12
Pagkiya numamtin nuwan wantintukmau
Nuiya nayaimpinam nuwa, jaanchri etsaya imanun nugkuaru, nantunam najama doce ya matsatkamun etsegkrakun wainkamjai. Ajamtin asa, uchi jurertintri tsawan jeau asamtai, najaimak senchi útmayi. Imatkai pagkiya numamtin uun kapantu, siete muuke aramu nuwan tari ayamtus wajattsamai. Nunaka diez kachuri arimai. Tura chiki chikichik muuken etsegkrutairisha arimai. Nina ujukenig nayaimpinmaya shuar irununka tres amainan chikichkinak tajak juki, nugka nagkima utsaa inaiyak, uchin yama jureanak yuruattsa, nuwanam ayaamas wajasmayi. Tumai nuwa chikichik uchi aishmagkun jurermayi, nu aishmag ashi nugkanam nina senchirijai inamtinaiti. Tura uchin jurermatai, uchinka jukiar, Yuus eketmaunam iwakarmayi. Turutam nuwaka nain aya nugkanmag Yuus mil doscientos sesenta tsawan pujusa yumaintrin umirkauwa nui tsekegmayi.
Nayaimpinam maaniamu
Nuwa tumamtai nayaimpinmaya shuaran apuri Miguel naartina nu nina suntarin ashi yaruak, pagkiya numamtin nina suntaarijai matsamtatmaun jeari maaninan wainkamjai. Tura pagkiya numamtin nina suntarijai ashi nepetak, nayaimpinam matsamtatmaun jiir nugka utsagmaun wainkamjai. Tu jiiki pagkiya numamtin, yaunchuk nápi najanarua nu, iwanch Satanás tutaiya nu, ashi shuaran tsanu wekaitina nuka nayaimpinam pujuwaitiat jiiki nugkanam ajapam asauwaiti. 10 Nuna turamtai nayaimpinmaya senchi untsumuk:
“Yuus nina senchirinig inamuk shuaran uwemtikatna nuka yamaika tsawan uminkayi.
Ina yachi ainan pachis káshisha, tura tsawaisha Yuusan jeari tsanu wekaima nuka yamaika ajapna asamtai, nina uchiri Cristosha inamtinaiti, tusa timayi.
11 Nitaka Yuusa uchiri mantamnamunam nuna numpen pachisar etserkaru asar, nujai nepetmakarmayi. Nitaka jakartasa uminas yujaina asar, chicham etserku mantamnatnasha sapijmakcharmayi.
12 Nayaimpinam pujuinatirmeka shir aneastarma.
Antsu atum nugka, tura nayantsanmasha matsatutirminka iwanchi apuri nina tsawantrigka ashi jean nekau asa, imatikan takaschattajapi tusa,
kajek akaaturmakin asamtai, wait anentajrume”.
Pagkiya numamtin nuwan waitkasmau
13 Pagkiya numamtin nugkanam ajapamu asa, nuwa uchi aishmagkun jurerun patatukmayi. 14 Turakai Yuus nuna nuwan churuwi nanapea numamtinan jimar uuntan susamai, turam nanaak jeashat pagkiya numamtinan ajapa ikuak, nain aya nugkanmag nui tres nuiyasha jimapetuk uwí ni pujusa yumaintri umirkamunam wemayi. 15 Tumamtai pagkiya numamtin nuwan amaimainchau nekapeak, nuwan amur tajak jukiti, tusa wenenian entsan imak entsa uuntri najanamai. 16 Pagkiya numamtin turamtaisha, nugka nuwan yaigtaj tau asa, ni urani umar entsan emegkakmayi. 17 Nuna turamtai pagkiya numamtin nuwan senchi kajerak, nu nuwa patai aina chicham umiktarma Yuus timaun uminak, Jesúsnak shir anentas umirainajai maaniattsa 18 nayantsa yaikmirin wajanmayi.