107
Phai manè pôi Chuaq, ma jah 'màng aih Haq dìq jaq lem.
Can xa-ŏch xam manoh loq waq da Haq trùh hloi hloi.
 
Mangai leq da Chuaq ma khoi jah dèch rŏt,
aih wì mangai khoi jah dèch claih khoi ca tì mangai ma git ca wì haq, phai doi 'màng aih.
Taiq Haq khoi gop 'bài mangai 'bìq yŏc 'noh enh bàc Diac 'ràng hlài enh gùng
pah 'mat mahì loh wa pah 'mat mahì mùt, enh pah 'ngeo ca 'mat mahì loh wa pah 'ma ca 'mat mahì loh.
 
'Bài mangai ma lam lac ta đùng braih càn.
Ta đùng wang wê wì ùh chaq hnoq phôq đòiq broq nòi ŏi.
Wì loh ca pangot hrah, croh ranŏng;
mahua yiang wì loh ca 'yrêh 'yrep.
Ta bìac nan xa wì creo dang hiniq Chuaq,
wa Chuaq dèch wì haq claih khoi ca bìac xa nan.
Haq ajènh wì lam ti trong jang
trùh ta phôq wì ma broq nòi ŏi.
Wì haq phai loq manè pôi Chuaq nhò can xa-ŏch xam manoh loq waq hloi hloi da Haq,
rìm bìac halac Haq khoi broq ca con caiq da con mangai.
Ma jah 'màng aih Haq am ca mangai croh ranŏng jah ôq diac,
wa mangai pangot jah panàc ca dahwèq caq jìang wa tàu tìa.
 
10 'Bài mangai ma ŏi ta nòi clam wa ta 'mù da can cachìt;
'bài mangai ŏi tù wa clang xam caxi men tagwat.
11 Ma jah 'màng aih wì haq khoi tajraq hlài ca bàu Boc Plình,
wa ngan ùh loh cleq bàu patô trong da Chuaq Ma Yi Ha'nhèq.
12 Chuaq broq ca manoh wì haq tagah lep taiq bìac abèq abroq lep trap;
wì haq cro, ùh i cabô jùp đò.
13 Ta bìac ranàc wì haq creo dang Chuaq
wa Chuaq dŏih dèch wì haq claih ca bìac xalep.
14 Chuaq 'noh wì haq loh khoi enh nòi clam clôiq
wa 'mù da can cachìt, blai đac xi men tagwat càt wì haq.
15 Wì haq phai manè pôi Chuaq taiq can xa-ŏch xam manoh loq waq chìuq àt dùnh da Haq,
taiq bìac halac ma Haq khoi broq ca con caiq con mangai.
16 Ma jah 'màng aih Haq khoi blai đac 'bài 'mang ma broq xam đùng
wa 'bài long rahlòng ma broq xam mem.
 
17 I mòiq 'nah ngai blùng awàt taiq khoi tiaq trong broq tôiq
wa ngan dù khoi 'bìq baxa.
18 Mahua yiang wì haq ramòt ca rìm ngè caq,
tiaq 'màng aih wì haq khoi lam haten ca 'mang da can cachìt.
19 Ta bìac ranàc wì haq creo dang Chuaq
wa Chuaq dŏih dèch wì haq claih ca bìac xalep.
20 Chuaq am bàu thê wì haq jah brêh,
Chuaq dèch wì haq claih khoi enh can cachìt.
21 Wì haq phai manè pôi Chuaq taiq can xa-ŏch xam manoh loq waq chìuq àt dùnh da Haq,
taiq bìac halac ma Haq khoi broq ca con caiq con mangai.
22 Wì haq phai dèch am ngè tadreo manè pôi
wa anoi 'noh 'bài bìac broq da Haq xam 'bài bàu calêu manè pôi.
 
23 I 'nah ngai lam xam bong ta diac raxìq,
wì haq abroq ta diac raxìq.
24 Wì haq khoi hnoq bìac broq da Chuaq,
bìac halac halùai nòi jrùq diac raxìq.
25 Chuaq 'noh bàu,
diac raxìq loh ca cayeo dêh wa lai laq càn.
26 Wì 'bìq dèch tŏc trùh yùc plình ma ha'nhèq,
khoi èh ca'nìh hlài trùh nòi ma dìq jaq jrùq da diac raxìq,
manoh loh ca mango taiq xalep.
27 Wì haq cro cria tìah ca mangai bù,
rìm bìac ma rabiaq da wì haq loh ca hnhung dìq.
28 Èh ta bìac ranàc, wì haq creo dang Chuaq;
Haq dŏih dèch wì haq claih ca bìac xalep.
29 Chuaq broq ca cayeo bahùt hatenh
wa broq hatenh ca lai laq da diac raxìq.
30 Wì haq bùi lem taiq diac raxìq khoi hatenh:
Chuaq 'ràng wì haq trùh chua bong nòi wì ngèh enh.
31 Wì haq phai manè pôi Chuaq taiq can xa-ŏch xam manoh loq waq da Haq,
taiq bìac halac ma Haq khoi broq ca con caiq con mangai.
32 Wì haq phai loq broq 'ngah hiniq Chuaq ta'ne bàc mangai tagop,
wa loq calêu padèch hiniq Haq ta nòi wì mangai craq phôq.
 
33 Chuaq broq ca cròng diac loh ta nòi đùng wang wê,
wa diac tamŏc loh ta nòi taneh croh.
34 Nòi đùng taneh jìang loh ca nòi wang wê đùng taneh xang,
ma jah 'màng aih bìac ngang dù da jàn ŏi ta aih.
35 Chuaq broq ca đùng braih càn loh tamŏc diac,
taneh croh wia tamŏc diac.
36 Chuaq am ca wì mangai ma pangot hrah ŏi ta aih,
đòiq wì broq hlài phôq đòiq ŏi.
37 Wì haq rai adrech nòi đùng taneh,
pìt nho ta wùan wa loh ca lem jìang.
38 Chuaq am xôq ca wì haq, broq ca wì xa-ông loh tam bàc,
ngè aban da wì haq loh tam ca bàc.
 
39 Jò sôq mangai loh ca xùch, 'bìq padit padiang,
wa 'bìq ranàc, xalep wa mango,
40 Chuaq ùc 'noh bìac camaih ca 'bài mangai gù craq da wì haq,
broq ca wì haq lam lac ta đùng braih càn ùh i trong lam.
41 Mahaq Chuaq dèch dŏih mangai nan xa loh khoi enh bìac ranàc
wa broq ca cadraq wì haq loh bàc tìah ca calùh trìu.
42 Wì mangai rìh lem jang jah hnoq bìac aih wa lem bùi,
mahaq mangai ngang dù phai bàng hacùng wa ŏi hatenh.
 
43 Mangai leq i khôn rabiaq phai hèm trùh ca bìac cô,
wa hèm haboq can xa-ŏch xam manoh loq waq da Chuaq.