Bàu Ha-on
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Taiq i bàu achìh ta sech cô, mangai Yothaiq rèp hiniq Sech Ha-on. Sech cô khoi jah achìh đòiq bahmàng wì haq bìac tacro da phôq Jê-ru-sa-lem wa bìac bùh đac Hnem Cùh Waiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai Yothaiq calah nèh wa mangai tiaq Chuaq doi Sech cô khoi jah Jê-rê-mi achìh, taiq cla Jê-rê-mi khoi hnoq bìac hadrah da Boc Plình ca phôq Jê-ru-sa-lem hanam 586 A.C.
Bàu Anoi:
Ta dìq ca Sech Hadròih Dùnh, toq Sech Ha-on ma i bàu ha-on achìh mùt. Jê-rê-mi mangai capoch thai Boc Plình loq bìac raliang đac da phôq Jê-ru-sa-lem, aih bìac hadrah da Boc Plình. Sech baxèm xam bàu ha-on ta 'nat 1:1–2, èh bàu pulùch i bàu achìh bìac cađac dèh manoh broq tôiq 5:21–22. Taiq Jê-rê-mi loq Boc Plình i manoh xa-ŏch, 'màng aih haq xìn Boc Plình xa-ŏch ca jàn. Ta'ne sech i bàu achìh bìac lem da Boc Plình broq. Bìac xa-ŏch ca Haq ùh jò leq i pulùch.
Rìm 'Nat:
1. Bìac wang wot wa bìac nan xa da phôq Jê-ru-sa-lem: 1:1–22
2. Can nòih da Boc Plình ca Jàn Haq: 2:1–22
3. Mangai Juđa mamùc mamac, èh xèm da bàu palòng: 3:1–66
4. Bìac achùa ta'ne jò calah wa jò manàiq da Siôn: 4:1–22
5. Juđa waiq xìn Boc Plình baxŏng tôiq: 5:1–22
1
Bìac Jìq Xa Da Jê-ru-sa-lem
Phôq cô adroi nèh dìq jaq bàc ngai,
mahaq manàiq loh ca 'biaq 'bôq hatenh hatot!
Adroi nèh Haq wèq cwìang bàc jàn,
manàiq khoi loh tìah ca mangai cadrì hadrô;
adroi nèh haq broq cadrì con da bùa ta'ne bàc diac,
mahaq manàiq khoi wìa hapŏng cadrì patìh ca wì!
 
Jò 'ne mang haq crò ha'nhòaq,
diac mat hìu ti tabŏc.
Ta dìq ca mangai calô
ma enh waq ca haq,
ùh i mòiq ngai leq alòng haq,
dìq bua haq blàq haq wa wìa mangai git ca haq.
 
Juđa khoi 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac wì,
haq ep chìuq bàc bìac nan xa,
manàiq cô haq đang rìh pac lac ta 'bài Diac 'noiq,
ùh chaq jah mòiq nòi đòiq padài;
'bài ma padit padiang haq hnan khoi tem haq
jò haq khoi tagah lep wa khoi pi i ca trong.
 
'Bài trong lam trùh Jê-ru-sa-lem i bàu crò hmoi;
ma jah 'màng aih ùh i mangai leq lam trùh đòiq wèq lè càn troi adroi nèh.
Dìq ca ngo phôq ùh i cabô mùt,
'bài pajàu Boc Plình loh ca hihèm gahàih,
'bài mangai cadrì adrùh da haq 'bìq nan xa,
hi khoi haq chìuq pagau pagùa.
 
'Bài ma git ca haq khoi jah wèq cwìang haq;
'bài ma tagit ca haq khoi jah ŏi enh 'nhèq ca haq,
ma jah 'màng aih taiq haq khoi broq loh bàc tôiq lôi,
'bài con caiq haq ep rìh hangai dèh ca gùng,
ma jah 'màng aih 'bài ma tagit ca haq khoi rùp 'nong
con caiq haq lam hangai ca gùng,
 
Bìac 'ngah lem da Jê-ru-sa-lem
khoi hnhung dìq.
'Bài cwan bùa da haq
tìah ca jŏi chaq đùng nhat;
wì cadàu mot adroi ca mangai hnan
mahaq pi i padren.
 
Ta 'bài hì broq hapŏng xalep wa camaih,
Jê-ru-sa-lem hmàng hlài dèh ca cùng hang canaq calah nèh wì haq ma i.
Jò haq ŏi ta tì wì ma tajraq hlài
ca haq ùh i mòiq ngai leq trùh wiang;
wì ma enh tajraq hlài ca haq ngan do
ca bìac khoi raliang ralàc da haq.
 
Jê-ru-sa-lem khoi broq bàc tôiq,
taiq 'màng aih haq khoi loh ca ramòt.
Dìq ca wì ma loq iu haq, manàiq jù lê haq taiq wì haq khoi hnoq can rahòng;
cla haq hràng rayoih wa tawìh lam khoi ca aih.
 
