7
Sôq Mangai Baxèm Hlài ta Juđa
Jò khoi broq gêh panàt phôq, wa khoi 'mùt 'bài 'mang clenh, èh yŏc 'bài mangai yòng gòm rap 'mang, mangai calêu, wa mangai Lêwi yòng gòm rap. Hi khoi au thê Ha-na-ni, oh au, wa Ha-na-nia, cwan càn ma wèq đôn, wèq cwìang phôq Jê-ru-sa-lem, taiq haq mangai wèq dèh bàu wa loq crè ca Boc Plình yi hnao ca mangai 'noiq. Au tanap ca wì haq 'màng cô: “Paq pèh 'mang adroi ca jò mahì tôq dêh; èh wì ep clenh 'mang wa clòng gahlòng jò mangai gòm rap ŏi raq ti aih; èh hòm ep patô đòiq mangai jàn Jê-ru-sa-lem thai dabau yòng gòm rap; rìm ngai yòng gòm dèh ti nòi hnem cla.”
Phôq càn caiq, mahaq mangai jàn ŏi ta aih 'biaq; hnem neo èh 'nhòq broq. Boc Plình 'mùt manoh au creo gop 'bài mangai gù craq, 'bài cwan càn, wa mangai jàn, đòiq 'mùt hiniq ta sô achìh hiniq xinoi. Au chaq jah mòiq toq sô achìh hiniq xinoi da 'bài mangai ma hlài yàng baxèm, aih i achìh 'màng cô:
 
Cô 'bài mangai ta tình Juđa 'bìq Nê-bu-cat-nêt-xa rùp 'ràng 'noh; èh wì loh enh nòi aih, tŏc hlài ta Jê-ru-sa-lem wa gùng Juđa, mangai ŏi phôq leq hlài dèh ta phôq aih. Wì hlài ti Xô-rô-ba-bên, Jêsua, Nê-hê-mi, A-xa-ria, Ra-a-mia, Na-ha-ma-ni, Mac-đô-chê, Binsan, Mich-bê-rêt, Biatwai, Nêhum, wa Ba-a-na.
 
Cô dìq sôq ca mangai jàn da Is-ra-ên:
 
Con xau Parôt, 2.172 ngai
Con xau Sê-pha-tia, 372 ngai
10  Con xau da Ara, 652 ngai
11  Con xau Pha-hat-mô-ap, con xau da Jêsua wa Jôap, 2.818 ngai
12  Con xau Êlam, 1.254 ngai
13  Con xau Xatu, 845 ngai
14  Con xau Xacai, 760 ngai
15  Con xau Binnui, 648 ngai
16  Con xau Bêbai, 628 ngai
17  Con xau Agat, 2.322 ngai
18  Con xau A-đô-ni-cam, 667 ngai
19  Con xau Biatwai, 2.067 ngai
20  Con xau Ađin, 655 ngai
21  Con xau Ate, ŏi ta xinoi Ê-xê-chia, 98 ngai
22  Con xau Hasum, 328 ngai
23  Con xau Bêtsai, 324 ngai
24  Con xau Harip, 112 ngai
25  Con xau Gi-bi-ôn, 95 ngai
 
26  Mangai 'Bêt-lê-hem wa Nê-tô-pha, 188 ngai
27  Mangai A-na-tôt, 128 ngai
28  Mangai Bêt Ax-ma-wêt, 42 ngai
29  Mangai Ki-ri-at Jê-a-rim, mangai Kê-phi-ra, wa mangai Bê-ê-rôt, 743 ngai
30  Mangai Rama wa Gêba, 621 ngai
31  Mangai Michma, 122 ngai
32  Mangai Bêtên wa Ahi, 123 ngai
33  Mangai Nêbô 'noiq, 52 ngai
34  Con xau Êlam 'noiq, 1.254 ngai
35  Con xau Harim, 320 ngai
36  Con xau Jê-ri-cô, 345 ngai
37  Con xau da Lôđò, Hađit wa Ônô, 721 ngai
38  Con xau Sêna, 3.930 ngai
 
39 'Bài pajàu:
 
Con xau Jê-đai-ah, hnem Jêsua, 973 ngai
40  Con xau Imê, 1.052 ngai
41  Con xau Pasua, 1.247 ngai
42  Con xau Harim, 1.017 ngai
43 Mangai Lêwi:
 
