2
Pál küzdelme a gyülekezet állhatatosságáért
Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van érettetek és azokért, kik Laodiceában vannak és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben; hogy vigasztalást kapjon szívük, egybekötve a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitegető beszéddel. Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülve és látva köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
Azért, amiképpen befogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok őbenne, meggyökerezve és tovább épülve őbenne és megerősödve a hitben, ahogyan arra megtaníttattatok, és amiben bővölködtök hálaadással.
A keresztre szegezett adóslevél
Vigyázzatok, hogy senki ne legyen, aki benneteket foglyul ejt bölcselkedéssel és üres csalással, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint és nem a Krisztus szerint való.
Mert őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, 10 és ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; 11 akiben körül is vagytok metélve kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, 12 eltemettetve vele együtt a keresztségben, és vele egyetemben fel is támadtok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból.
13 És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a testetek körülmetéletlenségében, vele együtt életre kelt megbocsátva minden bűnötöket, 14 azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezve azt a keresztfára, 15 lefegyverezte a fejedelmeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban.
Óvás a hamis tanítóktól
16 Ezért senki se ítéljen meg titeket evésért vagy ivásért, ünnep, újhold vagy szombat dolgában, 17 melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. 18 Senki se vegye el tőletek a pálmát, mert kedvét találja alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyanokat tudakozva, ok nélkül felfuvalkodva testének értelmével, 19 és nem ragaszkodik a Főhöz, aki által az egész test, a kapcsok és kötelek segítségével van egybeszerkesztve, és növekedik az Isten szerint való növekedéssel.
20 Ha meghalva a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terhelitek magatokat efféle rendelésekkel, mintha e világban élők volnátok, 21 hogy tudniillik: „Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd!“ 22 (ezek azért vannak rendelve, hogy elfogyasszuk őket), az emberek parancsolatai és tanításai szerint. 23 Ezek bölcsességnek látszanak ugyan a maguk választotta istentiszteletben és alázatoskodásban, és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülnivaló, mivelhogy a test hízlalására valók.