JUDAS PAPI AARMAU
1
Chicham akupkamu
Wika Judasaitjai. Jesucriston umirnaitjai, tura Santiago yachiyaitjai. Ina Apari Yuus aneaku etegkra pegkermamtikamu, tura Jesucristo kuitamtai ainatirmin juna papiin aatjarme. Yuus wait anentrama asa, shir agkan pujakur, chikich ainajai anenaitan amasarti.
Waitan jintinkartin aina pachisa timau
(2Pe 2.1-7)
Aneetair ainata, atumin aatkun ii uwemramu pachisan shir ujaktajrume tusan wakerimjai. Turasha nunaka aatsuk, chicham ii nekaspapita tumaina nunaka shir kuitamkarti, tura ishichkisha yapajitsuk ashi shuar antukarti, tusa yaunchuk Yuus akupturmaku asamtai, juna pachisan atumin aatrattsan wakerajrume. Turasha yamaika waitan jintinkartin aina nu atumin tsanurmarartasa iruunmaunam wayaawarai. Nuka shuar tunau ainawai. Tumau asar jintinkartuinaksha tunau aina nusha nekas pegkeraiti, tusar Yuuska pegker asa, ii tumakrincha tsagkurkartawai tuinawai. Tura Yuus ii ainatin nerennuriya nuna, tura ina apuri Jesucristoncha nekaschauwaiti tusar waitruinawai. Yuus nita tumatin asarmatai, nigka yaunchuk nagkamas nekau asa, nina chichamen etserin ainan aarta tima aainak, Yuus nunaka senchi waittan susatnaiti tusa tinu ainawai.
Atumka nusha nekarme, turasha wii nuna shir anemtikratjarme: Apu Yuus Israel shuar ainan Egiptonmayan jiir uwemtikkauwaiti, turasha shuar nekaspapita tichau ainan ijinawaiti. Tura nayaimpinmaya shuar Yuusan umirkacharu aina nita takatrin tura pujutairin ikukiaru ainanka, Jesucristo shuar aina takasmaurin iirsatna nu tsawan jeamtai, waitat suaku jinum chumpiatnun Yuus káshinam tuke matsasaruiti. Nuiyasha Sodomanmaya aina Gomorranmaya ainajai, yaakat nui irutkau ainanmayajai iruunas nitajai metek tunaun takainak, mai aishmagkuk takanainak aya tunaunak matsamtuinakai, Yuus jina yutumtik aeskauwaiti. Nu turamua nuka shuar tunau aina arumaisha ji tuke atinnum matsamsar waittsatnun iwainawai.
Tura nu tumawaru ainakaisha, chicham nekaschaun jintinkartuina nuka nita karanam wainkamurin turusag pegkerchau takastasa wakeramurin takainak, nita iyashinka pegkerchau amajainawai. Yuus senchirtina nunasha pachitsuk inaiyainak, nayaimpinmaya shuar senchirtin ainancha pegkerchau chicharainawai.
Tura Moisés jakamtai, Yuus nayaimpinmaya shuar ainan apuri Miguel naartinan chicharuk: Ame weme iyash utita, tima tari iwanchin apurijai igkuniatak nuna jukittsa chichamruinaksha, nisha senchirtinaitiat pegkerchau chichartsuk: Apu Yuusjai nuka nekaata tusa tinaiti. 10 Turasha nu shuar ainaka nita wainchamuncha pegkerchau chicharainawai. Tura nitaka ju nugkanmayanak nekaina asar, kuntin enentaimchauwa numamtin ainawai. Tura Yuusan nekainachu asar, nita pujutinka waittanam umainawai.
11 Caínka pujutin nemarkaru asar waittsatin ainawai. Tura Balaam urukawaita tumasag kuitan jukittsa wakeruina asar, pegkerchaun takainawai, tura Coré ni chicham umishtairinig waittan juak jakauwa numamtuk jakartin asarmatai nitanka wait anentainajai.
