùh jah hangai ca hacùng ìh, mahaq ìh phai hèm haboq dahì damang đòiq jah rabiaq broq tiaq rìm bìac Au ma khoi achìh ta sech. 'Màng aih èh trong lam da ìh aih men jah padrŏng can, wa 'nhòng da ìh jah ta'blêq. Au ma ùh khoi thê ìh 'mòh? Cajap manoh wa tanuq oq! Apaq yùq crè wa hadai apaq hŏnh ta manoh, ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình ŏi ti ìh rìm nòi ìh ma lam.”
Jôsuê Baxèm Wèq Jàn
10 'Màng aih Jôsuê doi ca 'bài cwan ma wèq cwìang ta jàn: 11 “Pì phai lam rìm traiq wa doi ca jàn: Padon ngè caq oq, ma jah 'màng aih piq hì hòm pì cwa diac Jôđan, đòiq mùt blah yŏc gùng Chuaq Boc Plình pì khoi am ca pì.”
12 Jôsuê hadai doi ca mangai Rubên, mangai Gat, wa mòiq ha'ne hadròng hadrech Ma-na-se: 13 “Hmàng hlài bàu Môise, hapŏng Chuaq khoi thê. Haq doi: Chuaq Boc Plình pì am ca pì jah padài wa khoi am gùng cô ca pì. 14 Mai pì, con pì wa ngè aban pì jah ŏi ta gùng Môise ma khoi am ca pì ŏi pah cô ca diac Jôđan, mahaq dìq ca 'bài con calô ma broq lình padon tôm tàu ranac tajêh, phai lam cwa diac Jôđan adroi ca oh daq pì, đòiq jùp đò dèh wì haq, 15 trùh jò leq Chuaq am ca wì haq padài troi Haq ma khoi am ca pì wa trùh jò leq wì haq hadai khoi jah blah yŏc taneh Chuaq Boc Plình pì am ca wì haq. Khoi ca aih pì jah hlài dèh ta gùng, aih gùng Môise, hapŏng Chuaq, khoi am ca pì pah cô ca diac Jôđan, pah mat mahì loh, èh pì jah blah yŏc gùng aih.”
16 'Bài mangai aih tèo Jôsuê: “Nhèn broq tiaq rìm bàu ìh ma khoi thê wa lam jàp nòi leq ìh ma thê nhèn lam. 17 Nhèn iu tiaq ìh ta rìm bìac tìah ca nhèn ma khoi iu tiaq Môise. Waiq Chuaq Boc Plình ìh ŏi ti ìh tìah ca Haq ma khoi ŏi ti Môise. 18 Mangai leq ma ùh iu bàu ìh ta rìm bìac ìh ma thê nhèn, èh mangai aih phai 'bìq hadrah tajêh đac. Nhèn toq waiq xìn ca ìh cajap manoh wa tanuq.”