24
Ejtha a Jesús
(Mt. 28.1–10; Mr. 16.1–8; Jn. 20.1–10)
Pel an c’a’al q’uicha semana lej thajujul tam ti ne’ets junil nixe’ xi uxumchic ti al an jolimtalab jun ti jolith a Jesús, ani junax ne’ets q’ue’atchic i uxum jaye. In ne’thal an nihuihuiltalab ani an ilal ax in t’ojojoyamalits. Ulitschic ani in tsu’u tixc’athits am pulic paxic’lab t’ujub tin otsnamtal an jolimtalab. Otsitschic, ani xant’o in inictal an Ajatic Jesús. Tam tocat lej jiq’uelchic, yab in exlal jant’o quin t’aja’. Tam in tsu’uchic cubat tsab i ángel lej ts’umimil in toltomil. Cum lej c’athpich jiq’uelchic, in cutpal in oc’ tsabal. Tam uchanchic:
―¿Jale’ ta aliyalchic teje’ c’al an tsemelomchic axi ejat? Cum ejthachits a Jesús yabats c’uajat teje’. Ca t’ila’chic jant’ini’ jaja’ ti uchamalits tam tit c’uajatchic tihua’ ti Galilea. In ulu: Nana’its pel tin Juntal patal an inicchic im bijchithits quim bina tin c’ubac i hualbith inicchic. Ne’ets quin q’uet’ath tsemtha ti al an cruz ani oxchilab q’uicha ne’ets quin ejtha, in ulu.
Ma tamna’its in t’ilalchic abal anits chubax tin ulumal a Jesús. Tam ta c’alechic ani u aynalits. Ulitschic c’al xi lajuj jun in abathualejilchic a Jesús ani q’ue’atchic axi muthat c’al jaja’chic, in tala’ olchalchic jahua’ olchinenec c’al an ángelchic. 10 Pel a María Magdalajib, ani a Juana, ani a María in mim a Jacobo, ani q’ue’at i uxumchic axi antsana’ u olchixchic. 11 Cum an abathualechic in tsalpayal abal hualam pel i cau axi c’al i olmanal, jaxtam yab im belchal.
12 Bel c’ale a Pedro ti athil tihua’ ti al an jolimtalab. Ulits ani otsits, in tsu’u expith mo’ol an malilil toltom in thu’bal a Jesús. Taley u aynalits tam c’al in ichich lej jic’pax.
Ne’ets a Jesús ti bichou Emaús
(Mr. 16.12–13)
13 Jayetseq’ui nixe’ xa q’uicha tsab in exobalil a Jesús ne’etsits al i bel ca ulitschic al i bichou im bij Emaús. Ma ti Emaús ani ma ti Jerusalén jat’hua’ lajuj jun i kilómetro. 14 Ne’ets im belal t’iloxnalchic jahua’ in ats’amal ani jahua’ in tsu’umal tin cuenta a Jesús. 15 Ani biyat antsana’ u t’ilomchic, tam utey a Jesús ani ts’at’ey c’al jaja’chic. 16 Yabaye in exlalchic max pel a Jesús, cum antsana’ ti bijithits yabaye quin exla’. 17 Taley a Jesús in conoyalchic:
―¿Jant’o hualam ax a t’iloxnalchic abal it lej t’e’pith?
18 Tam toc’tsin jun jaja’ ax im bij Cleofas:
―Patal an inicchic in tso’obits jahua’ t’ajnenec ti Jerusalén axe’ xa q’uichachic. Auxe’ max tata’ yab a tso’ob jaye.
19 Tam a Jesús in toc’tsiy:
―¿Jant’o ax a ulu t’ajnenec ti Jerusalén?
Toc’tsinchic:
―Pel xe’ tin cuenta a Jesús Nazaretib axi pelac i caulome c’al a Dios lej huinat in ahuiltal. Antsana’ ti exla c’al a Dios ani c’al an inicchic, tin ebal in labith t’ajbil ani tin ebal in tsalpath cahuintal. 20 Aba ani’ pel i caulome, bel bina jaja’ tin c’ubac a Pilato c’al an oc’lecchic pale’ ani c’al i oc’lequilchic abal ca jolbiyat ani ca q’uet’ath tsemtha ti al an cruz. 21 Xohue’ pelits an oxchilab q’uicha ti tsemthame. Jats jaja’ ax i aychamalac abal tucu hualcantha’ c’al i tomolnaxilchic, cum hua’ats jita’ bijithits ca chich c’al huahua’ tu Israel tucu hualcantha’. 22 Talchic i uxum axi belom ejtil huahua’, c’alechic thajujul quin tsa’biy an jolimtalab jun ti joliyame a Jesús. 23 Huichiychic c’al i lej jic’path olchixtalab. Yab in tsu’chi in inictal. In tsu’ucua’ tsab i ángel, ani jats c’al ti olchin jaja’chic abal ejthachits a Jesús. 24 Taley talchic i juntal c’ale jaye ti al an jolimtalab, ani jats in ulu jaye jayetseq’ui yab in tsu’chi in inictal a Jesús.
25 Tam a Jesús in ucha’chic:
―Tata’ ojni’ it macu’chic a tsalap. Lej bomomol a ichich abal ca tala’ belchi in thuchath cahuintal in caulomejilchic a Dios. 26 Ma ti biyalits bijithits abal a Cristo quin oc’ox yajchicna’ teje’ tsabal, ani talbel ca huichiy ti eb ca puhuethanchat im bij c’al a Dios.
