73
Boc Plình Broq Lem ca Jàn Is-ra-ên
Asap Achìh
Boc Plình dìq jaq lem ca jàn Is-ra-ên,
aih mangai leq i manoh lem hreo.
 
Mahaq phàn da au, jènh au ten catŏih,
wa cadiang au khoi enh cro.
Ma jah 'màng aih taiq au hnoq mangai ngang dù jah padrŏng can,
au loq i manoh tarènh ca mangai loq padèch dađeh.
 
Ma jah 'màng aih taiq wì haq ùh jìq chac trùh jò cachìt,
chac hamac wì bech clo.
Wì ùh glàm bìac nan xa troi mangai 'noiq,
hadai ùh glàm bìac ranàc 'màng ca mangai ma 'noiq.
Taiq 'màng aih wì haq yŏc bìac loq catèh broq caxi wang bac ti ranŏng,
yŏc bìac ngang dù broq eo yôh paclùm ti chac wì.
Mat wì loh ca tin, taiq chac wì haq bech,
manoh wì haq bình baoq bìac blàq blènh.
Wì haq jù lê, capoch bàu dù xam bìac baxa padip;
wì catèh dađeh wa hacam ca mangai 'noiq.
Hacùng wì haq capoch đùng trùh Boc Plình,
rapet wì haq capoch 'mèq ca mangai crŏng taneh.
10 Taiq 'màng aih bàc mangai jàn tawìh lam tiaq wì haq,
broq tiaq rìm bìac wì haq pa'noh loh.
11 Wì haq doi: “ 'Màng leq Boc Plình jah 'nì?
Wa 'màng leq Chuaq ma Yi Ha'nhèq jah loq?”
 
12 Mangai ngang dù hloi hloi jah catèm,
bìac can padrŏng wì haq jah tŏc tam yi hnao.
 
13 Joq 'ngwan ca au hloi hloi wèq dèh manoh lem hreo,
'nheo tì ùh broq 'mèq hadai khoi 'ngwan.
14 Ma jah 'màng aih xèq ca hì au glàm bìac nan xa,
wa rìm xroq au 'bìq lech hnài.
 
15 Tàng au doi: “Èh au pa'noh bàu 'màng aih”,
Au khoi broq tôiq ùh wèq dèh bàu ca con jàn da Chuaq bla èh.
16 Mahaq jò au hèm haboq đòiq jah loq 'nì bìac aih,
èh bìac aih broq ca au xa ca loq dìq jaq,
17 trùh jò au mùt ta nòi hadròih da Boc Plình,
jò aih raq au jah loq bìac atìq lùch da wì haq.
 
18 Joq 'màng aih, Ìh đòiq wì haq nòi lia,
Ìh broq ca wì haq raliang cro nòi cachìt.
19 Èh 'màng leq wì haq cô èh 'bìq jêh đac ta mòiq rahyàc,
bìac ramòt trùh jêh đac wì haq.
20 Chuaq ôi! Tìah ca jò apô 'mang leq,
jò rìu Ìh hadai khìn bìac broq da wì haq 'màng aih.
 
21 Ma jah 'màng aih jò au mango ta manoh
wa manoh hèm 'bìq hlè lèt,
22 èh au loh ca blùng, ùh 'nì loq cleq;
au tìah ca ngè rôm enh ngìa ca Chuaq.
 
23 'Nhac 'màng aih au xôq ŏi hloi ti Ìh.
Ìh khoi rùp tì pah 'ma au.
24 Ìh ajèn trong ca au xam bàu hnài da Ìh,
khoi ca aih Ìh đìh yŏc au trùh nòi 'ngah 'ngai Ìh.
25 Ta Plình au ùh canòm cabô enh gùng ca Ìh;
ta crŏng taneh au hadai ùh ngèh enh cabô enh gùng ca Ìh.
26 Manoh wa chac hamac au jah hŏnh, mahaq Boc Plình,
Haq raq padren dêh da manoh au
wa xôxech hloi hloi da au.
 
27 Ma jah 'màng aih, joq 'nàng wì ma hangai ca Chuaq dìq 'bìq cachìt lùch,
Ìh jêh dìq ca mangai leq ùh wèq dèh bàu ca Ìh.
28 Phàn da au, au dìq jaq xôq ramŏt, ma jah 'màng aih Boc Plình jah ŏi haten ca au.
Au canòm ca Chuaq đòiq broq hanình đòiq
au anoi 'noh rìm bìac broq da Ìh.