Thò Da Paulô Gòi Ca
Tit
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jò Paulô cađac An-ti-ôt, đòiq anoi hlài dèh bàu hnài ca craq Tagop Hadròih ta Jê-ru-sa-lem, haq 'ràng Tit lam pajùm ti haq. Jò Paulô lam trong yàng piq hnài Bàu Lem wa broq bìac ŏi ta Tagop Hadròih Ê-phê-sô, i Tit broq pajùm ti haq. Enh nòi aih, Paulô thê haq lam ta Cô-rinh-tô đòiq jùp đò Tagop Hadròih aih. Atìq ca Paulô khoi jah ca'naih enh tù Rôma yàng mòiq, Tit broq bìac pajùm ti haq ta nòi Crêtê. Atìq ca aih Paulô thê haq ŏi ta aih đòiq broq gêh bìac ma nhet.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò cô hanam 64 Atìq C. jò haq ŏi ta phôq Cô-rinh-tô.
Bàu Anoi:
Paulô achìh thò ca Tit am ca loq broq 'màng leq jò i mangai tajraq hlài ca haq. Haq hadai hnài bìac manoh lùi wa rìh tiaq trong troq, wa 'màng leq tajraq hlài mangai hnài amòng. Haq hadai am ca Tit loq haq jah broq bìac leq atìq cô èh.
Rìm 'Nat:
1. Bàu ca Mangai Craq: 1:1–9
2. Bàu ca Mangai Hnài Amòng: 1:10–16
3. Bàu ca 'Bài Mangai 'Noiq: 2:1–15
4. Bàu ca Mangai Lùi: 3:1–8
5. Bàu Tèo Hlài Bìac Ùh Troq: 3:9–15
1
Gòi Bàu Bòch Hmàih
Au, Paulô, hapŏng da Boc Plình, sùq đô da Chuaq Jêxu Crich, đòiq pa'nhrang manoh lùi 'bài mangai Boc Plình ma khoi ràih, wa hnài wì haq bàu joq 'nàng ma tiaq can rìh hadròih, taiq ngèh gòm ca bìac jah rìh hloi hloi, aih can rìh ma Boc Plình ùh capoch amòng, khoi rùp bàu am adroi ca i jò baxèm, mahaq troq ca jò pajaq, Haq khoi pa'noh dèh bàu xam bìac anoi hnài bàu Boc Plình khoi jao ca au tiaq bàu thê da Boc Plình, Chuaq ma dèch bèn.
Au gòi thò cô ca Tit, con joq 'nàng da au pajùm mòiq manoh lùi:
Waiq xìn Boc Plình Baq, wa Chuaq Jêxu Crich, Chuaq ma dèch bèn, am xôq ramŏt wa can catèm ca ìh.
Bìac Tit Phai Loq wa Broq
Au đòiq ìh ŏi hlài ta Crêtê đòiq ìh ti palaoq hlài rìm bìac ma 'nhòq jah ta'mroq, wa tiaq bàu au ma khoi tanap, đòiq ràih craq broq gàu Tagop Hadròih ŏi ta rìm phôq. Craq broq gàu Tagop Hadròih phai mangai ùh i ca nòi jah trech, haq yŏc mòiq mai, con caiq phai lùi Chuaq, ùh hìaq i bàu doi wì manhài trài loq ùh iu bàu miq baq. Mùc Sù wèq 'bài Tagop Hadròih phai mangai ùh i ca nòi jah trech, ùh catèh, ùh nòih, ùh gìan ca alac, ùh ngang dù, ùh ham ca lòiq ùh troq, mahaq phai loq đìh yŏc tamoi, loq enh bìac lem, nui pagàt dađeh, ta-atoq, hadròih, wa loq wèq dađeh, wèq cajap ca bàu Chuaq joq 'nàng tìah ca khoi tàng hnài, đòiq nhò bàu joq 'nàng, jah pariaq hnài wa jah tajraq hlài ca wì ma enh tarahen.
10 Ma jah 'màng aih, i bàc ngai blàq manoh, capoch bàu lìq làn, padô 'nùt, yi hnao aih 'bài mangai tiaq ranenh lè cat akia, 11 ep bàng hacùng wì haq, ma jah 'màng aih wì hnài bìac ùh đang ca hnài, broq raliang cađac manoh lùi da tang cadraq taiq enh waq ca 'bac wì. 12 I mòiq ngai pajàu ta cla wì haq, i doi: “Mangai Crêtan loq amòng, manoh ngang dù tìah ca ngè ta rôm, ham toq ca acaq wa alah.” 13 Bàu anoi hlài aih troq joq 'nàng, 'màng aih ìh ep gràm bàu lech ca wì haq waq ca wì haq cajap manoh lùi, 14 apaq tàng bàu 'mon rangot ùh troq da mangai Yothaiq, wa bàu thê da 'bài mangai ma ùh waq tamàng bàu joq 'nàng. 15 Phàn da mangai lem hreo, bìac cleq xôq lem hreo, mahaq 'bài mangai amùa wa mangai i ca manoh ùh lùi, èh ùh i cacleq ma lem hreo. Ma joq 'nàng, manoh hèm wì haq wa manoh loq da wì haq dìq manhài trài. 16 Wì haq padèch dađeh doi wì canao loq ca Boc Plình, mahaq tiaq bìac wì haq broq, dìq hangah cađac Boc Plình, wì haq joq đang ca ramòt, i manoh ùh dì tiaq, wa ùh đang ca broq mòiq bìac cleq ma lem.