104
Ôi mahua yiang au, dèch bàu manè pôi Chuaq beq!
 
Waiq Chuaq Ìh Boc Plình da au, Ìh dìq jaq càn caiq!
Ìh caxùnh dahwèq xam can 'ngah 'ngai wa rahù dìq jaq.
 
Dudan ca Ìh aih can 'ngah dìq jaq ca-ah,
Ìh hlìa 'bài lòp plình tìah ca hlìa dahwèq po traiq.
Haq dèch 'bài long padêh enh 'nhèq ca lòp diac,
Haq yŏc yùc broq xê đòiq lam hlài ti panan cayeo.
Haq thê cayeo 'ràng bàu Haq,
thê pla ùnh broq hapŏng Haq.
 
Haq khoi broq cajap ca xèm plì taneh,
taiq 'màng aih ùh jò leq tadroq.
Ìh khoi glom plì taneh xam diac;
diac yi ha'nhèq ca bôi wang.
Jò Ìh 'noh bàu thê, diac cadàu mot,
tàng atêh hilùng da Ìh, diac dahôiq cadàu.
Wang rôm dèch ha'nhèq,
thòng loh ca ha'neq,
diac hìu loh nòi Ìh khoi pajaq.
Ìh pajaq ca diac raxìq i acang đòiq ùh hìaq hìu lìq,
pi làp crŏng taneh hòm.
 
10 Ìh broq diac tamŏc ta-ùc mùt thòng jrùq,
đòiq hìu loh ta'ne ca 'bài wang.
11 Diac aih dìq ca ngè rôm jah ôq;
'bài lùa brì hadai jah ôq diac brêh ca croh ranŏng.
12 Chìm broq pù ti kenh 'bò diac,
wa dèch bàu calêu ŏi ti 'bài hamenh long.
13 Enh nòi ha'nhèq Chuaq pùc diac ca rôm wang;
wang rôm jah bình halùih ca plì long da Haq.
14 Haq broq loh nhat đòiq ban 'bài ngè rôm,
long đòiq ca con mangai,
đòiq haq jah broq loh dahwèq caq enh taneh.
15 Alac plì nho broq lem bùi ca manoh mangai,
dàu ôliu broq ca akia hadrò jah 'ngah raho,
wa dahwèq caq broq ca con mangai jah dêh tam.
16 Long rôm wang da Chuaq jah pùc diac tôm tàu,
aih 'bài long hùang nam ma Haq khoi pìt ta Liban.
17 Aih nòi chìm broq pù ta long haq
wa cli coc broq pù ta long 'bat.
18 'Bài wang ha'nhèq aih nòi ŏi da bubi bri,
halèp hmu aih nòi tajŏc broq hnem.
 
19 Chuaq broq loh khê đòiq broq teo hadro jò mùa,
mat mahì loq ca jò haq mùt.
20 Ìh pajaq can clam,
aih damang jò dìq ca ngè rôm loh lam.
21 'Bài baco hlari hadròng grenh ca-ùm đòiq chaq hanùm;
wì chaq dahwèq caq aih Boc Plình ma broq loh ca wì haq.
22 Jò mat mahì hi tŏc,
wì haq hlài cùi dèh ta còp.
23 Jò aih con mangai hi lam abroq;
wì haq hi hlài trùh jò mat mahì mùt.
 
24 Ôi Chuaq, bìac broq da Ìh bàc dìq jaq!
Tiaq dèh can khôn rabiaq, Ìh khoi broq loh rìm bìac,
crŏng taneh bình halùih bìac broq da Ìh.
25 Diac raxìq càn caiq rùng rai
wa rìm bìac càn 'yoh rèn ùh nui dìq.
26 Ŏi ta aih 'bài bong jah lam hlài.
Lê-wia-than ma Ìh khoi broq loh, hadai baxùh bùi ŏi ta aih.
 
27 Wì haq dìq ngèh gòm Ìh đòiq Ìh
am dahwèq caq ca wì haq troq jò.
28 Ìh am ca wì haq, wì haq nhàn yŏc;
Ìh hlìa dèh tì, hi khoi wì haq jah panàc tàu tìa dahwèq caq.
29 Ìh cadoc dađeh,
wì haq yùq crè,
Jò Ìh dèch đac hòi hihèm,
wì haq cachìt wa hlài ta blo taneh.
30 Jò Ìh 'noh dèh Yiang,
rìm ngè jah broq loh,
Ìh broq ca crŏng taneh loh ca neo hlài.
 
31 Waiq xìn can 'ngah 'ngai da Chuaq jah ŏi hloi hloi;
waiq xìn Chuaq lem bùi dèh ca bìac da Haq.
32 Haq ngan plì taneh, plì taneh loh ca tarìt;
Haq bèq rôm wang, rôm wang loh nhòi.
 
33 Lùch 'nhòng au, au enh calêu padèch hiniq Chuaq,
au jah calêu padèch hiniq Boc Plình da au.
34 Waiq xìn bìac hèm haboq da au jah lem manoh Haq,
ma jah 'màng aih au lem bùi ŏi ta Chuaq au.
35 Waiq xìn mangai broq tôiq phai cachìt đac khoi ca crŏng taneh,
wa mangai ngang dù pi i hòm.
 
Ôi mahua yiang da au, dèch bàu manè pôi Chuaq beq!
 
Manè pôi Chuaq!