Con xau da Jêsua wa da Cat-mi-ên, pah xinoi Hô-đê-wa, 74 ngai
 
44 Mangai calêu:
 
Con xau Asap, 148 ngai
 
45 Mangai gòm rap 'mang:
 
Con xau Salum, con xau Ate, con xau Tanmôn, con xau Acup, con xau Ha-ti-ta, wa con xau Sôbai, 138 ngai
 
46 Mangai patìh ta hnem cùh waiq:
 
Con xau Ixha, con xau Ha-su-pha, con xau Ta-ba-ôt,
47 con xau Kêrôt, con xau Sia, con xau Pađôn,
48 con xau Lê-ba-na, con xau Ha-ga-ba, con xau Sanmai,
49 con xau Hanan, con xau Ghiđên, con xau Gaha;
50 con xau Rê-a-ja, con xau Rêxin, con xau Nê-cô-đa,
51 con xau Gaxam, con xau Uxah, con xau Pa-sê-a,
52 con xau Bêsai, con xau Mê-u-nim, con xau Nê-phi-sim,
53 con xau Bacbuc, con xau Ha-cu-pha, con xau Harhua,
54 con xau Baxlit, con xau Mê-hi-đa, con xau Hatsa,
55 con xau Batcôt, con xau Si-se-ra, con xau Tamah,
56 con xa Nêxia, con xau Ha-ti-pha.
 
57 Xinoi 'bài hapŏng da Sa-lô-môn:
con xau Sôtai, con xau Sô-phê-rêt, con xau Pe-ri-đa,
58 con xau Ja-a-la, con xau Đatcôn, con xau Ghiđên,
59 con xau Sê-pha-tia, con xau Hattin, con xau Pô-kê-rêt Ha-xê-ba-im, con xau Amon.
 
60  Dìq dŏng 'bài mangai patìh ta hnem cùh waiq, wa con xau da hapŏng Sa-lô-môn, 392 ngai
 
61 Cô 'bài mangai tŏc enh Ten-mên-ah, Ten-hat-sa, Kêrup, Ađôn, wa enh Imê; mahaq wì ùh pa'noh jah dèh boc yaq wa xèm xinoi wì joq mangai Is-ra-ên.
 
62  Con xau Đê-la-ja, con xau Tôbia, wa con xau Nê-cô-đa, 642 ngai
 
63 Phàn 'bài pajàu con xau Ha-bai-ja, con xau Hacôt, con xau Bat-xi-lai, mangai cô yŏc mai ta con cadrì da Bat-xi-lai, mangai Ga-la-at, aih ma jah creo tiaq hiniq Bat-xi-lai.
64 'Bài mangai aih chaq dèh xinoi ta sech achìh xinoi, mahaq chaq ùh hnoq, taiq 'màng aih wì 'bìq 'noh đac, pi jah broq pajàu, wì bu dàng mangai padrùh. 65 Tình trùang tàt wì ùh am wì caq 'bài ngè hadròih gòm trùh jò i mòiq ngai pajàu yŏc Urim wa Thumim hi waiq bòch Boc Plình.
 
66 Dìq ca wì pajùm khoi hlài jah 42.360 ngai, 67 enh gùng ca cla wì hapŏng cadrì wa hapŏng calô, jah 7.337 ngai; hadai i 245 ngai gu cadrì gu calô calêu. 68 Wì haq i 736 toq axêh, 245 toq con axêh la, 69 435 toq lŏcđa, 6.720 toq lùa.
 
70 I 'nah ngai 'bài con ramua dèch am cùng hang đòiq jùp đò bìac broq. Tình trùang dèch am 1.000 capiac wang, 50 toq khai, wa 530 blah eo ca pajàu. 71 I mòiq 'nah hòm wì con ramua da hadròng hadrech dèch am 170 kìq wang, wa 2.200 capiac 'bac. 72 Phàn mangai jàn dèch am jah 170 kìq wang, 909 kìq 'bac, wa 67 blah eo ca pajàu.
73 'Màng aih, 'bài pajàu, mangai Lêwi, mangai gòm rap 'mang ngo, mangai calêu, mòiq 'nah mangai jàn, mangai patìh hnem cùh waiq, wa dìq dŏng ca Is-ra-ên, dìq khoi hlài ŏi dèh ta phôq cla.
Êxra Đŏc Bàu Ranenh
Trùh khê tapèh, dìq dŏng jàn Is-ra-ên khoi jah ŏi dèh ta phôq cla.