Thò Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih Ta Phôq
Philip
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Cô hiniq da mangai rìh ŏi ta nòi creo Philip.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Brong 1:1 ta Sech Philip am ca bèn loq cabô achìh Sech cô. Paulô achìh thò cô jò ŏi ta tù Rôma. Haq hadai achìh thò Cô-lô-se wa Phi-lê-môn jò ŏi ta tù. Paulô achìh thò cô hanam 61 Atìq C.
Bàu Anoi:
Mangai ta Tagop Hadròih Philip thê Ep-ba-phô-đich 'ràng tabàih xam 'bac ca Paulô. Ep-ba-phô-đich khoi loh ca ùh hrŏc ta Rôma, èh mangai Tagop Hadròih hlè lèt taiq bìac aih. Ep-ba-phô-đich loq enh bròc ta hnem. 'Màng aih Paulô achìh thò cô am ca Ep-ba-phô-đich 'ràng am ca Tagop Hadròih ŏi ta Philip, manè wì haq taiq tabàih wa can loq waq da wì haq.
Bàu yi nhet achìh ta sech cô aih can bùi manoh, loq bùi manoh ŏi ta Chuaq Jêxu. Taiq i mangai tagit ŏi ta'ne mangai Tagop Hadròih wa enh gùng dìq, Paulô pa'yèp ca wì haq bìac manoh padèch dađeh, wa chaq bìac am ca dađeh ma jah 'ràng trùh bìac lah axong ta Tagop Hadròih. Bàu ta sech cô hadai patô hiniq da bìac Chuaq Jêxu khoi wìa Mangai ŏi ta 'nat 2:5–11.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao wa Bàu Manè wa Waiq Khàn: 1:1–11
2. Dìq ca Bìac Cla Paulô glàm dèh can rìh: 1:12–26
3. Bàu Pariaq Hnài: 1:27—2:18
A. Rìh Can Rìh tajì ta Bàu Lem: 1:27–30
B. Yŏc Manoh da mangai patìh loq hapŏng tiaq Chuaq Jêxu: 2:1–18
4. Mangai bua da Paulô: 2:19–30
5. Bàu Pa'yèp pariaq hnài ca Mangai xôq loq enh tiaq ranenh Yothaiq: 3:1—4:1
6. Bàu pariaq Hnài lùch; Bàu Manè wa Bàu Pulùch: 4:2–23
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Paulô, ma Ti-mô-thê, mangai patìh da Chuaq Jêxu Crich, gòi bàu bòch hmàih dìq ca mangai hadròih ŏi ta phôq Philip, pajùm ca mùc sù ma wèq 'bài mùc sù, wa 'bài chàp sùq:
Waiq xìn Boc Plình, Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich hnhu am ca pì bìac am dech, wa bìac catèm ta manoh.
Au manè apôi Boc Plình da au rìm yàng jò au hmàng ca pì. Jò au waiq khàn au yôt yôt yŏc manoh bùi waiq khàn am dìq dŏng ca pì, taiq pì khoi patìh pajùm ti au ta bìac anoi 'noh Bàu Lem enh jò baxèm trùh manàiq. Au lùi cajap joq 'nàng Boc Plình ma khoi baxèm broq bìac lem ta pì jah broq gêh trùh hì da Chuaq Jêxu Crich.
Au hèm trùh dìq dŏng ca pì 'màng aih joq troq, taiq pì ŏi ta manoh au, 'nhac ca jò au ŏi ta tù, loq jò au palem wa tarahen troq dèh ca Bàu Lem, pì hadai khoi jah i bìac am dech pajùm ti au. Boc Plình hnoq, au joq yŏc manoh cliac loq waq ca pì xam manoh xa-ŏch tamèt da Chuaq Jêxu Crich.
Bìac au ma xìn jò au waiq khàn, aih xìn bìac pì loq waq ca dabau rai èh rai tŏc tam ta bìac 'nì loq wa bìac canao loq, 10 đòiq pì jah canao loq bìac cleq ma lem dìq jaq, waq ca pì jah hreo hliang ùh i ca nòi jah trech trùh hì da Chuaq Jêxu Crich, 11 taiq pì khoi jah ùc bình halùih xam plì ta-atoq trùh enh Chuaq Jêxu Crich, đòiq hiniq Boc Plình jah manè wa jah 'ngah 'ngai.