27 Tam a Jesús in lejquinchalchic patal an cau jant’ini’ tu olnab jaja’ ti al an T’ocat Thuchlab. In ts’i’quiy c’al an cau axi thuchath c’al a Moisés ani tin aytal in tala’ lejquinchal an cau jun tu olnab jaja’ c’al patal in caulomejilchic a Dios ti jayq’ui’.
28 Tam ti ultsitschic ti bichou Emaús, a Jesús in t’aja’ ejtil max ne’ets quin aynaye más am bel ca c’ale. 29 Ani jaja’chic im pajamith ucha’ a Jesús:
―Quit lej jilc’on c’al huahua’ teje’, cum hue’its ne’ets ca lejat aclejits.
Tam otsits a Jesús al i ata c’al jaja’chic ca jilc’on. 30 Tam ti quetelits ti c’apul ti al an mexa im pena’ am pan ani im bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. In mu’u ani pithan jaja’chic. 31 Tameq’ui ti lamc’anchatchic in ichich ani in exla’its abal ja’its pel a Jesús. Tameq’ui jun jic’tohual xant’o a Jesús. 32 Tam in cuete’ uluchic:
―¿Yab i lej chubax ti ats’amal lej canatbethach i ichich tam tu tal ti bel tu lejquinchal an T’ocat Thuchlab?
33 Tam thubat c’alechic ani huichiy ti Jerusalén. Taja’ in ela’ tamcuthchic axi lajuj jun in abathualejilchic a Jesús c’al q’ue’at i belomchic jaye. 34 Ani uchanchic xi tsablom:
―Lej chubax ejthame an Ajatic, cum tsu’umejits c’al a Simón.
35 Tam nixe’ xi tsab an exobal in olchalchic axi muthat taja’ jant’ini’ ti t’ilmats jaja’chic c’al a Jesús ti bel, ani jant’ini’ tin exla’its tam tin mu’uhual am pan.
Tejhua’me a Jesús c’al in exobalilchic
(Mt. 28.16–20; Mr. 16.14–18; Jn. 20.19–23)
36 Exome ti olchixchic, tam jun jic’tohual chich a Jesús c’al jaja’chic. In tsapnethalchic ani in ucha’:
―Nan tu pithalchic ta ichich i jun ejettalab.
37 Tam lej jiq’uelchic, cum in tsalpayal hualam pel i labax ax in tsu’umal. 38 A Jesús in ucha’chic tam:
―¿Jale’ ti t’elelelchic a ichich ani jale’ a cua’al i hualamtalab ta ichich c’al nana’ u ey? 39 Tiquin met’anchi u c’ubac ani u acan abal nana’its ax tin tsu’tal. Tiquin taca’ ani tiquin met’a’ abal tiquin exla’ abal nana’its ax u cua’al u anam t’u’ul ani u beclac. Abal nana’ yab in labax jant’ini’ tata’ tin tsalpanchalchic u ey.
40 Tam tin olna’its tim ba’ antsana’ a Jesús, tamna’ in lej tejhua’methanchalchic in c’ubac ani in acan. 41 Ani tam lej c’athpich culbelchic ani lej huat’ath c’athpich jic’pax, ma yabaye in ejtohualchic quin thubat bela’. Tam a Jesús in conoyalchic:
―¿A cua’alchic teje’ jant’o ca c’apu?
42 Tam pithan a Jesús pejach i huiyath to’ol ani pejach i ocou c’al in tsi’mal. 43 Ani in c’apu tin tamet jaja’chic. 44 Tam a Jesús in ucha’chic:
―Jahua’ nan in t’ajchinenequits jats jahua’ nan tu uchamalchic tam ti nan in lej xe’tsin c’al tata’chic. Pel in uchbil ca tala’ putun an T’ocat Thuchlab jant’ini’ tin thuchathits nana’ ti al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés, ani tin thuchath uhuil in caulomejilchic a Dios, ani ti al an salmochic.
45 Tam a Jesús in lamc’anchichic in ichich abal quin tequeth ejtiy an T’ocat Thuchlab. 46 In ucha’chic:
―In thuchathits ti al an T’ocat Thuchlab abal nana’its in Cristo im bijchithits quin tsemtha ani oxchilab q’uicha quin ejtha ti al an jolimtalab. 47 Thuchath jaye abal ja’its an cau ca olnanchat tim patal an inicchic, abal ca jic’tson c’al in hualab ani ca paculanchat in hualab c’al a Dios. Ca oc’ox olnanchat axi teje’chic ti Jerusalén. 48 Ani xohue’ tata’chic pel a uchbil tit olnom c’al patal jahua’ antsana’ in t’ajchinenec. 49 Jaxtam ca t’aja’chic ti cuenta abal nan ne’ets tu abchi an Espíritu Santo jant’ini’ u Tata ti eb im bijchith ulumalits ne’ets quit abchin. Expith quit jilc’onchic teje’ ti Jerusalén ma tam nan tu abchi xe’ c’al patal in tsap a Dios ti eb.
C’alets a Jesús ti eb
(Mr. 16.19–20)
50 Taley cale ti Jerusalén a Jesús junax c’al in exobalilchic, c’alechic ti bichou Betania. Taja’ in thaya’ in c’ubac ani in labliychic. 51 Taley tixc’anits c’al jaja’chic, tihua’ c’alets ti eb. 52 Jilc’on in exobalilchic in c’ac’nanchal im bij. Taley ta huichits ti Jerusalén lej culbelchic. 53 Ani chuthel chuthel c’uajatchic ti al am pulic tiyopan im puhuethanchal im bij a Dios. Amén.