Bàu Rabiaq
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Ta Sech Ê-xê-chi-ên 17:2, xam bàu Yothaiq, wì achìh hlài chù hiniq Sech Rabiaq: bàu alìah. Ta Sech Bàu Rabiaq bàc yàng mangai achìh yŏc bàu patìah đòiq achìh bàu. Bàc brong bàu rabiaq cô đêq, mahaq i hiniq anoi 'noh mangai caq ŏi 'màng leq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
'Nhac ca baxèm sech i hiniq Sa-lô-môn mangai achìh, jah hnoq ta 'nat atìq i mangai 'noiq hadai achìh bàu. Taiq Sa-lô-môn achìh yi bàc dìq, bèn jah loq Sech Bàu Rabiaq khoi achìh hanam 1000 A.C.
Bàu Anoi:
Tiaq bàu ta 'nat 1:1–7, Sech Bàu Rabiaq khoi achìh đòiq broq am ca mangai blùng jah “wèq dèh manoh hèm; broq am ca mangai 'yoh hanam jah i can loq 'nì wa loq hèm broq troq” (1:4); wa broq am ca mangai rabiaq jah i can rabiaq hòm (1:5). Jò jah mùt tam ca dađeh can khôn rabiaq wa loq 'màng leq wia ca bìac blùng, èh jah i padren hiwa wa broq gêh rìm hiniq. 'Nhac ca Sech Bàu Rabiaq patô ca mangai trong troq lem đòiq rìh, xèm bàu achìh da can khôn rabiaq ma yi nhet, aih nhò yùq crè ca Chuaq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: Gleq Khoi Achìh wa Hiniq Achìh: 1:1–7
2. Trong Tiaq Bàu Khôn Rabiaq Yi Lem Dìq Dŏng: 1:8—9:18
3. Bàu Rabiaq da Sa-lô-môn Achìh: 10:1—22:16
4. Bàu Anoi da Mangai Khôn Rabiaq: 22:17—24:34
5. Bàu Rabiaq Hòm da Sa-lô-môn Achìh: 25:1—29:27
6. Bàu Achìh da A-gu-rò wa Lê-mu-ên: 30:1—31:9
7. Bàu Achìh Pulùch: Mai Lem Dìq ca Jaq: 31:10–31
1
Bìac Khôn Rabiaq I Lòiq
Bàu rabiaq da Sa-lô-môn, con calô bùa Đawit, bùa da Is-ra-ên.
Đòiq broq ca wì loq bìac khôn rabiaq wa bìac hnài pariaq,
wa đòiq hi canao loq ca can 'nì loq;
Nhàn yŏc bìac hnài đòiq rìh tiaq trong khôn rabiaq,
bìac lem jang, bìac ta-atoq, wa bìac loq broq da-adàng,
đòiq mangai blùng jah can khôn rabiaq,
mangai 'yoh jah bìac hŏc loq wa loq hèm broq troq.
Mangai rabiaq jah tàng wa tŏc tam bìac hŏc waq ca loq 'nì
wa mangai i manoh loq 'nì jah chaq tam bàu hnài rabiaq,
đòiq loq ca bàu hnài rabiaq, bàu alìah,
bàu khôn rabiaq wa bàu đôq da wì haq.
 
Bìac loq yùq crè ca Chuaq aih xèm da bìac 'nì loq.
Phàn mangai blùng khìn đac bìac khôn rabiaq wa bàu hnài.
Mangai Broq Tôiq Loq Padô 'Nùt
Ô con, tamàng bàu hnài pariaq da baq oq
wa apaq cađac trong hnài da miq;
Bàu hnài pariaq aih jah tìah mòiq gwiang caxi riang lem lình ti gàu con,
tìah ca ngè caxi wang bac ti ranŏng.
 
10 Ô con, tàng mangai i tôiq chaq trong padô 'nùt con,
paq tiaq oq.
11 Tàng wì haq doi: “Beq lam ti nhèn gòm rap broq ta-ùc mahem,
gòm broq raliang ca mangai ùh i tôiq;
12 Bèn jah lŏn apom wì haq 'màng ca wì mùt ta ralùng hanang;
troi mangai loh ta hàm cachìt;
13 Bèn jah lŏn apom ngè canaq 'bac da wì haq,
wa hnem da bèn jah bình xam ngè khoi yŏc atùng.
14 Bèn lah axong ca dabau beq,
dìq ca bèn jah i pajùm mòiq cayôp 'bac.”
15 Ô con, paq lam pajùm ti wì haq; padràng jènh con oq,
paq mùt ta trong da wì haq;
16 Taiq jènh wì haq cadàu trùh ta bìac dù,
wa dahôiq đòiq broq ta-ùc mahem.
17 Ma jah 'màng aih tang hlàm
jang ngìa chìm aih khoi 'ngwan;
18 'Bài mangai aih raq gòm rap đòiq broq ta-ùc mahem cla wì,
wa achop broq raliang đac can rìh cla wì.
19 Aih trong da 'bài mangai ham yŏc lòiq ta trong 'mèq 'mac;
lòiq aih èh bahnhung đac can rìh da wì haq.
Khôn Rabiaq Pa'yèp
20 Can khôn rabiaq creo dêh ti trong,
haq capoch dêh ti chòq;
21 Can khôn rabiaq creo tagrùang ti trong;
ti 'mang phôq, doi:
 
22 “Ô mangai blùng, pì loq enh ca bìac blùng trùh jò leq?
Mangai palèu loq enh ca bìac palèu
wa mangai blùng git ca bìac 'nì loq dùnh dàng leq?
23 Jò au tagàih lech ca pì, pì wìh hlài beq;
cô, au ùc yiang au ta pì wa broq ca pì loq ca bàu au.
24 Taiq au creo ca pì, mahaq pì ùh tamàng;
au dèch tì mahaq pì ùh ngan;
25 Pì khoi cađac bàu au hnài pì
wa ùh waq bàu au tagàih lech;
26 Èh jò pì glàm bìac ranàc, au hadai do ca pì;
jò bìac crè yùq trùh ta pì, au jah palèu pì;
27 Jò bìac crè yùq da'ngàc trùh ca pì tìah ca bahùt,
can ranàc glàm mùt ta pì tìah ca cayeo wawenh,
wa bìac nan pa, xalep trùh ta pì,
 
28 “Jò aih wì haq creo dang au, mahaq au ùh tèo bàu;
wì haq dìq jaq chaq au, mahaq ùh jah glàm.
29 Taiq wì haq git ca can rabiaq,
ùh ràih yŏc bìac loq crè ca Chuaq;
30 Wì ùh enh tiaq bàu au hnài,
wa ngan ùh loh cleq bàu au tagàih lech;
31 Taiq 'màng aih wì haq jah caq dèh riang plì da trong cla wì haq,
wa panàc dèh ca bìac 'mèq da cla.
32 Ma jah 'màng aih bìac blàq blènh da mangai blùng jah jêh đac cla wì haq,
wa manoh ùh wèq dađeh da mangai blùng jah broq raliang ca cla wì haq.
33 Mahaq cabô tamàng bàu au èh jah ŏi aiq,
jah catèm, ùh crè ca can ranàc leq.”