9
Nayaimpinmaya shuar cincowa nu trompetan umpuarmau
Tura nayaimpinmaya shuar cincowa nu trompetan umpuarmayi, turamtai yaya numamtin nayaimpinmaya nugka iyarun wainkamjai. Nu ya iyarun wa uun init akaan uraitnun yawin susamai. Turamu asa wa uun akaan uraimai. Turam nuiya ji irumra ekeemam mukuintumaina imanik mukuinti jiinmayi. Nu imaniak etsa etsantunka káshi amajsamai, tura mayatmainchau amajsamayi. Tura nu waanmaya manchi ijukrattairi titigkin ijukrattairiya iman aina shuar ijutnun senchimtikawaram jiniarmayi. Turasha nayaimpinmaya shuar chicharuk: “Nupa ainaka, árak ainasha, numi ainasha antigkairpa. Antsu nugkanmaya shuar nijain Yuusa naari aatkachmau aina nuke ijutarma. Shuar ijuakrumsha maawairpa, ayatik cinco nantui iju pujutarma”, tusa timayi.
Timau asar shuar ainaka ijum, titig ijukratmau najaimatia imanik najaimartinaiti.
Tumainak jakartasa nita jamainan eakartinaiti, turasha nita jamaintrigka atsuriartinaiti.
Manchi ainan wii wainkamaj nuna iimtigka caballo mesetnum weartasa uminas iruunna numamtin armayi, nita muuken etsegkrutai orowa iman ariarmayi. Yapigka shuara yapijai metekmamtin armayi. Tura nuwa intashiya iman armayi. Antsu nai uun yawa naiya iman armayi. Tura nita iyashinka jirua imanun nugkuaru armayi. Nanamku nanape ichachiamusha mesetnum shimaku carrete caballo weaku japiki juaku tuturmamtikmauwa imatmayi. 10 Tura ujukegka titigkin ujukejai metek asamtai, nujai shuaran iju cinco nantui waitkasti tusa senchimtikamuayi. 11 Nita apuri nu waanam pujauka, hebreo chichamnumka “Abadón” tutaiyayi. Tura griego chichamnum “Apolión” magkartin tutaiyayi.
12 Nekatkau waitamuka tu nagkamakmayi, turasha eke jimar amayi.
13 Tura nayaimpinmaya shuar, seisa nu trompetan umpuarmayi. Turamtai Yuus emematku incienso yara epetai aya orok najanamu nagkatramuri cuatro a nuiya chichaamun antukmajai. 14 Nuka nayaimpinmaya shuar trompetan umpuarun chicharuk: “Entsa Éufratesnum iwanchin inatairi aina jigkaram cuatro irunaina au atiata”, tusa timayi.
15 Nuna tusa takai jigkaram cuatro iruuntatmaun nitanu, tsawan, nantusha, uwísha jeau asamtai, shuar nugkanam matsamin ainan tres amainan chiki chikichik ijinawarti tusar atirar akupkarmayi. 16 Turamu asar nukap suntar caballonam entsamkar mesetnum shimaun wainkamjai. Tura nuna untsuririgka doscientos millones ainawai tamaun antukmajai.
17-18 Karanam waintaiya numamtin wii wainkamaj nuka juwaiti: Caballonam entsatkau aina mesetnum nugkutairin nugkuarmaurin netsepea ai wigka, yagku aina pachimra aeprurmau asa, ji kapawa imanuayi. Tura caballori ainasha uun yawa mukejai metekeayi, iman nina wenenian jiin, tura mukuintamun, tura azufren nu tres ainan ajapmayi. Tura nu tres waitat ainajai shuar nugkanam matsamin ainan tres amainan chikichkinak ijinawarmayi. 19 Nu caballo senchirigka weneen, tura ujukencha ariarmayi. Nina ujukesha napi muukea numamtin armayi. Tuma asamtai nujai shuar nugkanam matsata nuna ijinawarmayi.
20 Shuar nu caballo ijinachmau ainaka juararmayi, tumawarsha nita pujutin yapajtan nakitaina asar, tunau takatnaka inaisacharmayi. Tumaina asar iwanch ainancha eme anentas iiyainak emematiarmayi, tura shuar orojai, kuitjai, broncejai najanamun, kaya ainajai, tura númi ainajai najanamun, wainmachun, antichun tura wekaichu aina nunasha eme anentas iiyainak emematiarmayi. 21 Tumaina asar chikich ainancha mainiarmayi, tura wawekrattancha, tura nuwa takatnasha, tura kasamtancha inaicharmayi.