2
Cum it a ichich c’al a Dios, jaxtam ca t’ajat jila’chic patal jahua’ yab alhua’. Ni hue’ yab ca ne’tha’ a ichich c’ambix ani eb t’ocatq’ui. Yab quit pa’ixnomats ani yab ca quithab cahuiliy jita’. Ejtil i t’ele’ axi it hua’tsinenec in le’ i letsa, antsana’ tata’chic ta ca le’nanchi in cahuintal a Dios. Ca pijchi a ejattal c’al in t’ocat cahuintal a Dios c’al quit lubachmethanchat ani c’al quit jec’onthanchat c’al an hualabtalab. Max chubax a lecchamalits in cuju in alhua’ inictal an Ajatic, ne’ets ojni’ ca le’nanchiye más in cahuintal an Ajatic.
A Cristo ja’its an ejatlix
A Dios ejtil i ts’ejcom ata im punumalits an Ajatic ti mimlab t’ujub. Aba ani’ pojca c’al an inicchic, bel tsu’ume ti huinat alhua’ c’al a Dios ani tacuyame. Ja’its an Ajatic ca utenchi cum pel i ejatlix. Cum ja’its c’al tit it ejatlithitschic it ejtilchic tit juntal t’ujub al nixe’ xi ata in ts’ejcabil a Dios. Tats tu c’uajil a Dios abal ca c’ac’na. Pel it t’ocat pale’chic c’al a Dios ca c’ac’nanchi im bij ani ca t’ajchi in t’ojlabil. Ca c’ac’na’ c’al a lej ichich, ani a Dios ne’ets ti bats’unchi a c’ac’naxtal c’al im bij a Jesucristo. U olnab a Cristo ti mimlab t’ujub ti al an T’ocat Thuchlab in cahuintal a Dios. In ulu a Dios antse’:
Ti Sion tats ne’ets cu aba’ jun i inic axi ejtil i mimlab t’ujub.
U tsu’umalits ti huinat alhua’ ani u tacuyamalits.
Jitats quim bela’ jaja’, yab ne’ets ca tithebe.
Tata’chic ax a belal a tsu’talte an Ajatic ti lej huinat alhua’. Axi yab im belalchic u olnab ti al an T’ocat Thuchlab in cahuintal a Dios antse’:
An ts’ejcom atachic in ulu yab jant’o ti alhua’ nixe’ xi t’ujub, ani tocat im pet’na’.
Ani ja’its nix an t’ujub axi punuthits ti mimlab t’ujub.
U olnabchic jaye al q’ue’at i cau ax in ulal:
C’al nixe’ xi t’ujub ne’ets ca t’ithc’uan ani ne’ets ca cuajlan i inicchic.
Abal u t’ithc’uanalchic, in le’ quin ulu abal yab im belal jahua’ in olnal in cahuintal a Dios tin cuenta an Ajatic. Antsana’ u jilnal c’al a Dios ca t’ithc’uan.
Im bichohuil a Dios
Tata’ ojni’ it tacuthitschic c’al a Dios ani pel it at ebchalablom c’al jaja’. It pale’chic ani a t’ajchal in t’ojlabil a Dios axi lej Ts’ale. Pel it c’alab c’al a Dios ani pel it t’ocat bichou c’al a Dios. Jaja’ ti lo’pa’its ti al an tajax jun ti patal alabel ani t’ocat. Yabats it xe’ets al an yic’uax jun ti quithab. Cum antsana’ a bajumalitschic c’al a Dios, jaxtam ca tejhua’methanchi c’al an inicchic jahua’ a Dios antsana’ ti jic’path t’ajchamal. 10 Ti jayq’ui’ yabac it ajithchic tim bichohuil a Dios, ma xohue’ ojni’ it ajithits. Ti jayq’ui’ yab a tso’obac max a Dios ti lej yajnanchal, ma xohue’ ojni’ a tso’obits.
