Ma-la-chi
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hnem Cùh Waiq khoi jah broq gêh, mahaq wì haq 'nhòq jah i cùng hang bàc. I jò pađang, 'mau cachìt ca tôq, wì haq pangot hrah. Wì haq khoi hèt ca Boc Plình, ùh i manoh loq waq wa manoh loq iu Haq. Mangai calô khoi ta'nèp ca mangai enh Diac 'noiq. Jò cô Ma-la-chi achìh sech haq. Hiniq haq: “Mangai 'ràng bàu Au”.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Hiniq “Mangai 'ràng bàu Au” khoi achìh ta brong 3:1. Sech cô khoi jah achìh ta'ne hanam 433-430 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài da Ma-la-chi khoi bình xam bàu pa'yèp wa patùc. Haq lech ca jàn Yothaiq taiq wì ùh lùi can loq waq da Boc Plình (1:2–5), taiq 'bài pajàu wa jàn ùh wèq dèh bàu (1:6 – 2:9–16). 'Bài jàn renh hèt ca Chuaq! Wì haq jah nhàn can xôq ramŏt da Boc Plình tàng wì haq cađac dèh manoh broq tôiq wìh hlài ca Chuaq (3:6–12). Ma-la-chi pa'yèp jàn i Hì Càn Ramòt da Chuaq joq 'nàng trùh èh (4:5).
Rìm 'Nat:
1. Can loq waq wêh jao da Boc Plình ca Is-ra-ên: 1:1–5
2. Is-ra-ên ùh wèq dèh manoh: 1:6—2:16
A. Pajàu ùh wèq dèh manoh: 1:6—2:9
B. Jàn ùh wèq dèh manoh: 2:10–16
3. Chuaq Jêxu Crich trùh èh: 2:17—4:6
1
Boc Plình Loq Waq Jacôp
Cô bàu Chuaq doi adroi ca Is-ra-ên nhò Ma-la-chi.
Chuaq doi: “Au loq waq ca pì.”
Mahaq pì doi: “Chuaq loq waq ca nhèn 'màng leq?”
Chuaq doi: “Êsau ma ùh xài daq Jacôp 'mòh? Mahaq Au khoi loq waq Jacôp; Mahaq Au khoi git ca Êsau. Au broq ca bôi wang da haq loh ca wang wê, wa am cùng hang haq ca coq yiang ta đùng wang wê.”
'Nhac ca Êđôm doi: “Bèn khoi 'bìq raliang, mahaq bèn hlài broq hlài nòi raliang aih.”
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Wì haq jah broq hlài, mahaq Au raliang đac; taneh wì haq i mangai creo taneh ngang dù, aih jàn ma Chuaq nòih ca wì haq hloi hloi. Mat pì jah hnoq, wa pì jah doi: ‘Hiniq Chuaq dìq jaq càn caiq, hiniq Chuaq jah padèch yi hnao ca acang da Is-ra-ên!’ ”
Tôiq lôi Da Wì Mangai Pajàu
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Con calô loq iu padèch dèh baq, hapŏng loq iu padèch dèh cla craq haq. 'Màng aih tàng au baq pì, bìac loq iu padèch Au ta leq? Wa tàng au craq, aleq bìac loq iu padèch Au ta leq?
“Ô 'bài pajàu loq khìn!
“Pì tèo hlài doi: ‘Nhèn khìn Ìh jò leq?’
“Pì dèch am dahwèq amùa ta ca'bŏng tadreo Au.
“Khoi èh pì doi: ‘Nhèn broq amùa ca Chuaq 'màng leq?’
“Aih bìac pì doi: ‘Ca'bŏng da Chuaq đang ca khìn.’ ” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Jò pì dèch am mòiq toq ngè ùh xao mat broq ngè tadreo, bìac aih ma ùh khoi dù 'mòh? Jò pì dèch am mòiq toq ngè tadreo cwê loq ùh hrŏc, bìac aih ma ùh khoi dù 'mòh? Gleq ùh dèch am ca cwan pì? Ngan haq i lem manoh nhàn da pì ùh?”
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Mahaq manàiq pì waiq xìn Boc plình broq am bìac lem, waq ca Haq xa-ŏch am xôq ca bèn ùh? Jò dèch am ngè tadreo 'màng aih, Haq i nhàn mòiq ngai leq ta pì ùh?”
10 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Ngèh ca i mòiq ngai ta pì clenh 'mang hnem cùh waiq, đòiq pì pi hìaq bùh ùnh 'ngwan nòi 'bŏng tadreo Au. Au ùh lem manoh ca pì, wa hadai ùh nhàn ngè tadreo pì dèch am.” 11 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Enh nòi mat mahì loh trùh mat mahì mùt, hiniq Au jah padèch enh ngìa ca 'bài jàn enh gùng. Jàp rìm nòi, wì dèch am hòi xua thùm wa ngè tadreo lem hreo ca Au ma jah 'màng aih hiniq Au jah padèch ta'ne 'bài jàn enh gùng.”
12 “Mahaq pì khoi broq amùa ca hiniq Au taiq pì doi: ‘Ca'bŏng da Chuaq amùa,’ ‘plì wa dahwèq caq ta ca'bŏng aih đang ca khìn đac.’ 13 Pì mamùc doi: ‘Ô lep tagah dìq jaq!’ Èh pì khìn đac nòi tadreo da Au.” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Èh pì 'ràng ngè atùng, ngè cwê, ngè ùh hrŏc broq ngè tadreo dèch am ca Au. Au bùi manoh nhàn ngè aih nòi tì pì ùh?” Chuaq doi 'màng aih. 14 “Đang ca waiq hanip mangai loq 'nùt, ta lù ngè aban haq i ngè aban calô haq khoi pachac dèch am, mahaq haq 'ràng ngè aban ma ùh hrŏc broq ngè tadreo dèch am ca Chuaq!” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Au cô Bùa càn, hiniq Au đang ca crè ŏi ta rìm diac.”