12 Atum chikichjai aneniamusha iwaintunaiktasrum jiistamku matsatrumin waitan jintinkartin aina wayaawar, yuinak tura senchi umuinak, chikichnasha araantus iitsuk natsanmain jainawai. Tura ima nitak eme anenmamainak ishichkisha yaimainatsui. Tumaina asar yuragkim mukusa jas winakai, yumi yutukchatpash tamaun nase umpui, yaja uma numamtuk jainawai. Nuiyasha árak, neretincha neretsuk wajauwa numamtin ainawai, nunin ainaka uwe ajapam atakea nuisha tsapaishtinan megkaina nuniktin ainawai. 13 Nitaka natsanmain aina nunak takainawai. Nase senchi umpuam nayants senchi tsukatuk tsetsejaimak pachimnairaun saurak awa numamtin ainawai. Tura nitaka ya jintin imag iiyaina numamtin ainawai. Nitaka káshia nui pegkesha ayamrachartinan matsamsar waittsartinaiti.
14-15 Enoc, Adán puju jakua nui nagkamas, uun matsa matsatainakua seisa imajnia pampag jinaawarmatai, ni akina pujausha nuna pachis chichaak: “Apurun ninu ainajai nekapmamainchau nukap jas, ashi shuaran etegkrattsa winitnun wainkamiajai. Tura ni etegkramtai shuar tunau aina Yuusnasha pegkerchau chicharainak ima tunaunak taká jaku ainan waittan susatnuncha wainkamiajai”. 16 Nitaka ashi shuar ainan, ashi apu ainajaimak pachisar pegkerchau chichainak, tura nita wakeruinamunak takainak, shir aneasartasa wakerin, nitak pachimasar chichainak: Iyaitji iman ainatika tumamin ainawai. Tura chikich shuarnasha igkuawar, ameka pegkeraitme, tusar aantar imanchau aigkisha, nu shuaran kuitan jurukiartasa tu wekain ainawai.
Cristonam surumankau ainan chicharmau
17 Turasha wina anetair ainata, atumka aneartarma: Yaunchuk nagkamas ina apuri Jesucristo akupkamu aina 18 chichainak: Nugka mesertin tsawan jeattak jakaigka, shuar aina pegker aina nuna wishikin artinaiti, tumainak tunau takastasa wakeruinamunak matsamtiartinaiti. 19 Nu shuar ainaka atum Jesucristo nemarkautirmin nita jintintrama akantamrartin ainawai. Tura nitaka Wakan Pegker atsurmau asar, nita wakeramurinak takainawai.
20 Turasha anetair ainata, atumka Yuusa chichame pegkera nu nekaspapita tarum nuig emetnatarma. Tura Wakan Pegkera nu yainmasmatai Yuus aujeakrum pujustarma. 21 Tsawan jeaakai, ina apuri Jesucristo wait anentramar pujut nagkanchaun suramsatna nu nakakrum, Yuus ina anenmaj nuke enentaimtusrum pujustarma.
22 Yuus enentaimtutnum iturchat enentaimaina nuka wait anentratarma. 23 Chikich shuar tunau takaina nusha shuar jinum pataamkamtai, japiki emenamaina numamtuk yaigtarma. Tura shuar tunaun takasusha ainawai. Nusha wait anentra yaigtarma. Turasha nita tunau takasmau utsumakairum, pe kuitammamatarma.
Yuuska tuke ememattai atinaiti tusa timau
24 Yuus senchirtina nu atumnaka tunaun takasarai tusa kuitamramrume. Nina emtin irutmartina nu tsawantinka, atum makumamainka atsurtamu asamtai, jeantrum shir aneastin ainarme. 25 Tura Yuus ina uwemtikramna nuka chikichkiti. Tuma asa Jesucristowaiti chikich ainan nagkasau ima senchirtinka. Ni yamaiya juisha, tura atakea nuisha tuke ememattai atin atii. Maake, nunis atii.