Rut
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Bàu achìh cô anoi Rut, yaq co da bùa Đawit. Enh hadròng hadrech haq i Mari ma xa-ông Jêxu loh. (Mathêu 1:1,5). Bàu anoi da Rut ŏi ta dadroang calah jò i can catèm ta'ne Is-ra-ên wa Moap. Bìac cô khoi loh jò jàn Yothaiq tiaq Boc Plình xam manoh lùi joq 'nàng.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh 'nì joq 'nàng mangai achìh, mahaq tiaq craq Yothaiq enh calah nèh, wì doi, Sa-mu-ên mangai achìh. Mahaq tiaq bàu achìh ta 'nat: 4:17,22, i mangai hnài doi sech cô khoi achìh ta dadroang mangai bùa Yothaiq wèq cwìang, joq 'nàng atìq hanam 1000 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi ma nhet dìq jaq ta sech cô aih: Can dèch rŏt hlài. Hiniq aih khoi achìh 23 yàng ta sech Rut cô. Bàu ta sech Rut hadai patô 'noh can loq waq haq – aih can loq waq ma dèch am dađeh ca Boc Plình wa am ca mangai 'noiq. Aih hadai can loq ma broq gêh tôm ranenh Haq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu baxèm: Na-ô-mi hnhung dìq dŏng: 1:1–5
2. Na-ô-mi wìh hlài enh Moap: 1:6–22
3. Rut wa Bô-ô glàm ca dabau ta đùng taneh gat 'mau mì: 2:1–23
4. Rut lam trùh Bô-ô ŏi ta haneh len 'mau mì: 3:1–18
5. Bô-ô tình yŏc Rut broq mai: 4:1–12
6. Bàu pulùch: Na-ô-mi khoi gêh tôm: 4:13–17
7. Bàu pulùch broq gêh: Xinoi da bùa Đawit: 4:18–22
1
Na-ô-mi Lam Trùh ta Gùng Moap
'Nhòng 'bài cwan hadrah wèq cwìang, i bìac pangot hrah trùh. I mòiq ngai enh phôq 'Bêt-lê-hem gùng Juđa, lam dèh ti mai wa baiq toq con calô, lam trùh ŏi đò ta gùng Moap. Hiniq haq Ê-li-mê-lec, hiniq mai haq Na-ô-mi, baiq toq con calô Maclôn wa Ki-li-ôn, mangai Ep-ra-ta pah 'Bêt-lê-hem ta gùng Juđa. Wì haq lam trùh ta gùng Moap wa ŏi ta aih.
Èh Ê-li-mê-lec, ŏng da Na-ô-mi cachìt đòiq hlài Na-ô-mi ti baiq toq con calô haq. Wa haq yŏc mai ta 'bài gu cadrì Moap, mòiq ngai hiniq Otpa, mòiq ngai hiniq Rut. Wì haq rìh ŏi ta aih ùac aiq 10 hanam. Atìq ca aih Maclôn wa Ki-li-ôn hadai cachìt, đòiq Na-ô-mi ŏi rìh pi i ca ŏng wa ùh i ca con.
Na-ô-mi wa con mai Moap
Jò aih Na-ô-mi tàng wì doi, Chuaq khoi hnoq wa xa-ŏch dèh ca jàn Haq, am dahwèq caq ca wì. Haq padinh yòng dèh ti baiq toq con mai, loh enh gùng Moap wìh hlài ta gùng 'Bêt-lê-hem. 'Màng aih, haq cađac dèh nòi haq ma ŏi, lam dèh ti baiq toq con mai đòiq hlài ta gùng Juđa.
Mahaq Na-ô-mi doi dèh ca baiq toq con mai: “Chôp wìh hlài dèh ta hnem miq baq chôp beq, waiq Chuaq broq lem ca chôp tìah troi chôp khoi broq lem ca baiq toq con calô au ma khoi pi i, wa broq lem ca cla au hadai. Xìn Chuaq am ca chôp jah catèm ŏi nòi hnem ŏng neo.”
Hi khoi haq oc hìp wa haq, èh wì haq hmoi 10 wa doi: “Ùh, ma enh lam tiaq miq trùh ta gùng da miq.”
11 Mahaq Na-ô-mi tèo: “Ôi con cadrì au, hlài beq, lam broq cleq ti au? Au ma ŏi jah i 'bài con calô ta cliac đòiq broq ŏng chôp con 'mòh? 12 Ôi con cadrì au, loh hlài beq, au khoi craq hrìn ma ŏi wìa yŏc ŏng hòm? 'Nhac ca manàiq au doi, au i manoh ngèh hòm chìu hì cô au yŏc ŏng, 'nhac ca au xa-ông hòm con calô, 13 chôp ma nui gòm trùh jò wì haq yòng càn, chôp ùh yŏc òn ŏng 'noiq 'mòh? Ùh đòh, ôi wa con, can mango da au bàc yi hnao ca chôp, taiq tì da Chuaq khoi hnhu 'noh tabroq ca au.”
14 Baiq ngai con hmoi, khoi èh Otpa hìp dèh yaq hi khoi loh lam, mahaq Rut loq waq dèh yaq dìq jaq, èh oc dèh yaq, ùh chìuq talah ca haq.
15 Èh Na-ô-mi doi ca Rut: “Cô, mai ma daq khoi hlài dèh ta gùng wa 'bài can kiac da haq, pình hlài tiaq haq beq.”
16 Mahaq Rut tèo: “Xìn apaq thê au talah ca yaq, ma jah 'màng aih yaq lam ta leq au lam dìq ta aih, yaq ŏi ta nòi leq, au ŏi dìq ta nòi aih, jàn da yaq aih jàn da au, Boc Plình da yaq aih Boc Plình da au. 17 Yaq cachìt ta nòi leq, au hadai enh cachìt wa jah catùh ta nòi aih. Tàng loq i bìac ma 'noiq yi crài ca bìac cachìt lah au khoi ca yaq, xìn Chuaq ùc bìac dìq jaq 'mèq trùh ca au.” 18 Jò Na-ô-mi hnoq Rut enh tiaq joq 'nàng, èh haq pi capoch hòm.
19 'Màng aih wa hlài ta 'Bêt-lê-hem. Jò wa trùh, dìq ca mangai ta phôq ta-ùang ta-àt. 'Bài gu cadrì bòch dabau: “Ajòq cô Na-ô-mi ùh?”
20 Na-ô-mi tèo: “Apaq creo ca au Na-ô-mi, mahaq creo ca au Mara, ma jah 'màng aih Haq ma I Cwìang Itai Dìq Dŏng, khoi broq ca au 'bìq pagau pagùa.” 21 “Au loh lam bình halùih, mahaq Chuaq tìch au hlài tì dech. Chuaq khoi ùc bìac 'mèq ca au. Haq ma I Cwìang Itai Dìq Dŏng broq au 'bìq raliang piang, 'màng aih ŏi creo broq cleq ca au Na-ô-mi.”
22 'Màng aih, Na-ô-mi wa Rut mangai Moap, con mai da Na-ô-mi, loh enh gùng Moap wìh hlài ta 'Bêt-lê-hem jò baxèm gat 'mau mat.