Bìac amùa khoi top ca hatù haq, jò broq tôiq,
haq ùh hèm trùh ca 'nhòng rìh dang ngìa;
taiq 'màng aih haq khoi tacro dìq jaq hlàc,
ùh i mangai leq alòng haq.
“Chuaq ôi, xìn ngan hnoq bìac nan xa da au,
ma jah 'màng aih mangai ma ta'blêq ca au aih khoi padèch dađeh!”
 
10 Wì ma tajraq hlài ca haq,
khoi acom dŏng dìq cùng hang ma canaq 'bac da haq;
haq hadai ngan hnoq 'bài jàn Diac 'noiq cadiang
mùt ta hnem cùh waiq Ìh.
Aih 'bài mangai ma Ìh 'noh bàu ùh thê
wì haq mùt nòi tagop da jàn Ìh.
 
11 Dìq ca jàn haq hràng rai lam chaq dahwèq caq
đòiq ban dađeh;
wì yŏc dìq dèh cùng hang canaq 'bac
đòiq halìh dahwèq caq waq ca dađeh jah rìh.
“Chuaq ôi, xìn ngan hnoq
taiq nhèn khoi 'bìq wì jù lê!”
 
12 Ô 'bài mangai lam trong trùh
ta cô ngan ma ro beq,
i bìac nan xa leq dàng
bìac nan xa Chuaq khoi broq ca au cô ùh?
Ta hì Haq nòih Haq ùc 'noh
bìac nòih aih ca au.
 
13 “Ŏi enh 'nhèq Haq ùc 'noh ùnh plình,
mùt jrùq ta caxènh tangau au.
Trong jènh au Haq tang hlàm broq
đòiq jènh au pi jah cadiang,
Haq broq au wìh hlài; Haq cađac au rìh ŏi mòiq ngai,
mango manoh, tagah lep rìm hì.
 
14 “Chuaq ti gop dìq ca tôiq lôi au,
càt pajùm wì haq ti dabau broq
wìa mòiq toq long ech ta'mac jang ranŏng au,
broq ca padren au loh ca jrêh jrep.
Chuaq am au mùt ta tì
wì ma dìq jaq xòt ngang au ùh nui ta'blêq hlài.
 
15 “ 'Bài lình da au Chuaq khoi achaoq
đòiq wì haq tìah ca achaoq 'mau,
Chuaq tagop 'bài lình dìq jaq cràm
đòiq padit đac gù radam da au,
Haq hadai jôiq phôq lem lình da Jê-ru-sa-lem
tìah ca wì jôiq plì nho đòiq yŏc diac nho.
 
16 “Taiq bìac aih au crò hmoi
loh diac mat bàc,
mahaq ùh i mangai leq trùh haten ca au đòiq alòng au;
ùh i mangai leq broq padren au jah dêh hlài,
'bài con au pangot hrah,
xalep ma jah 'màng aih mangai ma enh tajraq hlài ca au khoi 'blêq au.”
 
17 Jê-ru-sa-lem dèch tì dang xìn,
mahaq ùh i mangai leq dèch haq,
Chuaq 'noh bàu thê rìm Diac
ma haten phai wìh wìa ta'blêq ca Jacôp.
Jê-ru-sa-lem khoi wìa
ngè amùa ta'ne 'bài Diac dudan ca haq.
 
18 “Chuaq dìq jaq ta-atoq
mahaq au cô khoi tajraq hlài ca Haq,
Ô dìq ca Taneh Diac, halang don paglang mat beq,
ngan bìac xalep wa jìq xa khoi trùh ca au cô.
'Bài con cadrì wa con calô da au
khoi lam broq hapŏng dìq dŏng.
 
19 “Au dang creo wì ma doi loq waq ca au
mahaq ùh hnoq mòiq ngai leq trùh, wì khoi 'nùt au;
'bài pajàu wa craq phôq da au
dìq khoi cachìt trong phôq;
jò wì 'nang chaq dahwèq caq
đòiq jah ha'naoq hlài padren.
 
20 “Chuaq ôi, xìn Ìh ngan hnoq, au khoi xalep dìq jaq!
Mahua Yiang au khoi loh ca daxù ùh jah catèm,
Manoh au loh ca manhài,
taiq au khoi blàq Ìh enh gùng,
chang gùm tajêh tapàc,
enh trom hadai ùh claih ca can cachìt.
 
21 “Chuaq ôi xìn Ìh tamàng bàu au crò hmoi,
taiq ùh i mòiq ngai leq trùh alòng,
wì ma tagit ca au loq ca au glàm bìac ranàc,
wì haq dìq jaq lem bùi manè Ìh khoi 'ràng trùh aih ca au.
Xìn Ìh renh 'noh hì ma Ìh khoi padon đòiq baxa wì haq,
waq ca wì haq hadai nan xa troi au.
 
22 “Rìm bìac dù da wì haq jah pa'noh loh enh ngìa ca Ìh,
xìn Ìh baxa wì haq tìah ca Ìh khoi baxa au,
taiq au khoi broq tôiq enh tajraq hlài ca Ìh,
au khoi crò hmoi hràng ca dađeh bàc,
ma jah 'màng aih jò cô au khoi dìq jaq hràng
wa hŏnh manoh.”