Sô-phô-ni
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sô-phô-ni i hiniq: “Chuaq wèq ban”. Atìq ca bùa Ê-xê-chia jàn Yothaiq ùh tiaq trong ranenh troq, mahaq bùa Jôsia broq loh bìac đòiq ha'naoq hlài can rìh jàn. Mahaq wì haq ùh dì tiaq bàu aih, 'màng aih wì haq phai 'bìq Boc Plình hadrah.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Sô-phô-ni mangai xinoi ta 'nhòng 4 da bùa Ê-xê-chia. Sô-phô-ni patô 'noh manoh loq bàc bìac wèq cwìang wa hadrah. Tiaq brong 1:1 Sô-phô-ni anoi 'noh bàu loq adroi jò bùa Jôsia wèq cwìang, hanam 640-609 A.C. Sech khoi jah achìh hanam 630 A.C.
Bàu Anoi:
Sô-phô-ni i manoh hèm enh waq anoi 'noh Boc Plình padon hadrah jàn Juđa. Haq anoi 'noh Hì da Chuaq padon trùh jò Haq baxa 'bài Diac. Mahaq haq hadai anoi 'noh Boc Plình jah xa-ŏch ca jàn Haq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu baxèm: 1:1–3
2. Hì hadrah padon trùh ca Diac Juđa wa Diac ma 'noiq: 1:4–18
3. Bìac Hadrah ca 'bài Diac: 2:1—3:8
4. Mangai xrong hlài jah Boc Plình rŏt dèch hlài: 3:9–20
1
Hì Hadrah Ca Juđa
Cô bàu Chuaq doi ca Sô-phô-ni, con Cusi, xau Gê-đa-lia, xau chi A-ma-ria, xau chô Ê-xê-chia ta 'nhòng Jôsia, con Amon, bùa Juđa.
“Au hwit đac dŏng dìq rìm
bìac khoi ca crŏng taneh,”
Chuaq doi 'màng aih.
“Au jêh đac dŏng con mangai wa ngè rôm,
chìm ta plình
wa ca ta diac raxìq.
Au hwit đac dìq tôiq lôi wa mangai ngang dù;”
 
“Au jêh đac con mangai
khoi ca crŏng taneh,”
Chuaq doi 'màng aih.
“Au dèch tì jêh baxa Juđa
wa dìq ca jàn ma ŏi ta Jê-ru-sa-lem;
Au bahnhung đac dŏng phàn tagùq rangàu ma ŏi xrong da Ba-an,
wa 'bài thài ma tadreo can kiac khoi nòi cô xam dìq ca hiniq pajàu ma khoi am rù ca Au.
Au jêh đac 'bài mangai ma heo tŏc enh crŏng hnem hacùn cràng cùh waiq mat mahì,
mat khê, wa halŏng.
Au hadai jêh đac 'bài mangai cùh waiq Chuaq pachac ca Chuaq,
mahaq hadai pachac ca can kiac Mincôm;
Au hadai jêh đac 'bài mangai ma tawìh hlài ùh tiaq Chuaq hòm,
'bài mangai ùh ti chaq Chuaq, ùh waiq xìn trong hnài da Chuaq.”
 
Ŏi hatenh jang ngìa Chuaq Boc Plình beq!
Hì hadrah da Chuaq khoi haten,
ma jah 'màng aih Chuaq khoi padon ngè tadreo,
Haq khoi akhen wa khoi broq hadròih wì.
 
“Ta hì dèch am ngè tadreo da Chuaq,
Au jah baxa 'bài cwan wèq cwìang,
'bài con calô da bùa,
wa dìq dŏng 'bài mangai ma broq
tiaq wì mangai enh Diac 'noiq.
Ta hì aih,
Au baxa dìq 'bài mangai ma cadiang cwa ca radua 'mang,
wa 'bài mangai broq bình halùih ca cùng hang dèh ta hnem craq haq nhò
bìac 'nùt amòng wa bìac jêh đac.”
 
10 Chuaq doi:
“Ta hì aih jah i bàu creo dêh enh 'Mang Ca,
bàu crò hmoi enh phàn gùng ma 'noiq ta phôq,
atêh padah dêh enh 'bài bôi wang.
11 Ô mangai jàn ŏi ta plài ha'neq, hmoi rayoih beq;
ma jah 'màng aih rìm mangai ma padro
wa rìm mangai ma kìq 'bac dìq jah 'bìq jêh đac.
12 Ta jò aih, Au jah yŏc hadreo đòiq xreo chaq jàp ca Jê-ru-sa-lem,
chaq wa baxa 'bài mangai dangình ta manoh kenh cabi alac,
aih 'bài mangai hèm ta manoh doi: ‘Chuaq ùh am xôq ramŏt,
hadai ùh ca'nìh bìac ranàc.’
13 Cùng hang wì haq 'bìq wì 'noiq tablah yŏc,
hnem wì haq loh ca wang wê;
wì haq broq hnem mahaq ùh jah ŏi,
pìt long nho ta wùan mahaq ùh jah ôq diac nho.”
 
14 Hì càn caiq da Chuaq khoi ten trùh,
khoi haten, haq trùh renh.
Hì aih i atêh tadroq dìq jaq dêh;
ta hì aih trùh 'mòi mangai dêh tanuq hadai phai crò hmoi wa cachech nhang.
15 Hì aih raq, hì ma Chuaq ùc 'noh can nòih Haq,
hì ranàc wa mango,
hì raliang wa wang wê,
hì clam clôiq wa blo bloih,
hì yùc wa hiloc,
16 Aih hì i bàu ken wa bàu cachech dêh thê glàm mùt ta phôq hagao
wa ta 'bài hnem hin bôi
wa ti 'bài mùm panàt phôq.
 
17 Chuaq doi: “Au am bìac ranàc trùh ta con mangai,
wì haq cadiang lam tìah ca mangai ùh xao,
taiq khoi broq tôiq ca Chuaq;
mahem wì haq ta-ùc loh tìah ca diac,
chac wì haq om tìah ca ìch.
18 'Bac wa wang wì haq
ùh jah dèch claih wì haq
ta hì can nòih da Chuaq.”
 
Mahaq dìq ca taneh cô
jah 'bìq ùnh tarènh Haq bùh cheo dìq;
ma jah 'màng aih Haq
jah jêh đac dŏng mangai jàn ta crŏng taneh cô.