11
Wì Đìh Yŏc Chuaq Jêxu Mùt Jê-ru-sa-lem
(Mat 21:1–11; Luc 19:28–40; Jon 12:12–19)
Jò wì trùh plài 'Bêt-pha-jê wa plài 'Bê-tha-ni ŏi ta wang Ôliu ten trùh phôq Jê-ru-sa-lem, Chuaq thê baiq ngai, mangai hŏc tiaq lam adroi. Haq doi ca wa: “Chôp mùt ta plài enh ngìa ca chôp 'mat beq. Jò chôp mùt ta plài hnoq mòiq toq lùa con, 'nhòq i cabô còi, chôp dŏih dùi 'ràng ca Au beq. Tàng wì bòch chôp: ‘Gleq chôp ma broq bìac 'mat?’ Chôp doi: ‘Chuaq nhet ca haq. Tajòi 'mòi wì am chôp dùi haq hlài ta cô.’ ”
Wa baiq ngai loh lam, hnoq mòiq toq lùa con wì càt enh gùng ca 'mang jang nòi trong tawech. Wa dŏih caxi dùi. I 'bài mangai ŏi ta aih bòch wa: “Chôp dŏih lùa con 'mat đòiq broq cleq?” Wa padreo bàu tiaq bàu Chuaq Jêxu khoi tanap, èh wì am wa lam. Wa dùi lùa con ahlài am ca Chuaq Jêxu, yŏc dèh eo hlèch enh crŏng lùa con, hi khoi, Chuaq Jêxu tŏc ha'ngui enh crŏng. Bàc ngai hlèch dèh eo ti trong lam. Mangai ma 'noiq coh hla long xap ti trong. Mangai lam adroi wa mangai lam atìq rai lam rai cachech bàu dêh doi:
“Hô-sa-na manè apôi Boc Plình!”
 
“Atŏc 'bang Haq ma Boc Plình khoi thê trùh.” 11:9 BCP 118:25,26.
 
10 “Waiq xôq ramŏt ca Diac da bùa Đawit boc bèn. Hô-sa-na manè apôi Boc Plình ŏi ti nòi ha'nhèq!”
11 Chuaq Jêxu trùh ta phôq Jê-ru-sa-lem, mùt ta Hnem Cùh Waiq. Haq ti ngan rìm bìac ŏi dudan ca Haq. Jò aih plình khoi xèq. Haq loh enh aih lam ta plài 'Bê-tha-ni pajùm ti 12 ngai, mangai hŏc tiaq.
Long Pŏc Croh
(Mat 21:18–19)
12 Hì atìq, jò wì loh enh plài 'Bê-tha-ni, Haq pangot. 13 Jò ŏi enh hangai hnoq mòiq xèm long pŏc cràm hla, Haq thia ngan i plì ùh. Mahaq jò trùh haten, hnoq i toq hla, ma jah 'màng aih ùh xài jò plì pŏc. 14 Haq doi ca long pŏc: “Pàng cô ta èh pi cabô caq plì gè hòm.” Dìq ca mangai hŏc tiaq tàng bàu aih.
Chuaq Hnan Đac Mangai Atech Loh Enh Hnem Cùh Waiq
(Mat 21:12–17; Luc 19:45–48; Jon 2:13–22)
15 Trùh ta phôq Jê-ru-sa-lem, Chuaq Jêxu mùt ta Hnem Cùh Waiq, hnan đac 'bài mangai padro ta aih, cachùt đac ca'bŏng 'bài mangai halìh 'bac, wa gèq 'bài mangai tech chìm trù. 16 Haq ùh am ca mangai leq jah wê dahwèq tech cleq lam pajang trong Hnem Cùh Waiq. 17 Khoi ca aih, Haq hnài wì: “Pì ma ùh loq Sech Hadròih khoi achìh 'mòh? ‘Hnem Au jah creo Hnem Waiq Khàn am dìq ca jàn,’ 11:17 Êsai 56:7. mahaq pì khoi broq loh ‘còp mangai atùng.’ 11:17 Jêr 7:11.
18 'Bài pajàu ha'nhèq wa 'bài thài ranenh tàng bàu aih, wì chaq trong đòiq jêh đac Haq taiq wì crè ca Haq, ma jah 'màng aih dìq ca jàn tadroq ta manoh enh tamàng bàu hnài da Haq.
19 Trùh xèq, Haq wa mangai hŏc tiaq loh khoi ca phôq.
20 Xrŏih xroq hì atìq, wì haq lam ti aih, hnoq long pŏc khoi croh trùh ta riah. 21 Jò aih Pêtrô hmàng hlài bìac hì nèh. Haq doi ca Chuaq Jêxu: “Thài ngan tau, long pŏc Ìh ma hanip ca haq khoi croh.”
22 Chuaq Jêxu doi: “Phai i manoh lùi Boc Plình. 23 Joq 'nàng, Au doi ca pì, pì jah thê wang cô: ‘Tadèch, taclìh ta diac raxìq beq!’ Wang jah iu bàu pì. Tàng pì ùh hìaq hèm ra'ngòt ta manoh, wa pì lùi bàu pì doi jah wìa joq 'nàng, èh bìac aih jah broq am ca pì. 24 Taiq 'màng aih Au doi ca pì: Rìm bìac pì xìn jò waiq khàn, phai lùi dađeh khoi jah, èh rìm bìac aih jah am ca pì. 25 Jò yòng waiq khàn, tàng pì i manoh nòih ca cabô, pì phai baxŏng tôiq ca wì, đòiq Baq pì ŏi ta Diac Plình hadai baxŏng tôiq ca pì.
26 “Tàng pì ùh baxŏng tôiq wì, èh Baq pì ŏi ta plình hadai ùh baxŏng tôiq pì.”
Bàu Bòch Cwìang da Chuaq Jêxu
(Mat 21:23–27; Luc 20:1–8)
27 Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem. Jò Chuaq Jêxu 'nang lam ba'yàt ta Hnem Cùh Waiq, i 'bài pajàu càn, 'bài thài ranenh wa 'bài craq broq gàu Yothaiq thia haten jang Haq. Wì bòch Haq: 28 “Yŏc cwìang enh leq Ìh broq bìac cô? Cabô am ca Ìh cwìang itai aih?”
29 Chuaq Jêxu doi: “Au hadai bòch pì mòiq nà, pì phai doi ca Au, Au men doi ca pì loq Au yŏc cwìang enh leq broq bìac aih. 30 Jon yŏc cwìang enh leq haq broq 'baptem, enh plình loq trùh enh con mangai? Doi ca Au beq.”
31 Wì hatình ca dabau: “Tàng bèn doi: ‘Trùh enh plình,’ èh Haq doi: ‘Gleq pì ùh lùi bàu Jon?’ 32 Mahaq bèn ùh jah doi enh con mangai.” (Wì crè ca mangai jàn, ma jah 'màng aih mangai leq ji lùi Jon, haq mangai capoch thai Boc Plình.)
33 Wì doi ca Chuaq Jêxu: “Nhèn ùh 'nì.”
Chuaq Jêxu doi ca wì: “Au hadai ùh doi ca pì loq Au yŏc cwìang enh leq broq bìac cô.”

11:9 11:9 BCP 118:25,26.

11:17 11:17 Êsai 56:7.

11:17 11:17 Jêr 7:11.