45
'Bŏi Calêu Jò Bùa Ta'nèp
Con Calô da Côra Achìh
Manoh au bình halùih bìac bàu hiniq lem.
Au calêu rìm bàu calêu ca bùa.
Rapet au cô wìa long achìh da mangai thài ca achìh bàu thò.
 
Ìh lem yi hnao dìq ca gù calô da con mangai.
Hacùng ìh bình halùih bìac xôq ramŏt;
taiq 'màng aih Boc Plình khoi am xôq ca ìh trùh hloi hloi.
 
Ôi mangai lình dêh, bac chang gùm nòi ca'nam beq,
aih bìac 'ngah 'ngai wa rahù da Chuaq.
Ta bìac rahù càn caiq da ìh, dài bàu joq 'nàng,
manoh habùat wa can ta-atoq, tŏc beq èh jah 'blêq,
đòiq ca tì pah 'ma da ìh am bèn hnoq rìm bìac càn caiq da ìh.
'Bài rang panenh da ìh dìq jaq hin,
penh troq plì nòih da mangai tagit ca bùa;
rìm jàn cro enh 'neq ca jènh ìh.
Boc Plình ôi! Gèq bùa da Ìh jah ŏi hloi hloi,
long wèq cwìang da Ìh aih long wèq cwìang ta-atoq.
Ìh loq waq can ta-atoq wa git bìac dù;
ma jah 'màng aih Boc Plình, aih Boc Plình da ìh,
khoi ùc ca ìh dàu xam can bùi yi hnao ca dìq mangai bua da ìh.
Eo da ìh xua thùm xam linh long gahnàu,
mùc jùac wa ca'nhah cwèq.
Atêh ranac rawŏng enh hnem bùa xam bla rŏih broq ìh bùi manoh.
'Bài con cadrì da bùa, aih con adrùh dìq jaq lem da ìh,
pah 'ma ìh, aih mai bùa padì xam wang gùng Ôphia.
 
10 Ôi con cadrì, phai tamàng cô:
Xìn hèm trùh wa halang don tamàng, hèt đò ca jàn wa hnem da baq.
11 Èh bùa jah loq enh dìq jaq ca hadrò lem da con,
ma jah 'màng aih haq Chuaq da con, khòh loq iu padèch haq.
12 Con cadrì enh Tirò jah 'ràng trùh bìac tabàih;
wì mangai ma padrŏng can ta jàn jah chaq xôq ramŏt da ìh.
13 Con cadrì da bùa dìq jaq 'ngah 'ngai.
Haq caxùnh eo tenh xam wang.
14 Haq jah ajèn enh ngìa ca bùa xam padì nhòm nhìn;
wì con adrùh lam atìq ca haq;
bua haq hadai jah yòng enh ngìa ca bùa.
15 Ta bìac lem bùi dìq jaq
wì haq jah ajèn mùt hnem bùa.
 
16 Wì con calô da ìh jah tìah dèh ca boc yaq;
ìh jah padèch con bùa wèq bàc taneh Diac.
 
17 Au broq ca hiniq Ìh jah hmàng hloi ta dìq ca 'nhòng atìq.
Taiq 'màng aih rìm jàn jah calêu padèch ìh hloi hloi.