3
Keresztelő János
Mt 3,1-12; Mk 1,2-8; Jn 1,19-28
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes volt, Iturea, Trakhónitisz tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére, Fülöp volt, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt. Annás és Kajafás főpapsága idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elment a Jordán mellett lévő tartományokba, prédikálva a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja:
„Kiáltó szava szól a pusztában:
Készítsétek el az Úrnak útját,
egyengessétek ösvényeit.
Minden szakadékot töltsetek fel,
minden hegyet és halmot hordjatok el,
ami egyenetlen, legyen egyenessé, és a göröngyös simává,
és meglátja minden halandó Isten szabadítását.“
Ezt mondta tehát a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy a közelgő harag elől elmeneküljetek? Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén: kivágnak, és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.“
10 A sokaság megkérdezte tőle: „Mit cselekedjünk tehát?“
11 Ő így felelt nekik: „Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.“
12 És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és ezt mondták neki: „Mester, mit cselekedjünk?“
13 Ő pedig nekik ezt mondta: „Semmi többet ne követeljetek, mint amennyi ki van szabva.“
14 És megkérdezték őt a katonák is. „Hát mi mit cselekedjünk?“ Nekik ezt felelte: „Senkit ne bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal.“
15 Amikor a nép várt, szívükben azon gondolkoztak, hogy vajon nem János-e a Krisztus? 16 János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön, aki nálam erősebb, és nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. 17 Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát a csűrébe gyűjti, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.“
18 Még sok egyébre is intette őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. 19 Amikor pedig Heródest, a negyedes fejedelmet megfeddte Heródiásért, testvérének, Fülöpnek feleségéért és minden gonosz tettéért, amiket Heródes cselekedett, 20 ő még mindezt azzal tetézte, hogy Jánost tömlöcbe vetette.
Jézus megkeresztelkedése
Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,29-34
21 Történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, 22 és leszállt rá a Szentlélek testi formában, mint egy galamb, és szózat jött a mennyből: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm!“
Jézus nemzetségi táblázata
Mt 1,1-17
23 Jézus mintegy harmincesztendős volt, amikor tanítani kezdett, aki, amint állították, József fia volt,
ő pedig Élié; 24 ez Mattáté,
ez Lévié, ez Melkié,
ez Jannájé, ez Józsefé,
25 ez Mattatiásé, ez Ámósé,
ez Náhumé, ez Heszlié,
ez Naggaié, 26 ez Mahaté,
ez Mattatiásé, ez Simeié,
ez Jószeké, ez Jódáé;
27 ez Jóhánáné, ez Résáé,
ez Zerubbábelé, ez Sealtielé,
ez Nérié, 28 ez Melkié,
ez Addié, ez Kószámé,
ez Elmadámé, ez Éré;
29 ez Jézusé, ez Eliézeré,
ez Jórimé, ez Mattáté,
ez Lévié, 30 ez Simeoné,
ez Júdáé, ez Józsefé,
ez Jónámé, ez Eljákimé;
31 ez Meleáé, ez Mennáé,
ez Mattátáé, ez Nátáné,
ez Dávidé, 32 ez Isaié,
ez Óbédé, ez Bóázé,
ez Szalmóné, ez Nahsóné,
33 ez Aminádábé, ez Adminé, ez Arnié,
ez Heszróné, ez Fáreszé,
ez Júdáé, 34 ez Jákóbé,
ez Izsáké, ez Ábrahámé,
ez Táréé, ez Náhoré,
35 ez Szerugé, ezt Reué,
ez Pelegé, ez Héberé,
ez Selahé, 36 ez Kénáné,
ez Arpaksádé, ez Sémé,
ez Nóéé, ez Lámeké;
37 ez Metusélahé, ez Hénóké,
ez Járedé, ez Mahalalélé,
ez Kénáné, 38 ez Enósé,
ez Sété, ez Ádámé;
ez pedig Istené.