In xe’tsintal jita’ c’ac’nax c’al a Dios
11 Ichich hual ebchalabchic, u le’ tu lej ucha’ i cau. Cum ejtil max it pil inic teje’ tsabal ani a lej q’uima’ c’uajat ti eb, jaxtam yab ca bina’chic a ichich ca t’aja’ jahua’ yab alhua’ in le’ a anam t’u’ul. An hualabtalab jats in culbetnal a anam t’u’ul, ani a lej ichich yab ja in culbetnal. 12 Ca t’aja’chic jahua’ alhua’, cum axi yab exlomchic c’al a Dios ti t’ajchal ti cuenta a xe’tsintal. Aba ma jaja’chic hualam quin ulu pel it pojcaxchic, bel ne’ets quin tsu’u abal alhua’ jahua’ a t’ajal. Ani talbel tam quim baju a q’uicha quim bina’chic i cuenta c’al a Dios, ma tiq’uele jaja’chic ne’ets quim puhuethanchichic im bij a Dios abal chubax alhua’ jahua’ a t’ajamalchic.
13 Abal quit tsu’tat tit alhua’ ani antsana’ ca t’iloxna an Ajatic ti alhua’, jaxtam ca tala’ putu c’al a uchbil c’al an oc’lecchic axi teje’ tsabal. Ca t’aja’ jant’ini’ tit uchbith c’al an lej oc’ox oc’lec, cum lej c’athpich pulic in ey. 14 Jaye ca t’aja’ jant’ini’ tit uchbith c’al an oc’lecchic axi punuthits c’al an oc’ox oc’lec. Pel in uchbil an oc’lecchic quin yajchiquiy jita’ pojcax ani quin c’ac’na’ jitats quin t’aja’ jahua’ alhua’. 15 A Dios in le’ abal tata’chic ax a belal ca t’aja’ jahua’ alhua’, abal antsana’ ca ts’ibc’a axi yab tsalpath tam in q’uibts’oth ulal i cau tin cuenta an alhua’ cau.
16 Aba ani’ it hualcathits c’al an Ajatic, yab ja in cuenta abal quit hualbin. Jats expith xe’ abal ca lej t’ayat t’ojonchi a Dios. 17 Ca c’ac’na’chic tim patal an inicchic ma ju’tam huichat in tomnal ca c’ac’na. Ca lej c’ac’na’ an oc’ox oc’lec. Ca c’anitha’ axi pel i ebchalab c’al a Cristo. Quit jic’tsonchic c’al a Dios.
In yajchicnamal a Cristo
18 Max pel it t’ojnalchic ca t’aja’ jahua’ ti uchbiyal a amu c’al i lej c’ac’naxtalab ta ichich. Yab expith ca c’ac’na’ axi alhua’ ani maxu ti abatnom, jaye ca c’ac’na’ axi pathay ti abatnom. 19 Pel i alhua’talab c’al a Dios max it yajchiquiyab tin ebal abal a lej t’ilal a Dios ta ichich ani a cuxuyal an yajchictalab. 20 Max ca t’aja’ jant’o yab alhua’ ani jats tit yajchiquiyab, ni jant’o ti alhua’ tin tamet a Dios max a cuxuyal c’al i c’aya’talab. Expith max a t’ajalchic alhua’ ani jats tit othnab ani a cuxuyal c’al i c’aya’talab ta ichich, ja’its an lej chubax alhua’talab c’al a Dios. 21 A Dios ti caniyamalchic quit ts’at’ey c’al a Cristo ani ca yajchicna’ jant’ini’ tin lej yajchicnamal jaja’ ti calchix c’al tata’chic. C’al in xe’tsintal jaja’ a ejtohual ca tsu’u jant’ini’ ta ca yajchicna’ an yajchictalab ani ca cuxuy. 22 Aba ani’ ni jayq’ui’ yab hualbinenec ani ni jayq’ui’ yab janamcahuin, bel jaja’ in lej yajchicnamal. 23 Tam ti oth taunachiquiyat, yab toc’tsin. In lej yajchicnamal yan i othnaxtalab ani yab in huichbanchi. Tocat in hualbanchi c’al a Dios, cum ja’its jaja’ axi ne’ets quin t’ajchi i bolith ts’ejcaxtalab c’al an inicchic. 24 A Cristo tu quitnanchamal huahua’ i hualab tin inictal tam ti tsemets al an cruz abal cu c’uajiy ejtil max u tsemthach i hualbith t’ajtal ey ani qui t’aja’ expith jahua’ bolith. Im bina’ tim ba’ quin yajchicna’ abal cu c’uajiy lubachmethachits. 25 Ti jayq’ui’ it xe’tsinchic ejtil i oveja axi q’uibenec, ani xohue’ it huichenequits c’al a Cristo ani it beletnanchabchic a ejattal c’al jaja’ an lej Beletnom.