19
Chuaq Jêxu Mùt Hnem Xachê
Chuaq Jêxu lam pagat trong phôq Jê-ri-cô. Ta aih i mòiq ngai, hiniq haq Xachê, broq craq mangai gop thèq padrŏng can dìq jaq. Haq enh ngan Chuaq Jêxu, mahaq ùh jah hnoq, ma jah 'màng aih i mangai bàc wa taiq haq mangai đêq. 'Màng aih Xachê cadàu adroi, heo long pŏc đòiq jah hnoq ma ro, taiq Chuaq padon lam cwa trong aih.
Jò Chuaq Jêxu trùh ti nòi aih, Haq ngoi ngan hnoq Xachê. Haq doi: “Xachê, loh ma renh, ma jah 'màng aih hì cô Au mùt hnem ìh.” Xachê tàng 'màng aih, drah loh renh, bùi manoh, đìh yŏc Chuaq Jêxu hlài dèh ta hnem haq.
Rìm ngai hnoq 'màng aih, wì bahech ca dabau: “Mangai cô mùt hnem mangai i tôiq.”
Khoi ca aih Xachê yòng enh ngìa Chuaq doi: “Waiq Chuaq, cô au yŏc ha'ne cùng hang au, au am ca mangai pa. Tàng joq au i tacaq ca cabô, ùh kè bìac cleq, au đèn hlài pôn phàn.”
Chuaq Jêxu doi: “Hì cô bìac dèch claih khoi mùt hnem cô. Ma jah 'màng aih mangai cô hadai con xau Ap-ra-ham. 10 Ma jah 'màng aih Con Mangai khoi trùh đòiq chaq wa dèch wì mangai hù hnhung.”
Bàu Alìah ca 'Bac
(Mat 25:14–30)
11 Jò Chuaq Jêxu ten trùh phôq Jê-ru-sa-lem, wì mangai pajùm xoh Diac Boc Plình ten mahno loh, 'màng aih jò wì tàng Haq hnài, Haq alìah tam xam mòiq bàu alìah 'màng cô: 12 “I mòiq ngai con bùa lam diac 'noiq đòiq padèch haq broq bùa. Khoi èh haq wìh hlài. 13 Haq creo dèh ca hapŏng 12, am ca wì 10 capiac 'bac. Hi khoi thê wì: ‘Yŏc 'bac cô broq loh lòi trùh jò au hlài beq.’
14 “Mahaq jàn da haq ŏi ta aih git ca haq. Wì achìh thò thê mangai 'ràng ca con bùa atìq ca haq lam, doi: ‘Nhèn ùh waq ca haq broq bùa nhèn!’
15 “Jò haq khoi jah broq bùa, haq hlài, creo hapŏng ma khoi yŏc 'bac trùh, đòiq haq loq tang ngai khoi broq loh toq leq.
16 “Hapŏng adroi lam doi: ‘Waiq craq, capiac 'bac ìh ma am au, broq loh lòi 10 capiac.’
17 “Bùa manè haq doi: ‘Ìh hapŏng au ma broq lem dìq jaq, taiq ìh loq wèq dèh bàu ta bìac 'yoh, au am ìh broq craq wèq 10 phôq.’
18 “Hapŏng ma baiq trùh doi: ‘Waiq craq, 'bac ìh ma am ca au, au khoi broq loh lòi padam capiac.’
19 “Bùa doi: ‘Ìh jah wèq cwìang padam phôq.’
20 “Mòiq hapŏng ma 'noiq lam trùh, doi: ‘Waiq craq, cô 'bac ìh ma am. Au khoi caxop đòiq ta mù. 21 Ma jah 'màng aih au crè ca ìh, loq ìh mangai dìq jaq gang manoh, yŏc nòi ùh đòiq, gat nòi ìh ùh i rai.’
22 “Bùa doi: ‘Ô hapŏng ma aroh tau! Au tiaq bàu ìh đòiq hadrah hlài cla ìh. Ìh khoi loq au mangai dìq jaq gang manoh, yŏc enh nòi ùh đòiq, gat nòi ùh i rai. 23 Gleq ìh ùh yŏc 'bac au aih, am ca hnem wèq 'bac? Jò au hlài au jah yŏc dèh bôn wa lòiq haq.’
24 “Bùa creo ca 'bài mangai ma yòng ti haq doi: ‘Yŏc 'bac haq am ca mangai ma khoi i 10 capiac 'bac beq.’
25 “Wì padreo bàu doi: ‘Bùa ôi, haq meh khoi i 10 capiac.’
26 “Bùa doi: ‘Au doi ca pì: Mangai leq khoi i, jah am tam ca haq. Mangai leq ma ùh i, yŏc hloi phàn wì haq ma khoi i. 27 Wì ma tajraq hlài ca au, ùh waq au broq bùa wì. 'Ràng wì ta cô, jêh đac enh ngìa ca au.’ ”
Wì Đìh Yŏc Chuaq Jêxu Mùt Jê-ru-sa-lem
28 Khoi ca Chuaq Jêxu anoi bìac aih, Haq lam enh ngìa ca wì mangai bàc, tŏc phôq Jê-ru-sa-lem. 29 Jò Chuaq Jêxu lam ten trùh plài 'Bêt-pha-jê wa 'Bê-tha-ni ŏi ta wang Ôliu, Haq thê baiq ngai, mangai hŏc tiaq lam, tanap ca wa: 30 “Lam plài enh ngìa ca chôp 'mat beq. Jò mùt ta plài, hnoq mòiq toq lùa con wì càt đòiq, 'nhòq lah i cabô còi. Dŏih caxi dùi ahlài ca Au. 31 Tàng i cabô bòch: ‘Gleq ma ca'naih haq?’ Chôp padreo bàu doi: ‘Chuaq nhet ca lùa cô.’ ”
32 Baiq ngai aih loh lam, glàm joq tìah ca bàu Chuaq Jêxu ma khoi doi. 33 'Nang ca'naih lùa con aih, cla mangai ma ban lùa, bòch wa: “Gleq chôp ma ca'naih lùa con?”
34 Wa padreo bàu doi: “Chuaq nhet ca haq.”
35 Wa dùi ahlài ca Chuaq Jêxu; yŏc dèh eo hlèch enh crŏng lùa con; dèch Chuaq tŏc enh 'nhèq. 36 Jò Chuaq Jêxu 'nang lam, i bàc ngai lêh dèh eo hlèch ti trong.
37 Jò ten loh criang Ôliu, dìq dŏng mangai ma loq enh tiaq Haq, calêu manè bùi Boc Plình, taiq dìq ca halac wì ma khoi hnoq.
38 Xam bàu dêh wì doi:
“Xôq ramŏt am ca Bùa canòm hiniq Chuaq lam trùh!” 19:38 BCP 118:26.
 
