8
Chuaq Broq Brêh Mangai Bacùn
(Mŏc 1:40–45; Luc 5:12–16)
Jò Chuaq Jêxu loh enh bôi wang, i mangai jàn bàc tiaq Haq. Wop jò aih i mòiq ngai bacùn thia haten waiq Haq, rai doi: “Waiq Chuaq, tàng lem manoh Ìh, xìn Ìh broq au jah brêh.”
Chuaq Jêxu hnhu tì bèq haq, rai doi: “Au lem manoh, brêh beq.” Tajòi 'mòi mangai aih jah brêh. Chuaq Jêxu doi ca haq: “Wèq oq, apaq doi ca mangai 'noiq loq, mahaq ìh phai lam patô dađeh ca 'bài pajàu càn, èh am tadreo tiaq Ranenh Môise hnài, đòiq wì hnoq Boc Plình khoi broq brêh ca ìh.”
Broq Brêh ca Hapŏng Đôiq Trùang
(Luc 7:1–10)
Jò Chuaq Jêxu mùt ta phôq Ca-bê-na-um, i mòiq ngai đôiq trùang trùh xìn Haq, doi: “Chuaq ôi, hapŏng au ùh hrŏc pen. Haq cùi ŏi ta hnem au. Haq jìq xa dìq jaq.”
Chuaq Jêxu doi: “Au lam trùh broq brêh ca haq.”
Đôiq trùang padreo bàu doi: “Waiq Chuaq, hnem au ùh tajì ca 'mùt Chuaq mùt. Xìn Chuaq toq doi mòiq bàu raq, hapŏng au jah brêh. Ma jah 'màng aih, au ŏi enh 'neq ca cwìang mangai 'noiq. Au hadai i lình enh 'neq ca au hòm. Au thê mangai cô: ‘Lam beq,’ haq lam; thê mangai tau: ‘Trùh beq,’ haq trùh; wa au thê dèh hapŏng: ‘Broq bìac cô beq,’ haq broq.”
10 Jò Chuaq Jêxu tàng bàu aih, Haq hamàih ta manoh, doi ca 'bài mangai ma lam tiaq Haq: “Joq 'nàng Au doi ca pì ŏi ta Is-ra-ên, Au 'nhòq lah hnoq mangai leq i manoh lùi 'màng cô. 11 Au doi ca pì, cô èh jah i bàc ngai loh enh Diac pah mat mahì loh wa enh Diac pah mat mahì mùt, lam trùh, ha'ngui caq pajùm ti Ap-ra-ham, Isac wa Jacôp ta Diac Plình. 12 Mahaq 'bài mangai Yothaiq ma jah creo con jàn Diac Plình, Haq jah hwenh đac enh gùng nòi clam clôiq; ta aih i toq bàu crò hmoi wa cadrit hanenh.”
13 Chuaq Jêxu doi ca đôiq trùang: “Hlài beq, tiaq troi bìac ìh lùi, ìh jah 'màng aih.” Tajòi 'mòi jò aih, hapŏng da đôiq trùang ŏi ta hnem jah brêh.
Chuaq Jêxu Broq Brêh ca Bàc Ngai 'Noiq
(Mŏc 1:29–34; Luc 4:38–41)
14 Jò Chuaq Jêxu mùt ta hnem Pêtrô, hnoq miq mai Pêtrô ùh hrŏc tacat cùi ta jùang. 15 Chuaq Jêxu hnhu tì bèq mangai ùh hrŏc, tajòi 'mòi can tacat hnhung hloi, khoi èh haq yòng patìh ca Chuaq Jêxu.
16 Trùh chìu, wì 'ràng ca Chuaq Jêxu bàc ngai i kiac ŏi ta chac. Mòiq nà bàu capoch Chuaq Jêxu khoi jah hnan đac kiac dù, èh hadai broq brêh dìq ca mangai hinìq. 17 'Màng aih, đòiq troq troi bàu Êsai, mangai capoch thai Boc Plình, khoi doi:
“Haq khoi yŏc can ùh hrŏc bèn,
genh can hinìq bèn.” 8:17 Êsai 53:4.