12 Ôi oh daq au enh pì loq, bìac cleq lam trùh ca au, aih khoi broq ca Bàu Lem jah tapèch yi hnao. 13 'Bài lình ma wèq hnem cwan wa dìq ca mangai ma 'noiq loq ro, au taiq Chuaq Jêxu Crich ma 'bìq càt xam caxi mem, 14 wa bàc ngai oh daq hnoq au ŏi tù, èh broq ca wì haq i manoh tanuq yi càn ta Chuaq Jêxu Crich, hùa anoi hlài Bàu Boc Plình, ùh hìaq loq yùq crè.
15 Joq, i 'nah ngai i manoh loq tarènh tagìq tagìa ma jah anoi hnài Bàu Chuaq Jêxu Crich, mahaq hadai i mangai yŏc manoh lem anoi hnài Bàu Chuaq, 16 'bài mangai cô broq tiaq manoh wì haq loq waq; wì haq loq Boc Plình khoi ràih au đòiq hi palem ca Bàu Lem, 17 mahaq 'bài mangai tau, taiq manoh wì haq amùc, wì ùh i manoh joq 'nàng anoi hnài bàu Chuaq Jêxu Crich, wì haq xoh đeh broq 'màng aih jah tam bìac mango ca au jò au ŏi tù. 18 Mahaq ùh troq cleq, 'nhac ca 'màng leq ji khòh. Wì broq bìac aih xam manoh patìah, loq manoh joq 'nàng, Bàu da Chuaq Jêxu Crich xôq khoi jah anoi hnài, 'màng aih au lem bùi.
Au xôq ŏi lem bùi hòm, 19 ma jah 'màng aih au loq, nhò pì waiq khàn, wa nhò Yiang Hadròih da Chuaq Jêxu Crich broq ca au jah i lòiq, 20 'màng ca au i manoh gòm canòm cajap cô, 'nhac ca au glàm bìac 'màng leq ji ùh broq ca au camaih, mahaq xam manoh tanuq au broq 'ngah 'ngai hiniq Chuaq Jêxu Crich 'nhac ca au rìh loq cachìt. 21 Ma jah 'màng aih, au rìh am ca Chuaq Jêxu Crich, au cachìt èh i lòiq ca au. 22 Mahaq tàng au ŏi rìh chac hamac cô, aih au jah 'ràng bàc mangai trùh ti Chuaq. Au ùh 'nì au khòh ràih trong leq. 23 Au 'nang ŏi ta'ne baiq trong, trong cachìt wa trong rìh. Au ma enh lam ŏi ti Chuaq Crich aih yi lem, 24 mahaq tàng au ŏi rìh tiaq trong chac hamac, aih trong yi nhet ca pì. 25 Au lùi cajap 'màng aih, au loq au xôq ŏi hlài ti dìq dŏng oh daq đòiq jùp pì jah yòng càn wa lem bùi ta manoh lùi, 26 'màng aih, pì jah i bàc bìac manè apôi ta Chuaq Jêxu Crich jò au trùh hmàih hòm.
Pariaq Đòiq Jah Cajap
27 Mahaq bìac ma nhet, pì phai caq ŏi 'màng leq đòiq pì tajì dèh ca Bàu Lem da Chuaq Jêxu Crich, 'nhac ca au trùh hmàih pì, loq ùh i ca au, au hadai jah loq pì xôq yòng cajap, pajùm mòiq manoh capoch palem dèh ca Bàu Lem. 28 Apaq crè cleq ca mangai enh tagit ca bèn, 'màng aih broq ca jah xìt đòiq patô wì haq jah 'bìq raliang cađac, mahaq pì jah dèch claih, aih bìac trùh enh Boc Plình. 29 Nhò Chuaq Jêxu Crich Boc Plình hnhu am xôq ca pì, ùh xài toq lùi Chuaq Jêxu Crich hi hêq, mahaq phai chìuq nan xa ti Haq hòm. 30 Pì hadai 'nang chìuq tabroq tajêh, tìah ca pì khoi jah hnoq nòi au nèh, wa khoi jah tàng manàiq cô au hadai ŏi ta'blêq.