^
APOSTOLOK
Bevezetés
A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele
Mátyás apostollá választása
A Szentlélek kitöltetése
Péter apostol pünkösdi beszéde
Péter meggyógyítja a sánta embert
Péter bizonyságot tesz Krisztusról
Pétert és Jánost börtönbe vetik
Péter a nagytanács előtt
Péter és János szabadon bocsátása
A gyülekezet imádsága
Testvéri közösség a gyülekezetben
Anániás és Szafíra
Az apostolok csodákat tesznek
Az apostolok fogsága és kiszabadulása
Gamáliél tanácsa
A görög nyelvűek hét gondozója
István elfogják és vádolják
István védőbeszéde
Istvánt megkövezik
Saul üldözi az egyházat
Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában
Az etióp kincstárnok megtérése
Saul megtérése
Péter Liddában és Joppéban
Kornéliusz és Péter látomása
Péter Kornéliusz házában
Péter beszámol Jeruzsálemben a pogányok megtéréséről
Az első keresztyének Antiokhiában
Agabosz próféciája, éhínség Júdeában
Jakab kivégzése, Péter újabb fogsága
Péter megszabadul a börtönből
I. Heródes Agrippa halála
A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált
Pál első missziói útjára indul. Barnabás és Pál Ciprusban
A pizidiai Antiókhia zsinagógájában
Ikóniumban
Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában
Pált megkövezik, de életben marad
Pál és Barnabás visszatér a szíriai Antiókhiába
Vita a pogánykeresztyének körülmetéléséről
Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben. Péter beszéde
Jakab beszéde az apostoli gyűlésen
Az apostoli gyűlés határozata
Pál második missziói útja. Barnabás külön útra indul
Pál Derbében és Lisztrában
Pál Macedóniába indul
Pál Filippiben
Pál és Szilász a börtönben
Pál Thesszalonikában
Pál Béreában
Pál Athénban
Pál beszéde az Areopágoszon
Pál Korinthusban
Pál visszatér Antiókhiába
Pál harmadik missziói útjára
Apollós Efezusban
Keresztelő János tanítványai Efezusban
Pál tanításai és csodatételei Efezusban
Az ötvösök zavargása Efezusban
Pál útja Macedónián át Görögországba és vissza Tróászig
Pál prédikál Troászban, feltámasztja Eutikhoszt
Pál útja Milétoszig
Pál Milétoszban elbúcsúzik az efezusi vénektől
Pál útja Milétosztól Jeruzsálemig
Pál a jeruzsálemi templomban
Pált megkötözik
Pál beszéde a néphez
Pált a várba viszik
Pál beszéde a nagytanács előtt
Összeesküvés Pál ellen
Pált Cézáreába szállítják
Pált vádolják Félix előtt
Pál védekezése Félix előtt
Pál kétévi fogsága Félix alatt
Fesztusz Jeruzsálemben
Pál a császárhoz fellebbez
Pál Fesztusz és Agrippa előtt
Pál beszéde Agrippa előtt
Pált Rómába viszik
Pál tanácsa ellenére tovább hajóznak
Hajótörés és megmenekülés
Pál Málta szigetén
Pál megérkezik Rómába
Pál és a római zsidók
Pál kétévi fogsága Rómában