69
Bàu Mango Chàu Creo Dang Chuaq
Đawit Achìh
Waiq Boc Plình, xìn dèch atŏc au,
ma jah 'màng aih diac khoi làp trùh mahua yiang au.
Au khoi hlòp jrùq ta ròc,
ùh i ca nòi cachàt jènh;
au khoi trùh nòi diac jrùq,
wa cròng diac càn dêh khoi 'nong au lam.
Au khoi dìq ca padren đòiq creo dang,
hŏng au khoi croh,
mat au khoi loh ca pònh
taiq ngèh gòm Boc Plình da au.
Wì ma ùh i ca nen git ca
au bàc yi hnao ca xàc ta gàu au;
wì mangai ma enh jêh cachìt
au dìq jaq dêh;
au ep đèn hlài bìac
ma au ùh atùng.
 
Waiq Boc Plình, Ìh loq bìac blùng da au,
bìac broq ùh troq da au ùh cadoc jah ca ìh.
 
Waiq Chuaq Boc Plình ma I Cwìang Itai,
xìn paq đòiq ca wì ma canòm ca Ìh camaih taiq nen au.
Waiq Boc Plình da Is-ra-ên, xìn paq đòiq ca wì mangai
ma chaq Ìh 'bìq halê taiq au.
Taiq Chuaq ma au pòq wê bìac camaih,
wa bìac do halê khoi glàp hadrò au.
Au khoi wìa tìah ca mangai hangai ca oh daq au,
tìah ca mangai Diac 'noiq ca oh daq pajùm miq baq.
Ma jah 'màng aih bìac dêh nhang da hnem Chuaq khoi bùh cheo au,
rìm bàu hanip ma wì hanip Ìh khoi ùc 'noh ta gàu au.
10 Ma jah 'màng aih jò au crò hmoi wa rôn ca acaq,
wì haq do halê ca au.
11 Jò au caxùnh eo bai briang ha-on,
au jah wìa mangai broq do ca wì haq.
12 'Bài mangai ha'ngui nòi 'mang ngo phôq anoi halê bìac au;
au jah wìa bàu atac halê da wì mangai jò bù.
 
13 Phàn da au, Chuaq ôi,
jò ta'nàih au waiq khàn ca Ìh.
Ô Boc Plình, nhò can xa-ŏch xam manoh loq waq càn caiq,
xìn tèo bàu ca au xam bàu joq 'nàng dèch claih da Ìh.
14 Xìn dèch au claih ca ralùng ròc jrùq,
xìn paq đòiq au cram;
xìn dèch au claih ca wì mangai ma tagit ca au
wa dèch au claih ca nòi diac jrùq.
15 Xìn paq đòiq ca diac càn làn bahìu au,
ralùng jrùq lŏn au wa hacùng da cadràng hanang catùh au.
 
16 Waiq Chuaq, nhò can xa-ŏch xam manoh loq waq lem lình da Ìh, xìn tèo hlài bàu au;
nhò can xa-ŏch càn caiq da Ìh, xìn tawìh hlài ta au.
17 Xìn paq bahnhung ca hapŏng da Ìh,
ma jah 'màng aih hapŏng da Ìh 'nang glàm bìac ranàc, xìn renh tèo hlài bàu au.
18 Ô Chuaq, xìn trùh haten ca au, rŏt hlài mahua yiang au,
xìn dèch au claih ca wì mangai ma tagit ca au.
 
19 Ìh loq bìac camaih, bìac halê wa bìac palèu da au;
ma jah 'màng aih rìm ngai wì ma git ca au dìq ŏi enh ngìa Chuaq.
20 Bìac camaih khoi broq manoh au 'bìq padah,
au ùh hrŏc.
Au ngèh enh jah hnoq can xa-ŏch, mahaq ùh hnoq;
au chaq mangai alòng, mahaq ùh glàm.
21 Wì am clong mat xang broq dahwèq caq ca au,
jò croh ranŏng wì am ôq diac jòq.
 
22 Waiq ca'bŏng caq hiniang da wì haq loh wìa rahlàp ca wì haq,
wa jò wì haq doi catèm, aih raq wìa hlàm hlech.
23 Waiq xìn mat wì haq loh ca clam wa pi xau hnoq,
wa crŏng wì haq 'bìq tarìt hloi hloi.
24 Waiq xìn ùnh can nòih da Chuaq ùc enh 'nhèq ca wì haq,
wa can nòih càn da Chuaq rùp wì haq.
25 Ngèh enh nòi ŏi da wì haq loh wìa nòi catù,
ùh i mangai leq ŏi ta traiq da wì haq.
26 Ma jah 'màng aih taiq wì haq baxa mangai ma Chuaq khoi jêh,
wa anoi hlài bìac jìq xa da mangai Ìh khoi broq loh habau.
27 Xìn Chuaq ta'mòq tôiq ca wì haq, dìq ca tôiq cô loh tôiq ma 'noiq;
paq am wì haq jah talòm ca bìac ta-atoq da Ìh.
28 Waiq hiniq wì haq jah xùt đac khoi ca sech can rìh,
wa ùh jah achìh 'mùt hiniq ti mangai ta-atoq.
 
29 Mahaq au khoi 'bìq xalep wa jìq xa,
waiq Chuaq xìn bìac dèch claih da Chuaq jah dèch au ti nòi ha'nhèq.
 
30 Au jah calêu padèch hiniq Boc Plình xam bàu calêu,
wa yŏc bàu manè pôi đòiq padèch hiniq Haq.
31 Bìac aih lem manoh Chuaq yi hnao ca dèch am 'bo,
'bo calô i aki wa cachop tawah.
32 'Bài mangai loq paha'neq dađeh jah hnoq bìac lem bùi.
Ôi pì mangai chaq Boc Plình, manoh pì jah parông.
33 Ma jah 'màng aih Chuaq tamàng bàu wì mangai nan xa,
wa ùh khìn mangai da Haq 'nang ŏi tù.
 
34 Ôi plình, crŏng taneh,
diac raxìq wa rìm ngè ma rìh ŏi ta aih, calêu padèch hiniq Chuaq beq.
35 Ma jah 'màng aih Boc Plình cô èh dèch Jê-ru-sa-lem,
wa broq hlài phôq Juđa, am jàn Haq jah ŏi ta aih hloi hloi.
36 Xinoi da hapŏng Chuaq jah taneh aih broq xôxech
wa wì mangai loq waq ca Chuaq jah ŏi ta aih.