“Catèm ŏi ta plình 'ngah 'ngai ti nòi yi ha'nhèq ŏi ta plình.”
39 Jò aih i mòiq 'nah ngai Pha-ri-si ŏi ta mangai jàn bàc, doi ca Chuaq: “Thài ôi: Lech ca mangai hŏc tiaq Ìh beq!”
40 Haq padreo bàu: “Au doi ca pì: Tàng wì haq hatenh, 'bài hmu xôq cachech manè apôi lem bùi!”
41 Jò Chuaq Jêxu ten trùh phôq, Haq ngan hnoq phôq Jê-ru-sa-lem. Haq hmoi ca mangai ta phôq aih, Haq doi: 42 “Au ngèh ca cla gè jah loq bìac leq ma 'ràng trùh ca gè catèm! Mahaq bìac aih khoi gahnàp, mat gè ùh jah hnoq. 43 Cô èh jah trùh ca hì, wì ma git ca gè, broq lì, tagop dudan ca gè, hnen padit gè rìm pah, 44 wa jah raliang đac gè, jêh đac dŏng 'bài con caiq gè. Wì pi đòiq mòiq pliang hmu leq raxon enh 'nhèq ca dabau, ma jah 'màng aih taiq gè ùh canao loq ca jò Boc Plình lam trùh ta gè.”
Chuaq Jêxu Hnan Đac Mangai Padro Loh Enh Hnem Cùh Waiq
(Mat 21:12–17; Mŏc 11:15–19; Jon 2:13–22)
45 Chuaq Jêxu mùt Hnem Cùh Waiq, drùh hnan cađac 'bài mangai padro loh, 46 lech ca wì. Haq doi: “Sech Hadròih i doi: ‘Hnem au cô, hnem waiq khàn’ 19:46 Êsai 56:7.; mahaq pì broq haq wìa ‘còp atùng.’ 19:46 Jêr 7:11.
47 Rìm hì Chuaq hnài ta Hnem Cùh Waiq, mahaq 'bài pajàu càn, thài ranenh wa 'bài craq wèq jàn Yothaiq chaq trong jêh đac Haq. 48 Mahaq wì ùh 'nì chaq trong leq, taiq bàc mangai jàn enh tamàng Haq hnài.

19:38 19:38 BCP 118:26.

19:46 19:46 Êsai 56:7.

19:46 19:46 Jêr 7:11.