Ep Broq 'Màng Leq Tiaq Chuaq
(Luc 9:57–62)
18 Khoi èh, jò Chuaq Jêxu hnoq bàc mangai jàn ŏi wawenh ca Haq, Haq thê dèh mangai hŏc tiaq chùng bong tŏc pah tau. 19 I mòiq ngai thài ranenh thia trùh doi ca Chuaq Jêxu: “Thài ôi, Ìh lam ta leq, au lam tiaq ta aih.”
20 Chuaq Jêxu padreo bàu doi: “Chôn i còp, chìm i pù, mahaq Con Mangai ùh i ca nòi angèn gàu.”
21 I mòiq ngai hŏc tiaq 'noiq hòm lam trùh doi ca Haq: “Chuaq ôi, xìn Ìh am au hlài catùh dèh baq hòiq, khoi èh au lam tiaq Ìh.”
22 Mahaq Chuaq Jêxu doi: “Lam tiaq Au beq, đòiq mangai cachìt catùh mangai cachìt da wì.”
Bahùt 'Ne Diac Raxìq
(Mŏc 4:35–41; Luc 8:22–25)
23 Atìq ca aih, Chuaq Jêxu tŏc ta bong. 'Bài mangai hŏc tiaq, tiaq Haq. 24 Ta'ngàc i bahùt càn hlôi dêh, diac lai laq glàm bong, mahaq Chuaq Jêxu ŏi cùi. 25 'Bài mangai hŏc tiaq thia haten, padrìu Haq. Wì doi: “Waiq Chuaq, xìn dèch nhèn dìq! Nhèn cachìt manàiq raq!”
26 Haq doi: “Ô 'bài mangai 'biaq manoh lùi, gleq pì ma crè?” Haq yòng, lech ca cayeo wa diac raxìq. Tajòi 'mòi diac raxìq haten, pi lai laq.
27 'Bài mangai aih hamàih, wì doi: “Mangai cô Cabô? Gleq cayeo wa diac raxìq dìq iu bàu Haq?”
Broq Brêh ca Mangai i Kiac
(Mŏc 5:1–20; Luc 8:26–39)
28 Jò Chuaq Jêxu khoi tŏc 'bò diac pah tau, ta gùng Ga-đa-ra, Haq glàm wa baiq ngai i can kiac ŏi ta chac. Wa loh enh cadràng hanang hnoq ramòt dìq jaq, ùh i ca mangai leq hùa lam cwa trong aih. 29 Wa cachech bàu dêh doi: “Waiq Con Boc Plình, au wa Ìh i bìac cleq? I joq Ìh trùh ta cô đòiq baxa ma adroi ca jò pajaq 'mòh?”
30 Wop jò aih, i mòiq calùh chùa 'nang acaq ŏi hangai ca wì haq toq 'biaq. 31 'Bài can kiac xìn Chuaq Jêxu, wì haq doi: “Tàng Ìh hnan nhèn loh, xìn Ìh am nhèn mùt ta calùh chùa tau.”
32 Haq thê 'bài can kiac aih: “Lam beq!” 'Bài can kiac loh khoi enh wa baiq ngai, mùt dŏng ta 'bài chùa. Tajòi 'mòi calùh chùa aih cadàu enh bôi criang hadrùc ta diac raxìq. Dìq cram dŏng ta diac. 33 'Bài mangai ban chùa cadàu hlài ta plài anoi hlài bìac ma khoi loh, wa bìac mangai i kiac ŏi ta chac. 34 Dìq ca plài wì loh chaq Chuaq Jêxu. Bu hnoq Haq, wì thê Haq loh khoi ca gùng wì haq.

8:17 8:17 Êsai 53:4.